Skip to main content

Lugejale

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu kasutamise kord

 

KINNITATUD Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori 07.05.2020. a käskkirjaga nr 1-4/13/2020

MUUDETUD
Rektori 20.12.2021. a käskkirjaga nr 1-4/61
Rektori 07.10.2022. a käskkirjaga nr 1-4/58

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI RAAMATUKOGU KASUTUSKORD

1. Üldsätted
1.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on kõrgkooli teenindav ja ühtlasi kõigile avatud erialaraamatukogu, mis kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks tervishoiualaseid teavikuid ning võimaldab juurdepääsu teadusandmebaasidele ja muudele digitaalsetele ressurssidele. Raamatukogu kuulub kõrgkooli elukestva õppe keskuse struktuuri, mille põhimääruse (punkt 2.2.5) kohaselt on raamatukogu roll ajakohase infoteenuse pakkumine.
1.2. Käesolev raamatukogu kasutuskord (edaspidi kord) sätestab lugejaks registreerimise korra ja isikuandmete töötlemise põhimõtted (p 2), pakutavad teenused (p 3), teavikute laenamise korra (p 4), raamatukogu sisekorra (p 5) ning raamatukogu külastaja vastutuse (p 6).
1.3. Kasutuskord kehtib kõigile raamatukogu külastajatele.
2. Lugejaks registreerimine ja isikuandmete töötlemine
2.1. Lugejaks saavad registreerida Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppijad, töötajad, vilistlased või tervishoiuvaldkonna töötajad. Lugejaks registreeritud isikul (registreeritud lugejal) on rohkemate raamatukogu teenuste kasutusõigus (nt laenutada teavikuid koju, kasutada kaugjuurdepääsu ehk VPN-i teel raamatukogu e-ressursse jms). Isikud, kes ei ole seotud kõrgkooliga ega ole ka tervishoiuvaldkonna töötajad, võivad kasutada raamatukogu teenuseid kohapeal.
2.2. Lugejaks saab registreeruda: a) kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel raamatukogus kohapeal või b) e-raamatukogukataloogi vastava veebivormi kaudu. Registreerimisavalduse või veebivormi täitmise ja allkirjastamisega kohustub lugeja täitma raamatukogu kasutuskorda.
2.2.1. Lugejaks saamiseks tuleb esitada järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünniaeg), telefon, e-posti aadress, kodune aadress.
2.2.2. Alla 16-aastaste isikute puhul on vajalik vanema või eestkostja kirjalik nõusolek.
2.2.3. Lugeja on kohustatud oma andmete muutumisest raamatukogu teavitama või uuendama oma andmeid ise raamatukogu e-kataloogi iseteeninduses.
2.2.4. Registreeritud lugeja kasutajaõiguse kehtivusaja pikendamine toimub kord aastas lugejapoolt iseseisvalt raamatukogu e-kataloogi iseteeninduses või raamatukogus kohapeal raamatukogu töötaja vahendusel. Kasutajaõiguse pikendamisel lugeja andmeid kontrollitakse ning vajadusel uuendatakse.
2.3. Registreeritud kasutajate isikuandmeid töödeldakse kooskõlas vastavate dokumentidega: „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli privaatsuspoliitika“ ja „Isikuandmete töötlemine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis“.
2.3.1. Registreeritud lugejate andmed sisestatakse raamatukoguprogrammi lugejate andmebaasi.
2.3.2. Andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks ja raamatukoguteenuste osutamiseks, sh meeldetuletuste ja muude teadete saatmiseks ning statistilise analüüsi koostamiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.
3. Teenused
3.1. Raamatukogu osutab järgmisi teenuseid (vt ka https://www.ttk.ee/et/teenused):
3.1.1. teavikute ja e-ressursside kohalkasutust võimaldatakse kõigile raamatukogu külastajatele;
3.1.2. teavikute kojulaenutus raamatukogu registreeritud lugejatele;
3.1.3. infoteenindus ja raamatukogu külastajate nõustamine;
3.1.4. kaugjuurdepääsu ehk VPN-i teel teadusandmebaasidele ja teistele raamatukogule soetatud e-ressurssidele juurdepääsu võimaldamine (vastavalt kokkulepetele ja litsentsilepingutele) registreeritud lugejatele;
3.1.5. teavikute kontaktivaba laenutus;
3.1.6. kaugteenusena teavikute postiga saatmine pakiautomaati;
3.1.7. iseteenindusliku laenutusautomaadi kasutamine;
