Skip to main content

Praktikabaasid

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on sõminud mitmete baasidega koostööleppeid. Allpool on välja toodud mõningad neist koos baasis kehtivate nõuetega:

AS Fertilitas

Koduleht

Baasi kontaktisik ja andmed:

fertilitas@fertilitas.ee

Statsionaari (kirurgia osakonna) õendusjuht Ilja Škatov (praktika), i.skatov@fertilitas.ee
605 9065

Baasi nõuded õppuritele:

Üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus.

AS Järvamaa Haigla

Koduleht

Baasi kontaktisik ja andmed:

Õendusjuht Maire Raidvere, maire.raidvere@jmh.ee

Baasi nõuded õppuritele:

Üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus.

AS Lääne-Tallina Keskhaigla

Koduleht

Baasi kontaktisik ja andmed:

Personalispetsialist Inga Oper, inga.oper@keskhaigla.ee | personal.keskhaigla.ee 
 

Baasi nõuded õppuritele:

Üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus.

AS Medicum

Koduleht

Baasi kontaktisik ja andmed:

Koolitus- ja õendusjuht: Andra Õismaa, andra.oismaa@medicum.ee, 512 4682
 
Baasi nõuded õppuritele:

Tere tulemast praktikale Medicumi!

Meil on hea meel, et olete praktikaasutuseks valinud Medicum kontserni. Selleks, et kohanemine praktikakeskkonnas oleks kiire, kogemused edasiviivad ja õppimine tulemuslik,  oleme koostanud meelespea Medicumi kodukorrast ja korduma kippuvatest küsimustest.

Soovime edukat praktikat!

Medicumi pere

Praktikainfo

Millist praktikat saab teha? Meie ettevõtetes saab läbida peremeditsiini, koduõenduse, ambulatoorse ämmaemanduse, füsioteraapia, radioloogia praktikat. Meil on raamlepingud tervishoiuharidust pakkuvate koolidega ning praktikanti saavad juhendada vastava väljaõppe ja kogemusega juhendajad. Praktikasooviga palume pöörduda koolitusjuhi poole, kes suunab taotluse edasi sobivasse osakonda.

Kuidas praktika algab? Kool saadab enne praktika algust asutusele teatise. Praktikaasutus teatab kooli praktika alguse täpse kellaaja ja koha. Tavaliselt tutvustatakse üliõpilastele praktika esimestel päevadel töökorraldust ja töösisekorra reegleid, töötervishoiu- ja tööohutuse eeskirju, tuleohutuse reegleid,  infektsioonikontrolli- ja konfidentsiaalsuspõhimõtteid. Praktikat saab alustada,  kui üliõpilane on esitanud kehtiva tervisetõendi ja kõik vajalikud praktikadokumendid. 

Mis on praktikaaeg? Praktikaaeg on kokkuleppel määratud aeg, mille vältel praktikant töötab oma õpiväljundite saavutamiseks praktikaasutuses. Praktika ajakava koostatakse esimese kolme praktikapäeva jooksul. Praktika ajakava saab muuta üliõpilase ja juhendaja kokkuleppel, teavitades sellest ka osakonna juhti.

Mida praktikandilt oodatakse? Praktikant täidab ülesandeid vastavalt oma teadmistele ja oskustele juhendaja juhendamisel ja vastutusel, arvestades patsientide ja praktikaasutuse huvisid. Praktikandilt oodatakse huvi ja tahet õppida, korrektset välimust (puhas, kinnitatud juuste ja lühikeste küüntega; tagasihoidliku jumestuse, ehete ja parfüümiga) ning kokkulepitud ajakavast kinnipidamist. Praktikale mitteilmumisest teavitab praktikant juhendajat ja osakonna juhti esimesel võimalusel (telefoni või meili teel), kuid mitte hiljem kui ühe tunni möödumisel tööaja algusest. Isiklikud küsimused lahendatakse üldjuhul väljaspool praktikaaega. Teavitamata puudumine loetakse põhjuseta puudumiseks. Praktikant on kohustatud töötamise ajal ja pärast seda hoidma talle praktikakoha tõttu teatavaks saanud ametisaladust, klientide,  patsientide ja kaastöötajate delikaatseid isikuandmeid, samuti asutuse äri- ja teenindussaladusi. 

