Lugejale

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu kasutamise kord

 

Kinnitatud
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli
rektori  07.05.2020. a
käskkirjaga nr 1-4/13/2020

MUUDETUD rektori 20.12.2021. a käskkirjaga nr 1-4/61

 

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI RAAMATUKOGU KASUTAMISE KORD

1.      Üldsätted
1.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on kõigile avatud erialaraamatukogu, mis kogub, säilitab ja teeb raamatukogu kasutajale kättesaadavaks tervishoiualased teavikud ja andmebaasid. Raamatukogud asuvad Tallinna õppehoones ja Kohtla-Järve struktuuriüksuses.

1.2. Raamatukogu kasutamise kord (edaspidi kord) reguleerib raamatukogu teenuseid, lugejaks registreerimist, lugeja vastutust, teavikute kasutamise korda ja raamatukogu sisekorda.

1.3. Raamatukogus pakutavad teenused on:

1.3.1. teavikute kohalkasutus;
1.3.2. teavikute kojulaenutus;
1.3.3. infoteenindus, sh elektroonilistele ressurssidele ligipääsu loomine vastavalt kokkulepetele ja litsentsilepingutele;
1.3.4. kasutajakoolitus, sh infootsingu koolitused õppuritele ja töötajatele
1.3.5. kohapeal arvuti kasutamise võimaldamine;
1.3.6. WiFi kasutamise võimaldamine;
1.3.7. rühma- ja individuaaltööruumide kasutamise võimaldamine;
1.3.8. kõrgkooli väljaannete müük;
1.3.9. iseteenindusena paljundamine, printimine ja skaneerimine.

1.4.     Raamatukogu kasutajad on:
          1.4.1. registreeritud lugeja, kelleks võib olla Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppur või töötaja;
          1.4.2. külastaja - isik, kes võib kasutada raamatukogu teenuseid kohapeal.

1.5.    Kord kehtib kõigile raamatukogu külastajatele ja on kättesaadav raamatukogus ning kõrgkooli  kodulehe raamatukogu osas.

2.      Lugejaks registreerimine
2.1.  Raamatukogu registreeritud lugejaks saab registreeruda isikut tõendava dokumendi alusel raamatukogus kohapeal, veebivormi kaudu kõrgkooli kodulehe raamatukogu osas või raamatukogu e-kataloogi iseteeninduses.

2.2.  Registreerumisel kinnitab kasutaja oma allkirjaga, et nõustub täitma raamatukogu korda.

2.3. Registreeritud lugejate kasutajaõiguste kehtivusaja pikendamine toimub kord aastas iseseisvalt või raamatukogus kohapeal raamatukogu töötaja vahendusel. Pikendamisel kontrollitakse lugeja andmeid.

2.4. Raamatukogu registreeritud kasutaja on kohustatud oma andmete muutumisest raamatukogu teavitama või uuendama oma andmeid ise raamatukogu e-kataloogi iseteeninduses.

2.5. Registreeritud lugejate kohta peetakse raamatukogus lugejate andmebaasi, mille andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks ja raamatukoguteenuste osutamiseks, sh meeldetuletuste ja muude teadete saatmiseks ning statistilise analüüsi koostamiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

2.6. Registreeritud kasutajate isikuandmeid töödeldakse kooskõlas vastavate dokumentidega: „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli privaatsuspoliitika“ ja „Isikuandmete töötlemine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis“.

3.        Teavikute kasutamine
3.1.  Teavikuid laenutatakse koju ainult registreeritud lugejale isikut tõendava dokumendi alusel.

3.2. Raamatukogu lugejatele on võimaldatud juurdepääs erinevatele e-ressurssidele ning andmebaasidele.

3.3. Ajalehed, paberkandjal lõputööd ning kohalkasutusmärgistusega teavikud on mõeldud ainult kohapeal kasutamiseks, neid koju ei laenutata.

3.4. Raamatukogukataloogis on avalikud kõrgkoolis kaitstud viimase viie aasta lõputööde täistekstid ning kümne viimase aasta lõputööde andmed. Lõputööde säilitusaeg on sätestatud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli dokumendis „Dokumentide loetelu“. 

