Skip to main content

Eriala tutvustus

 

Rakenduskõrgharidusõpe

ÕE ÕPPEKAVA

Õppeaja pikkus on 3,5 aastat Õpe on vaid täiskoormusel õpe, mis tähendab 100 % õppemahu täitmist igal õppeaastal (60 EAP) Õppekeel: eesti keel Õppekava sisaldab 11 moodulit (210 EAP):
 

Alusained 18 EAP
Õe individuaalne ja professionaalne areng 9 EAP
Õenduse alused 14 EAP
Kliiniline õendus 20 EAP
Lasteõendus 8 EAP
Intensiivõendus 8 EAP
Terviseõendus 9 EAP
Vaimse tervise õendus 9 EAP
Uurimistöö metoodika 20 EAP
Valikained 5 EAP
Praktika 90 EAP

 

Õppekava lõpetamise tingimuseks on õppekava täitmine täies mahus 200 EAP ja seejärel lõputöö kaitsmine positiivsele hindele. Lõputöö maht on 10 EAP.
Õppekava lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse diplomi ja diplomi omanikule antakse Terviseteaduse bakalaureusekraad Bachelor of Science in Health Sciences (BSc).

Õe õppekava eesmärk on pakkuda rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteetset rakenduskõrgharidust töötamiseks tervishoiuvaldkonnas ja õpingute jätkamiseks terviseteaduse-, õenduse- või teistel avatud magistriõppe õppekavadel.

Õe õppekava iseloomustab tõenduspõhisus, kaasaegsus, patsiendikesksus, avatus ja kaasatus. Õppekava toetab õe kutseala väärtuste ja hoiakute kujunemist, rõhutades patsiendi- ja kliendikesksust, hoolivat, hoolitsevat ja lugupidavat suhtumist patsientidesse ja klientidesse ning teistesse koostööpartneritesse.

Õppekavas on teoreetilised teadmised ja kutseala praktilised oskused omavahel tihedalt integreeritud ning toetavad õppekava õpiväljundite saavutamist.

Õe õppekaval õppimine võimaldab omandada teadmisi tervise hoidmisest, säilitamisest ja taastamisest. Läbi kogu õppe käsitletakse põhjalikult õenduse aluseid ja  erialaaineid: kliinilist õendust, lasteõendust, vaimse tervise õendust, terviseõendust ja intensiivõendust. Suur rõhk on uurimistöö alustel, mis valmistab ette ja toetab üliõpilast  iseseisva uurimistöö läbiviimisel.

Õe õppekavas on oluline osa praktiliste oskuste omandamisel. Selleks on loodud simulatsioonikeskus, kus toimub esmane õendussekkumiste õppimine ja harjutamine.
Simulatsioonikeskkond on sisustatud kaasaegsete meditsiiniseadmete, simulatsioonimannekeenide,
-mulaažide ja -mudelitega, mis võimaldavad harjutada õe tööks vajalikke oskusi. Simulatsioonikeskuses alustatakse õppimist juba esimesel semestril.
Simulatsioonikeskkonnas õppimisel järgitakse kõiki hügieeni- ja ohutusnõudeid: kinnitatud juuksed, lühikesed, lakita küüned.
Simulatsioonikeskuses õppimiseks peab õppijal olema isiklikud praktikariided(tööriided) ja vahetusjalatsid(tööjalatsid). Õenduse üliõpilased kannavad valget värvi praktikariietust (jakk ja püksid), jaki varrukal on kõrgkooli logo.
Tööriided on võimalik üliõpilastel osta ühistellimusega, vaata lähemalt: praktikariided.

Praktika maht on õppekavas 90 EAP. Peamised praktikabaasid on tervishoiuasutused, sotsiaal- ja hoolekandeasutused, haridusasutused, riigikaitse asutused jt statsionaarset või ambulatoorset õendusabi osutavad asutused, mis tagavad üliõpilastele praktika eesmärgi täitmise ja õpiväljundite saavutamise ja kus on tagatud õe juhendamine. Üliõpilased saavad praktika sooritamiseks valida praktikabaasi vastavalt õppetoolis kinnitatud praktikabaaside nimistule, mida uuendatakse igal õppeaastal. Praktikabaaside sobivus määratletakse praktika tagasisidele ning praktika eesmärkide ja õpiväljundite tagamise võimalustele. Praktikakoha sobivusel arvestatakse üliõpilase individuaalset arengut ja eelnevaid praktikaid, et tagada võimalikult laiapindne üldõe pädevus, lõpliku valiku paktikakoha sobivuseks teeb kõrgkoolipoolne juhendaja.