Millal praktika katkestatakse? Praktika võib praktikaasutuse poolt katkestada või lõpetada, kui üliõpilane ei ole ilmunud praktikale või on puudunud praktikalt vähemalt nädala ja ei ole praktikaasutust ettenähtud ajal ja viisil teavitanud. Praktika lõpetatakse kohe, kui üliõpilane on praktikal alkoholi, narkootiliste või psühhotroopsete ravimite mõju või järelmõju all; on varastanud või kasutanud patsiendi/ kaastöötaja suhtes vägivalda.

Kelle poole vajadusel pöörduda? Kõikide üliõpilase küsimuste, probleemide ja ettepanekutega tegelevad praktikaasutuses praktikajuhendaja, osakonna juhid, koolitus- ja õendusjuht.

Olulised kontaktid:

Kodulehekülg www.medicum.ee, sekretär medicum@medicum.ee,  605 0770
Samuti kehtivad siin ka kõik üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus ja mida ei ole siin juba kajastatud.

AS Rakvere Haigla

Koduleht

Baasi kontaktisik ja andmed:

Õendusjuhi kt Markel Pajupuu, markel@rh.ee
 

Baasi nõuded õppuritele:

Üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus.

AS Ida-Tallinna Keskhaigla

Koduleht

Baasi kontaktisik ja andmed:

Residentuuri ja praktika koordinaator Marilis Naumov, marilis.naumov@itk.ee 
 
Baasi nõuded õppuritele:

Praktika alustamiseks peab olema õppijal esitada kehtiv tervisetõend.
Esmasel praktika sooritamisel peab üliõpilane läbima esmased sissejuhatavad juhendamised.
Korduva praktika sooritamise korral hinnatakse juhendamiste uuesti läbimise vajadust iga üliõpilase puhul individuaalselt.
Eelbroneeringuid praktikakohale saab teha vaid juba Ida-Tallinna Keskhaiglas töötav üliõpilane. Teised üliõpilased peavad lähtuma praktikakoha valikul kooli poolt kehtestatud korrast.
Üliõpilane on kohustatud tutvuma Ida-Tallinna Keskhaigla „Praktika ja residentuuri korraga“ esimesel praktikapäeval. Üliõpilasel peab olema allkirjastatud AS Ida-Tallinna Keskhaigla konfidentsiaalsusleping.
Samuti kehtivad siin ka kõik üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus ja mida ei ole siin juba kajastatud.

 

SA Ida-Viru Keskhaigla

Koduleht

Baasi kontaktisik ja andmed:

Helen Sokolov (praktika),

Helen.Sokolov@ivkh.ee 

Olesja Zeel, olesja.zeel@ttk.ee

Järveotsa Perearstikeskus

Koduleht

Baasi kontaktisik ja andmed:

Angela Eensalu-Lind, angela.eensalu-lind@ttk.ee
 
Baasi nõuded õppuritele:

Ootame, et meie praktikandid oleks kõrgelt motiveeritud omandamaks oskuseid kitsamalt pereõe tööks kui ka meeskonnatööks laiemalt. Samuti kehtivad siin ka kõik üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus ja mida ei ole siin juba kajastatud.

 

Koolitervishoid OÜ

Baasi kontaktisik ja andmed:

Angela Eensalu-Lind, angela.eensalu-lind@ttk.ee
 
Baasi nõuded õppuritele:

Kohustus järgida praktikabaasi töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid, täita töösisekorraeeskirju ning praktikakorralduse juhendit; Kohustus järgida praktikabaasi juhendaja nõudeid ning täita tema korraldusi; Kohustus olla välimuselt esteetiline; Kohustus teavitada praktika käigus esinevatest probleemidest praktikabaasipoolset juhendajat ja koolipoolset juhendavat õppejõudu. Samuti kehtivad siin ka kõik üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus ja mida ei ole siin juba kajastatud.

