Uurimis- ja arendusstipendiumi taotlemise ja väljaandmise kord

KINNITATUD
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori
27.03.2020. a käskkirjaga nr 1-4/5/2020
 

Uurimis- ja arendusstipendiumi taotlemise ja väljaandmise kord 2019/2020 õppeaastal

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi: kõrgkooli) uurimis- ja arendustöö stipendium antakse välja kõrgkooli majandustegevusest laekunud omatulust eesmärgiga tunnustada üliõpilaste/õpilaste (edaspidi: õppurid) poolt tehtud uurimis- ja arendustööd (edaspidi: töö).

Välja antakse kolm stipendiumi: I, II ja III koht. Stipendiumi konkreetne suurus määratakse sõltuvalt kõrgkooli majandustegevusest laekunud omatulu võimalustest ja kinnitatakse kõrgkooli nõukogu poolt igaks majandusaastaks eraldi. 
Komisjonil on õigus jätta nõuetele mittevastavate tööde tõttu stipendium välja andmata, samuti on komisjonil õigus teha ettepanek võrdse tasemega tööde korral ühtlustada antav stipendium.

1. Konkursi väljakuulutamine

1.1 Konkurss uurimis- ja arendusstipendiumile on avalik ja kuulutatakse välja kõrgkooli kodulehel rubriigis „uudised“ ning teade saadetakse kuu aega enne esitamise tähtaega ÕIS-i kaudu õppuritele, ankeet stipendiumi taotlemiseks on aastaringselt täidetav kõrgkooli kodulehel.

2. Töö esitamine:

2.1 Õppur esitab konkursile materjalid vastavalt punkti 2.3 loetelule.

2.2 Konkursile võib esitada uurimistöö või -projekti tegevuse kirjeldusi, mis on varem ette kantud või mille tulemusi on avaldatud trükises/rakendatud praktikasse, kuid mis ei ole õppuri lõputöö.

2.3 Konkursi materjalid uurimis- ja arendustöö stipendiumile kandideerimiseks esitatakse alljärgnevalt kõrgkooli kodulehel asuva ankeedi kaudu:

2.3.1 taotleja kontaktandmed (sh taotleja aadress, isikukood, õppekava, kursus ning arveldusarve number);

2.3.2 töö lühitutvustus: pealkiri, teostamise aeg, teostamise eesmärk, olulisus tervishoiu-, meditsiini- või sotsiaalvaldkonnas, tulemused, õppuri deklaratsioon, et ta on ise esitatava töö/materjalide autor;

2.3.3 uurimis- ja arendustöö ning töö ettekandmise/praktikasse rakendamise/trükis ilmumise viide koos tõendusmaterjalidega (viide väljaandele, ettekande materjalid, patent, konverentsi programm jm, milles kajastub taotleja tegevus).

2.3.4 täispikkuses digiallkirjastatud töö (faili maksimaalne suurus kuni 100 MB, faili formaat .asice).

2.4  Materjalid esitatakse kõrgkooli kodulehel oleva veebivormi kaudu uurimis- ja arendustöö stipendiumi komisjonile hiljemalt 25. maiks.

3. Konkursile esitatud töö hindamine

3.1 Konkursile esitatud töid hindab kõrgkooli uurimis- ja arendustöö stipendiumi komisjon, võttes aluseks järgmised kriteeriumid ning neile vastavad hinnangud ja punktid:

 

Ei nõustu üldse (0)

Pigem ei nõustu (1)

Pigem nõustun (2)

Nõustun täielikult (3)

 Eesmärk on püstitatud põhjendatult

 

 

 

 

 Töö on eriala arengu jaoks oluline

 

 

 

 

 Probleemi/teema käsitlemine on uudne/aktuaalne

 

 

 

 

 Tulemused on selgesti formuleeritud

 

 

 

 

 Arutelu osa peegeldab üliõpilase analüüsioskust

 

 

 

 

 Töö tulemused on ette kantud erialasel ja/või   interdistsiplinaarsel üritusel*

 

 

 

 

 Vormistamine vastab kõrgkooli juhendile

 

 

 

 

*Töö ettekandmine õppetöö käigus ei kvalifitseeru erialaseks ürituseks, kuid on eelduseks töö esitamisel (p. 2.2).

3.2 Komisjoni koosseisu määrab RUTA töörühm oma liikmete hulgast ja RUTAl on õigus vastavalt vajadusele kaasata vastava valdkonna spetsialiste ja eksperte.
3.3 Stipendiumi määramise aluseks on hindamistulemuste alusel moodustunud pingerida.
3.4 Võrdsete hindamistulemuste korral võib komisjon eelistada kandidaati, kellel on enam maksimumpunkte.
3.5 Komisjoni otsuse alusel vormistatakse rektorile esildis käskkirja koostamiseks.

4. Konkursi tulemuste väljakuulutamine
4.1  Konkursi tulemused tehakse teatavaks kõrgkooli edukate õppurite vastuvõtul. 
4.2 Rektori käskkirja alusel väljastatakse konkursi võitnud õppurile tänukiri ja stipendium kantakse tema pangakontole.