3.1.8. tasuline iseteeninduslik printimine, skaneerimine ja koopiate tegemine;
3.1.9. arvuti, kõrvaklappide, veebikaamera ja ID-kaardi lugeri kasutamise tagamine kohapeal;
3.1.10. rühma- ja individuaaltööruumide kasutamise võimaldamine;
3.1.11. kasutajakoolitus, nt infootsingu koolitused;
3.1.12. kõrgkooli trükiste ja meenete müük.
4. Teavikute laenamiskord
4.1. Teavikute kohalkasutusõigus on kõikidel raamatukogu külastajatel.
4.2. Teavikuid laenutatakse koju ainult registreeritud lugejatele: a) teavikute kontaktivaba laenutuse teel, b) kasutades iseteeninduslikku laenutusautomaati, c) isikut tõendava dokumendi alusel raamatukoguhoidja vahendusel, d) kaugteenusena pakiautomaadi teel.
4.3. Teavikuid laenutatakse välja üldjuhul 21 päevaks, õppekirjandust 120 päevaks. Laenutustähtaeg sõltub teaviku tüübist, eksemplaride arvust ja kasutamise intensiivsusest. Kolm päeva enne laenutustähtaja saabumist saadetakse teaviku laenajale e-posti aadressile aegumishoiatus. Samuti teavitatakse laenutustähtaja ületamisest e-posti teel.
4.4. Laenatud teavik tuleb tagastada tähtaegselt. Laenutustähtaega saab pikendada raamatukoguprogrammi iseteeninduses või raamatukogu töötaja vahendusel, kui teaviku kasutamiseks ei ole registreerunud teisi soovijaid.
4.5. Teavikuid saab tagastada raamatukogu raamatute tagastuskappi või teenindusletti raamatukogu töötajale.
4.6. Laenutustähtaja ületamise eest tuleb maksta viivist. Viivise suurus on 0,05 eurot päevas iga laenatud teaviku kohta.
4.7. Välja laenutatud teavikule on võimalik end registreerida ootejärjekorda. Teaviku saabumisest raamatukokku teavitatakse e-kirja teel. Reserveeritud teavikut hoitakse soovijale 3 tööpäeva. Kui selle aja jooksul ei ole teavikule järele tuldud, antakse see edasi järgmisele soovijale.
4.8. Raamatukogul on õigus kasutada raamatuvõlgade sissenõudmiseks võlanõuete menetlemisega tegelevate isikute abi vastavalt võlaõigusseadusele.
4.9. Ajalehed, paberkandjal lõputööd ning kohalkasutusmärgisega teavikud on ainult kohapeal kasutamiseks.
4.10. Raamatukogukataloogis on avalikud kõrgkoolis kaitstud viimase viie aasta lõputööde täistekstid ning kümne viimase aasta lõputööde andmed. Lõputööde säilitusaeg on sätestatud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli dokumendis „Dokumentide loetelu“.
5. Raamatukogu sisekord
5.1. Raamatukogu sisekorda on kohustatud järgima kõik raamatukogu külastajad.
5.2. Raamatukogus tuleb hoida puhtust, korda ja vaikust; oma käitumisega ei tohi teisi külastajaid häirida.
5.3. Keelatud on rikkuda, määrida ja lõhkuda raamatukogu teavikuid ja sisustust (arvutid, kõrvaklapid, mööbel jms).
5.4. Raamatukogu ruumides, sh individuaal- ja rühmatööruumides, on keelatud söömine. Lubatud on mittealkohoolsete jookide tarbimine suletavatest jooginõudest.
5.5. Tarkvara installeerimise ja konfigureerimise õigus on ainult kõrgkooli IT-spetsialistil, kelle pädevusse kuulub ka õigus otsustada ühe või teise arvutiprogrammi vajalikkuse üle.
5.6. Ohusignaali (turvavärav, tulekahjusireen vms) korral peab lugeja alluma raamatukogu töötaja korraldustele.
5.7. Raamatukogu töötajad ei vastuta raamatukogu ruumidesse valveta jäetud esemete eest.
5.8. Raamatukoguga seonduvad pretensioonid lahendab elukestva õppe keskuse juhataja.
6. Raamatukogu külastaja vastutus
6.1. Raamatukogu külastajal on materiaalne vastutus tema kasutuses oleva raamatukogu teaviku, tehnikavahendi ja muu inventari osas.
6.2. Teaviku rikkumise või kaotamise korral on kasutaja kohustatud asendama selle teise eksemplariga (sama nimetusega, võib olla uuem trükk). Erandkorras võib rikutud teaviku asendada teavikuga, mille raamatukogu töötaja on samaväärseks tunnistanud.
6.3. Õppuri eksmatrikuleerimise või töötaja töölt lahkumise korral tuleb isikul laenatud teavikud tagastada koheselt, olenemata tagastustähtajast. Seejärel kustutatakse lugeja andmed raamatukoguprogrammist. Kui vilistlane või töötaja, kes töötab tervishoiuvaldkonnas, soovib raamatukogu teenuseid edasi kasutada, tuleb tal ennast uuesti lugejaks registreerida.