Üliõpilasel on võimalik kandideerida ka vahetusüliõpilaseks ja sooritada vahetusüliõpilasena osa teooriaõppest mõnes väliskõrgkoolis ja/või osa praktikast sealses praktikabaasis.

Õppekavas on üliõpilasel kohustus valida üks vähemalt kahest pakutavast valikmoodulist, mis on seotud eelnevalt läbitud õppekava mooduliga ja mille eesmärk on süvendada vastava valdkonna teadmisi ning oskusi. Valikmooduli maht on 5 EAP.

Õe põhiõppe õppekava lõpeb lõputöö kirjutamisega ja selle kaitsmisega. Lõputöö maht on 10 EAP.

Õe õppekava edukal läbimisel väljastatakse õe rakenduskõrghariduse diplom ja inglisekeelne diplomilisa. Diplomi omanikule antakse Terviseteaduse bakalaureusekraad Bachelor of Science in Health Sciences (BSc). Diplom annab võimaluse asuda tööle erinevates tervishoiuorganisatsioonides või jätkata õpinguid magistriõppes.

Keda ootame õeks õppima?

Õenduse eriala sobib eelkõige aktiivsele, enda suhtes nõudlikule ja ennast juhtivale inimesele, kellel on tahe abistada inimesi tervise hoidmisel, säilitamisel ja taastamisel. Oodatud on igas vanuses õppijad.

Nõuded õppijale

Õpe toimub eesti keeles. See eeldab eesti keele oskust kõrgtasemel, mis võimaldab vabalt väljenduda nii kõnes kui ka kirjas.

Õe õppekaval õppimiseks on vajalik arvuti kasutamise oskus ja arvuti olemasolu.

Õeks õppimisel on oluline üliõpilaste inglise keele oskus. Õendusalane teaduskirjandus on enamasti inglise keelne Samuti kaasatakse õppekavale õpetama tunnustatud välisõppejõudusid. Inglise keele oskus tekstidest arusaamisel kergendab oluliselt õpinguid ja iseseisvate tööde sooritamist. 

Õppeprotsessis kasutatakse kaasaegseid õppemeetodeid. Õe õppes on suur osakaal e-õppel ja virtuaalõppel. See nõuab õppijalt ranget enesejuhtimis- ja keskendumisoskust. Need oskused on äärmiselt vajalikud tulevases õe töös. E-kursute läbimine võimaldab üliõpilasel leida endale sobiv aeg õppimiseks vastavalt kursuse reeglitele ja tähtaegadele ning virtuaalõpe võimaldab osaleda loengus selleks kodunt lahkumata. Kontaktõppes, s.h virtuaalõppes, simulatsioonikeskuse praktikumides osalemine on kohustuslik. 
 

Kui õppekavale sissesaanu ei ole eelnevalt õppinud eestikeelsel õppekaval (keskharidus või kõrgharidus) ja tema riigikeele või eesti keele B2-taseme eksami tulemus on vähem kui 80 punkti või kellel puudub dokumentaalne tõendus eesti keele oskuse kohta, peab lisaks õppekava katsetele läbima eesti keele testimise kõrgkoolis. Sellega määratletakse vajadus täiendavale riigikeele õppimisele, et toetada õppekava omandamist.   

Magistriõpe

TERVISETEADUSE MAGISTRIÕPE
vajalik eelnev õenduse või ämmaemanduse kõrgharidus
õppeaeg 1,5 aastat (90EAP), õppekeel eesti keel.  Õpe toimub tsüklitena üle nädala neljapäevast laupäevani. 

Kontaktõppe õppesessioonid õppeaastal 2020/2021: 

Terviseteaduse magistriõppe 1.kursus (immatrikuleeritud 2020)
Sügissemester:
10.09-12.09; 24.09-26.09; 8.10-10.10; 22.10-24.10; 5.11-7.11; 19.11-21.11; 3.12-5.12; 17.12-19.12 2020; 7.01-9.01; 21.01-23.01 ja kordussooritusteks 28.01-30.01 2021.
Kevadsemester:
11.02-13.02; 25.02-27.02; 11.03-13.03; 25.03-27.03; 8.04-10.04; 22.04-24.04; 6.05-8.05; 20.05-22.05, 3.06-5.06 ja 17.06-18.06 2021.

Terviseteaduse magistriõppe 2.kursus (immatrikuleeritud 2019)
Sügissemester: 17.09-18.09; 1.10-2.10; 12.11-13.11; 26.11-27.11; 10.12-12.12 2020;11.01-14.01 2021

 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik taotleda tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.