 

OÜ Pirita Perearstikeskus

Koduleht

Baasi kontaktisik ja andmed:

pereõde Melita Väljamäe, melita.valjamae@gmail.com
tel.6061670
 
 
Baasi nõuded õppuritele:

*Kohustus järgida praktikabaasi töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid
* kohustus järgida Praktikabaasi töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid, täita töösisekorraeeskirju ning praktikakorralduse juhendit;
* kohustus järgida Praktikabaasi juhendaja nõudeid ning täita tema korraldusi;
* kohustus omada esimesel päeval ning edaspidi vajadusel esitada Praktikabaasi
praktika dokumendid;
* kohustus kasutada isiklikke vahetusriideid ja –jalatseid 
* enne praktikale suundumist vaktsineerima end B-hepatiidi ja gripi vastu,
mittevaktsineerimise korral olema teadlik võimalikust nakatumise ohust ja võtma
riski enda kanda;
* kohustus olla välimuselt esteetiline ja kanda rinnasilti, millel on üliõpilase
nimi, märge üliõpilane/praktikant ja Kõrgkooli nimi; Ülle Tiganik - Andmed meie keskuse kohta on täiesti õiged ja nii võibki jääda. Info üliõpilase kohta saabub meie üldmeilile ja edasi keskusesiseselt suuname kirja praktikajuhendajale kes võtab isiklikult üliõpilasega ühendust. Ainuke erinevus on, et alati enne praktikale saabumist soovib juhendaja kohtuda isiklikult üliõpilasega, et tutvustada kohalolekuga praktikabaasi
Üldised nõuded üliõpilastele on samuti enamasti aksepteeritavad, välja arvatud sõna kohustus, mille jätaksin välja. millised andmed sobivad, uuri üle enne
*kohustus teavitada praktika käigus esinevatest probleemidest Praktikabaasi
poolset juhendajat ja Kõrgkooli poolset juhendavat õppejõudu.
*kohustus  järgida""Isikuandmete kaitse seadust"".

 

OÜ Kodudoktori PAK Sinu Arst

Baasi kontaktisik ja andmed:

Pereõde Ülle Tiganik
Sinu Arst Tervisekeskus
Oü Kodudoktori PAK Sinu Arst
Veerenni 53A, Tallinn, 10138
Tel. +372 7151 700
www.perearst.ee
 
Baasi nõuded õppuritele:

Praktikajuhendaja baasis võtab isiklikult üliõpilasega ühendust ja alati enne praktikale saabumist soovib juhendaja kohtuda isiklikult üliõpilasega, et tutvustada kohalolekuga praktikabaasi.

 

SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

Koduleht

Baasi kontaktisik ja andmed:

Kontaktisik: Riina Mõim, riina.moim@hnrk.ee
Telefon: +372 472 5449 
 
Baasi nõuded õppuritele:

Praktikaperioodiks on võimalik küsida majutuskohta; HNRK on taastusravihaigla, mis on spetsialiseerunud neuroloogiliste probleemidega laste ja täiskasvanute abistamisele. Taastusraviks kasutame kõrgtehnoloogilisi vahendeid ning igapäevatöös lähtume meeskonnapõhisest lähenemisest.

 

SA Läänemaa Haigla

Koduleht

Baasi kontaktisik ja andmed:

õendusjuht Marju Lepmets,

Marju.Lepmets@salmh.ee 

 
Baasi nõuded õppuritele:

Üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus.

 

SA Viljandi Haigla

Koduleht

Baasi kontaktisik ja andmed:

Koolitusjuht Signe Susi, signe.susi@vmh.ee

 

Baasi nõuded õppuritele:

Üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus.

