Skip to main content

Tule meile õppima!

Kes on hambatehnik?

Hambatehnika õppekava  läbinu on rakenduskõrgharidusega spetsialist, kes koostöös hambaarsti või protesistiga valmistab suust eemaldatavaid ja suhu fikseeritavaid hambaproteese. Hambatehniku töökeskkond on hambatehnoloogiline laboratoorium. Õpingute raames omandatakse teadmised ja praktilised töövõtted  ortodontiliste raviaparaatide valmistamisel ja erinevate hambaproteeside parandamisel. Toimuvad eesmärgipärased õppevisiidid erinevatesse hambaravikliinikutesse ja hambalaboratooriumidesse.

Lisaks praktilises töös omandatavatele erialastele teadmistele ja oskustele, omandatakse veel teadmisi anatoomiast, uurimis- ja arendustöö metoodikast, koostatakse ja viiakse läbi rakendusuuringuid. Õpitakse andma esmaabi, omandatakse teadmisi meeskonnatööst, kutseala arendamisest, filosoofiast, õpitakse erialast inglise keelt, omandatakse ka põhitõed juhtimise- ja ettevõtluse alustest.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on loonud üliõpilastele eriala omandamiseks parima õpikeskkonna. Auditoorne õppetöö toimub kaasaegselt varustatud ruumides.

Praktiline õppetöö toimub mugavalt sisustatud kahes erinevas hambatehnoloogia õppelaboratooriumis, kasutusel on kaasaegne multimeedia, lauakaamerad. Kvaliteetsed on  hambaproteeside valmistamiseks ettenähtud materjalid ja tööetappide sooritamiseks mõeldud aparatuurid.

Kõikidel hambatehnika eriala üliõpilastel, tuleb õppima asudes soetada endale mõningad individuaalsed tööriistad (modelleerimsinstrumendid, freesid, kummid jne). Isiklikult soetatud töövahendid on vajalikud õppetöös ja lisaks saab neid kasutada kõrgkoolivälisel õppepraktikal.

Isikukaitsevahenditest on vajalikud soetada kaitseprillid, samuti tööriided ja õppelaboratooriumis töötamiseks sobilikud jalanõud, millest räägitakse täpsemalt sissejuhatavates loengutes.

Kas hambatehniku töö on keeruline?

Hambatehniku töö on suurt täpsust ja füüsilist ning vaimset pinget nõudev. Hambatehnik töötab hambatehnoloogilises laboratooriumis. Kandideerijal ei tohi olla värvitaju häiret (nt daltonism), sest värvide määramine on hambatehnikas olulisel kohal. Samuti on takistuseks ülitundlikkus mõnede keemiliste ainete osas, mida hambatehnoloogias kasutatakse.

Millliseid oskusi omandatakse õpingute raames?

Rakenduskõrghariduse õpe on päevane. Käelised oskused on vaid üks osa õppest. Erialaste teadmiste ja oskuste jaoks õpitakse anatoomiat ja esmaabi, materjali- ja värviõpetuse aluseid, uurimis- ja arendustöö metoodikat, meeskonnatööd, keskkonnaohutust, rahvatervist ja haiguste aluseid, juhtimise ja ettevõtluse aluseid, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid jm.

Hambatehnika eriala lõpetanu peab olema võimeline selges eesti keeles ja võõrkeeles (inglise keeles) hambatehnikaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult selgitama ning hambatehnika alastes aruteludes aktiivselt osalema. Oluline koht on uurimuslikel töödel, mille aluseid peab iga kõrgharidust omandav inimene mõistma.

Erialaste teadmiste ja oskuste esmane rakendamine  toimub erinevates praktikabaasides. Kaasaegne õpikeskkond annab  üliõpilasele hea võimaluse olla kursis erialal toimuvaga, kuulata välislektorite loenguid. Tänases Euroopas on eriti hinnatud need hambatehnikud, kes on läbinud riiklikult tunnustatud hambatehnika-alase koolituse.

Vastuvõtu eeltingimus on keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon.

Vastuvõtul on olulised

 • keskhariduse lõputunnistuselt keskmine hinne, riigieksamitest on soovituslikud bioloogia, keemia, inglise keel
 • vastuvõtutest (eesti keeles)
 • modelleerimiskatse; vaata modelleerimiskatse hindamiskriteeriume SIIT! 
 • kutsesobivusvestlus

Vestluse käigus ootame kandideerijalt selget arusaamist - millist haridust ta tuleb omandama. Selgub ka, millal ja kus on kandideerija erialaga tutvumiseks midagi reaalset teinud ja kuidas ta seda tõestab.

Nagu kõikide täppistööde puhul on ka hambatehnikas käelise tegevuse oskus on oluline  Kogu vastuvõtu perioodi vältel hindab vastuvõtukomisjon kandideerijate suutlikkust ja soovi täita õigeaegselt konkreetseid juhendeid.

Kõrghariduse õppekava nõuab suure hulga teoreetiliste teadmiste omandamist, seega on olulised eelnevad õpioskused ja süstemaatilisus. Õppetöö toimub ainult eesti keeles, kuid kohustusliku kirjanduse mõistmiseks ja täiendusseminaridel, külalisloengutel osalemiseks on vajalik ka inglise keel.

Õppimise tingimustest

Üliõpilasel peab olema valmisolek õppepraktika sooritamiseks kõikides praktikabaasides üle kogu Eesti Vabariigi kaasa arvatud välisriigis. Kandideerija peab arvestama, et tegemist on ühe kallima õppekohaga Eestis, õppevahendid on  hinnalised.

Erasmus programmi ehk Euroopa elukestva õppe programmi (Lifelong Learning Programme, LLP) vahendusel osalevad ka välisriikide üliõpilased meie praktikabaasides toimuvas õppes, igapäevane teooriaõpe toimub   eesti keeles. Näiteks Leedu, Bulgaaria ja Tšehhi üliõpilased on sooritanud oma õppepraktikat    hambatehnika õppelaboratooriumis, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hambatehnika õppekava üliõpilased on sooritanud õppepraktikat  Soomes, Leedus, Tšehhis, Saksamaal, Horvaatias. Välisriiki stipendiumi saamise esmane eeldus on väga hea õpiedukus.

Millised on rahalised väljaminekud õppima asumisel?

Õppetöö alguses peab üliõpilane soetama tööriietuse ja kaitseprillid. Igal aastal ostavad üliõpilased omale individuaalseks kasutamiseks väiksemaid tööriistu (mandrellid, poleerimisharjad, puurid, freesid, pintslid, mitmeid materjale jm). Kulutusi nõuab praktikabaasides viibimine oma kodupiirkonnast väljaspool. Samas on hea õpiedukus oluline õppetoetuse saamiseks.


Lisainfo:

 • Contact image

  Heli Kuuse

  Hambatehniku õppekava juht, õppejõud-lektor

  • heli.kuuse@ttk.ee
  • 671 1722
  • 238