Skip to main content

Praktikakorraldus

Info praktikabaasidele:

Praktikabaasidele rahastatakse REACT-EU vahenditest kõik 2022. ja 2023. aastatel toimunud õe õppekava praktikad. Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.

Sotsiaalministeerium on koostanud toetuse taotlemiseks juhendi ja aruandevormi.

Täpsem info: Kai Kell

Image
Euroopa Sotsiaalfond

 

══════════════════════════════════╗⛨╔═══════════════════════════════════

Praktika on õppekava lahutamatu osa, mis täiendab ja kinnistab läbi õppekava teooriaõppes õpitut. Üliõpilase praktika käigus saavutatud teadmised ja oskused on sõnastatud praktika aineprogrammides.

Praktika on korraldatud vastavalt kõrgkooli nõukogus kinnitatud  "Õppekorralduseeskirjale". Vajadusel on üliõpilastel võimalik sooritada praktika individuaalse graafiku alusel, kuid vastavalt koostöölepingutes sätestatud tingimustele. Praktika korraldamisel arvestatakse praktikabaaside võimalusi üliõpilaste kvaliteetseks juhendamiseks. Praktikabaaside sobivus määratletakse praktika tagasisidele ning praktika eesmärkide ja väljundite tagamise võimalustele. Sobivate praktikabaasidega sõlmitakse praktika korraldamise raamlepingud. Sõlmitud raamlepingutega saab lähemalt tutvuda SIIN.

 

Praktikat juhendavad kõrgkooli poolt õppejõud ja praktikabaasides rakenduskõrgharidusega õed, kes on läbinud praktika juhendajate koolituse. Juhendajate koolitusprogramm on koostatud ja täiendatud koostöös välispartneritega Inglismaalt ning Soomest. Praktika juhendamisel on ühe õppuri juhendada kuni kaks üliõpilast. Praktikal viibimise ajal on kolmepoolseks praktika juhendamiseks veebipõhine e-õpikeskkond Moodle.

Koolipoolne õppejõud juhendab üliõpilasi ja toetab praktikabaasi poolseid juhendajaid, analüüsib üliõpilaste eesmärkide täitmise võimalusi, töökeskkonda õpikeskkonnana ja üliõpilaste valmisolekut seal toime tulla. Üliõpilaste, õppejõudude ja juhendajate koostöö tulemusena reguleeritakse üliõpilase õppimisvõimalusi praktikal, toetatakse hindamise ja tagasiside protsesse individuaalsel ning grupijuhendamisel. Õppejõud analüüsivad iga praktika lõppedes praktika korraldust, üliõpilaste toimetulekut ja õppimise võimalusi töökeskkonnas. Praktika protsessist tehtud kokkuvõtted analüüsitakse ja tehakse ettepanekud järgmise õppeaasta planeerimisel. Praktika protsessi ja hindamist toetab struktuuriüksuses igaks õppeaastaks kinnitatud dokumentatsioon.

 

Väljavõte Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Õppekorralduseeskirjast, mis reguleerib praktika korraldust:

3.3       Praktika

3.3.1    Praktika maht määratakse õppekavaga, praktika eesmärgid ja ülesanded on kirjas aineprogrammis, mis on kättesaadav õppeinfosüsteemis Tahvel.
3.3.2    Praktikaga seotud infovahetust kõrgkoolis koordineerib praktikaspetsialist ja või kutseõppes õppekavade koordinaator koostöös õppekavajuhtidega. Praktika elluviimist ja arvestamist korraldab struktuuriüksus/kutseõppe osakond, kes määravad õppurile kõrgkoolipoolse juhendaja.
3.3.3    Palgatöö õppetöö osana arvestamist reguleerib kõrgkoolis vastav kord.
3.3.4    Praktika maht ainepunktides määratakse õppekavaga. Praktika 1 EAP-ga/EKAP-ga võrdsustatakse maksimaalselt kuni kaks praktikanädalat, sõltuvalt töö iseloomust ja koormusest. Praktika 1 EAP/EKAP on võrdsustatud üldjuhul 26 astronoomilise tunni töötamisega praktikakohal.  
3.3.5    Koolipoolne praktikajuhendaja korraldab õppurite saatmise praktikabaasi. Kontrollib praktika õpiväljundite ja eesmärgi saavutamist sh praktikabaasis.
3.3.6    Väliskülalisõppurite vastuvõtmisel korraldab koolipoolne praktikajuhendaja õppuri saatmist praktikabaasi, on kontaktis praktikandi ning praktikabaasipoolse juhendajaga ning vastutab praktikalepingus kokku lepitud praktika eesmärgi ja õpiväljundite (sh mahu) saavutamise eest.  
3.3.7    Väliskülalisõppurite hindamine  toimub vastavalt peatükile 4.
3.3.8    Praktikabaasil on õigus sätestada nõudeid praktikandile, mis tulenevad asutuse nõuetest töötajatele. Juhul kui praktikant keeldub praktikabaasi nõuete täitmisest, ei taga kõrgkool praktikakohta, mille tulemusena ei ole õppekava lõpetamine võimalik. Vastutus nõuete täitmisest keeldumise korral lasub õppuril.

 

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI PRAKTIKAKORRALDUSE JUHEND

PRAKTIKAKORRALDUSE PROTSESSIKAART

 

Muudes õppekavades saate täpsemat infot praktikate eest vastutavate õppejõudude jagatud juhenditest Moodle kursusel.


Lisainfo:

 • Contact image

  Kätlin Kikerpuu

  Praktikaspetsialist

  • katlin.kikerpuu@ttk.ee
  • 671 1764
  • 101