SA Narva Haigla

Koduleht

Baasi kontaktisik ja andmed:

õenduskvaliteedi juht: Jelena Loik (praktika), jelena.loik@narvahaigla.ee 
telefon: 35 00004
 
 
Baasi nõuded õppuritele:

SA Narva Haigla – on hea koht praktika läbimiseks
Palju aastaid võtab Narva Haigla vastu praktikale  üliõpilasi Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist, ja Tartu Ülikooli Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudist.
SA Narva Haigla on Eesti üks suurimatest üldhaiglatest.
Kõige vanem ravikorpus ehitati 1913.a. ning pühendati Romanovite dünastia valitsemise 300.a aastapäevale. Selle korpuse arhitektiks oli  A.Vladovski, kelle loominguks on ka kõikidele eesti meedikutele tuttavad Puusepa 2 ja Puusepa 4 haigemajad Tartus. Nii et side Narva haigla ja Kliinikumi vahel ulatub tänaseks juba enam kui saja aasta taha...
Hiljem lisandusid haigla koosseisu polikliinik 1996.a. ja 6-korruseline aktiivravi korpus 1976.a. Viimane hoone (õendusabi osutamiseks) valmis 2013.a. sügisel.
Nii et kui kõik meie majad kokku lugeda, siis saame arvu 8 – 3 ravikorpust, polikliinik, laborimaja, administratiivhoone, kiirabibaas, garaaž.
SA Narva Haiglas töötab 697 töötajat, seal hulgas on 101 arsti, 269 õde ja 126 hooldajad.
Narva haiglas on neli  kliinikut – sise-, kirurgia-, naiste- ja erakorralise meditsiini kliinik, diagnostilised teenistused (radioloogia, labor, patoloogia) ja meie kõige noorem osakond, iseseisva õendusabi osakond. Osakond asub 2013.a. valmis saanud korpuses. 
Narva linnas on 57842 elanikku, kelle jaoks Narva Haiglas on 260 voodikohta, neist 85 õendusabivoodit. 
Aastas viibib meil statsionaarse ravil 10500 patsienti, teeme 2500 operatsiooni. Aastas sünnib ligi 400 uut ilmakodanikku. Aastas toimub ligi 133000 ambulatoorset visiiti. Ambulatoorsed vastuvõtud toimuvad 16 erialal.
Kollektiiv aga on meil püsiv, suures osas kaua koos töötanud ning üksteist toetav. Ning see, et meil on kollektiivis paljude rahvuste esindajaid, on pigem plussiks kui miinuseks.
Ootame Teid Narva Haiglasse praktikat läbima. Pakume rohkelt praktilisi kogemusi, võimalusi ise palju ära teha ning sõbralikku töökeskkonda ja toetavat kollektiivi. Lubame, et pärast praktika lõppu oskate oluliselt paremini vene keelt, mis on edasises töös kindlasti kasulik oskus.

Majutusest
Praktikantidel on vajadusel võimalik ööbida haigla külalistetubades. Toad on ühe- ja kahekohalised. Tubade peale on üks ühine suu kook külmkapi ja söögitegemise võimalustega. On televiisor ja internet.

Toitlustamisest
Haiglas on personalisöökla, kus on võimalik lõunat süüa.

SA Narva Haigla
haigla@narvahaigla.ee
www.narvahaigla.ee

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Koduleht

Baasi kontaktisik ja andmed:

Koolitusspetsialist Inger Polding, Inger.Polding@regionaalhaigla.ee 
 
 
Baasi nõuded õppuritele:
 
Üliõpilase kohustus:
a. omada kehtivat tervisetõendit (tervisetõend peab kehtima kogu praktikaajal) ja esitada see praktika esimesel päeval Praktikabaasipoolsele praktikajuhendajale;
b. järgida Praktikabaasi töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid, täita töösisekorraeeskirju ning praktikakorralduse juhendit, Praktikabaasi juhendaja nõudeid ning täita tema korraldusi;
c. kasutada isiklikke vahetusjalatseid 
d. olla välimuselt esteetiline ja kanda rinnasilti, millel on üliõpilase nimi, märge üliõpilane/praktikant ja Kõrgkooli nimi;
e. teavitada praktika käigus esinevatest probleemidest Praktikabaasi poolset juhendajat ja Kõrgkooli poolset juhendavat õppejõudu.
f. sõlmida Praktikabaasiga „Kinnituskiri konfidentsiaalsuskohutuse täitmise kohta“ ja järgida ""Isikuandmete kaitse seadust"".
Enne praktikale suundumist vaktsineerima end B-hepatiidi ja grippi vastu, mittevaktsineerimise korral olema teadlik võimalikust nakatumise ohust ja võtma riski enda kanda;
SA Pärnu Haigla