 

Lugejaks registreerimine

Lugejaks registreerimise vorm

Laenutus- ja tagastusinfo

 

TALLINNA ÕPPEHOONE RAAMATUKOGU

Teavikute laenamiseks pakume ka teavikute kontaktivaba laenutust – saatke oma laenutussoov e-posti aadressile raamatukogu@ttk.ee, kus on kirjas laenaja nimi, soovitava(te) teaviku(te) andmed (autor, pealkiri) ning mis kuupäeval tellimusele järele tullakse. Tellitud teavikud ootavad kokkulepitud kuupäeval tellija nimega tähistatult selleks eraldi märgistatud “Tellitud teavikud” laual. Laud asub kõrgkooli välisuksest sisenedes vasakut kätt.   

Teavikuid on võimalik tellida ka OMNIVA pakiautomaati (täpsem info Tallinna õppehoone raamatukogust tellides: raamatukogu@ttk.ee). Tellija tasub postikulu.

Teavikute tagastamiseks võib need asetada välisukse juures asuvasse raamatukogu raamatute tagastuskappi, mis on vastavalt tähistatud.

Teavikute tagastustähtaega saab pikendada siin: Minu ESTER või saates e-maili raamatukogu@ttk.ee või helistades 671 1735

 

KOHTLA-JÄRVE STRUKTUURIÜKSUSE RAAMATUKOGU

Teavikute laenamiseks pakume ka teavikute kontaktivaba laenutust – saatke oma laenutussoov e-posti aadressile raamatukogu.kj@ttk.ee, kus on kirjas laenaja nimi, soovitava(te) teaviku(te) andmed (autor, pealkiri) ning mis kuupäeval tellimusele järele tullakse. Tellitud teavikud ootavad kokkulepitud kuupäeval tellija nimega tähistatult õppehoone peasissepääsu vahekoridoris asuval laual tähistusega “Tellitud teavikud”.   

Teavikuid on võimalik tellida ka OMNIVA pakiautomaati (täpsem info Kohtla-Järve struktuuriüksuse raamatukogust tellides: raamatukogu.kj@ttk.ee). Tellija tasub postikulu.

Teavikute tagastamiseks võib need asetada raamatukogu raamatute tagastuskappi, mis asub õppehoone peasissepääsu vahekoridoris.  

Teavikute tagastustähtaega saab pikendada siin: Minu ESTER või saates e-maili raamatukogu.kj@ttk.ee või helistades 671 1785