Koduleht

Baasi kontaktisik ja andmed:

Kontaktisik: Tiina Sildver-Kikas
SA Pärnu Haigla
Õendusteenistus
Vastutav õde
+372 44 73308
tiina.sildver-kikas@ph.ee
 
 
Baasi nõuded õppuritele:
 
1. Praktikant peab teadma oma leetrite immuunstaatust:
     • tõendab, et on saanud kaks doosi MMR vaktsiini või on testitud leetrite IgG suhtes -tulemus.
       Võiks lisada, et kaitse puudumisel on SOOVITATAV  eelnev vaktsineerimine. Põhjus - kui toimub                      kokkupuude leetreid põdeva pt siis kaitset mitte omavad praktikandid tuleb vastavalt Terviseameti 
       nõuetele alates 5. kokkupuutejärgsest päevast kuni 21. päevani praktikalt kõrvaldada.  
 
2. Sünnitusosakonda ja naiste nõuandlasse praktikale minejad peavad teadma oma immuunstaatust tuulerõugete suhtes. 
     • IgG antikehade olemasolu
 
3. Soovitav gripivastane vaktsineerimine.
 
4. Kirurgia ja sünnitusosakonda praktikale minejatelt MRSA analüüs tulemusega (kehtib 3 kuud)
SA Kuressaare Haigla 

Koduleht

Baasi kontaktisik ja andmed:

Personalijuht Lea Kalaus, lea.kalaus@saarehaigla.ee
 
 
Baasi nõuded õppuritele:
 
Üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus.
 
SA Tallinna Lastehaigla

Koduleht

Baasi kontaktisik ja andmed:

 
 
Baasi nõuded õppuritele:
 
Üldised nõuded, mis on kirjas lehekülje lõpus.
 
Tartu Kiirabi SA

Koduleht

Baasi kontaktisik ja andmed:

Kontakt e-posti aadress: kiirabi@kiirabi.ee
 
Baasi nõuded õppuritele:
 
Praktikale tulles peab olemas olema kehtiv tervisetõend ning õnnetusjuhtumi kindlustus. 
 
Praktikabaasid vastavalt õe õppekava praktikatele

ÕENDUSE ALUSTE PRAKTIKA

KLIINILINE PRAKTIKA

AMBULATOORSE ÕENDUSABI (TERVISEÕENDUS) PRAKTIKA

VALIKPRAKTIKA

VAIMSE TERVISE HOOLEKANDEASUTUSED 

 

*Praktikabaaside üldised nõuded üliõpilastele:

1. kohustus omada kehtivat tervisetõendit ja esitada see praktika esimesel päeval ning nõudmisel praktikabaasis;
2. kohustus järgida praktikabaasi töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid, täita töösisekorraeeskirju ning praktikakorralduse juhendit;
3. kohustus järgida praktikabaasi juhendaja nõudeid ning täita tema korraldusi;
4. kohustus kasutada isiklikke teiste tervishoiuasutuste eraldusmärkideta vahetusriideid ja -jalatseid v.a. eririietus (näiteks operatsiooniriietus);
5. enne praktikale suundumist vaktsineerima end B-hepatiidi vastu, mittevaktsineerimise korral olema teadlik võimalikust nakatumise ohust ja võtma riski enda kanda;
6. kohustus olla välimuselt esteetiline;
7. kohustus kanda rinnasilti, millel on märgitud üliõpilase nimi ja märge üliõpilane/praktikant;
8. kohustus teavitada praktika käigus esinevatest probleemidest praktikabaasipoolset juhendajat ja koolipoolset juhendavat õppejõudu;
9. kohustus osaleda praktikabaasi infotunnil, esitada kõik vajalikud praktikadokumendid, koostada juhendajaga praktikagraafik ning järgida seda.