3.5. Teaviku laenutustähtaja määrab raamatukogu sõltuvalt teaviku tüübist, eksemplaride arvust ja kasutamise intensiivsusest.

3.6. Kolm päeva enne laenutustähtaja  saabumist saadetakse teaviku laenajale e-posti aadressile aegumishoiatus. Samuti teavitatakse laenutustähtaja ületamisest e-posti teel.

3.7. Laenatud teavik tuleb tagastada tähtaegselt. Laenutustähtaega saab pikendada, kui teaviku kasutamiseks ei ole registreerunud teisi soovijaid.

3.8. Teavikuid saab tagastada raamatukogu raamatute tagastuskasti või teenindusletti.

3.9. Välja laenutatud teavikule on võimalik end registreerida ootejärjekorda. Teaviku saabumisest raamatukokku teavitatakse e-kirja teel. Reserveeritud teavikut hoitakse soovijale 3 tööpäeva. Kui selle aja jooksul ei ole teavikule järele tuldud, antakse see edasi järgmisele soovijale.

3.10. Laenutustähtaja ületamise eest tuleb maksta viivist. Viivise suurus on 0,05 eurot päevas iga laenatud teaviku kohta.

3.11. Raamatukogul on õigus kasutada raamatuvõlgade sissenõudmiseks võlanõuete menetlemisega tegelevate isikute abi vastavalt võlaõigusseadusele.

4.        Raamatukogu kasutaja vastutus
4.1.  Raamatukogu kasutajal on materiaalne vastutus tema kasutuses oleva raamatukogu teaviku, tehnikavahendi ja muu inventari osas.

4.2.  Teaviku rikkumise või kaotamise korral on kasutaja kohustatud asendama selle teise eksemplariga (sama nimetusega, võib olla uuem trükk). Erandkorras võib rikutud teaviku asendada ka teavikuga, mille raamatukogu juhataja on samaväärseks tunnistanud.

4.3.  Õppuri eksmatrikuleerimise või töötaja töölt lahkumise korral tuleb isikul laenatud teavikud tagastada (sõltumata laenutustähtajast) ja võtta digitaalsele ringkäigulehele allkiri, kinnitamaks, et tal ei ole raamatukogu ees võlgnevusi. Seejärel kustutatakse lugeja andmed raamatukogu andmebaasist.

5.        Raamatukogu sisekord

5.1. Raamatukogu sisekorda on kohustatud järgima kõik raamatukogu kasutajad.

5.2. Raamatukogus tuleb säilitada puhtust, korda ja vaikust, oma käitumisega ei tohi teisi lugejaid häirida.

5.3. Keelatud on rikkuda, määrida ja lõhkuda raamatukogu sisustust (arvutid, kõrvaklapid, mööbel jms).  Kahju tekitajat karistatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

5.4. Raamatukogu ruumides on keelatud söömine ja joomine.

5.5. Tarkvara installeerimise ja konfigureerimise õigus on ainult kõrgkooli IT spetsialistil, kelle pädevusse kuulub ka õigus otsustada ühe või teise arvutiprogrammi vajalikkuse üle.

5.6. Ohusignaali (turvavärav, tulekahjusireen jne) korral peab lugeja alluma raamatukogu töötaja korraldustele.

5.7. Raamatukogu ei vastuta raamatukogu ruumidesse valveta jäetud esemete eest.

5.8. Raamatukoguga seonduvad pretensioonid lahendab elukestva õppe keskuse juhataja

 

Lugejaks registreerimine

Lugejaks registreerimise vorm

Laenutus- ja tagastusinfo

 

TALLINNA ÕPPEHOONE RAAMATUKOGU

Teavikute laenamiseks palume eelistada teavikute kontaktivaba laenutust – saatke oma laenutussoov e-posti aadressile raamatukogu@ttk.ee, kus on kirjas laenaja nimi, soovitava(te) teaviku(te) andmed (autor, pealkiri) ning mis kuupäeval tellimusele järele tullakse.

Tellitud teavikud ootavad kokkulepitud kuupäeval tellija nimega tähistatult selleks eraldi märgistatud “Tellitud teavikud” laual. Laud asub kõrgkooli välisuksest sisenedes vasakut kätt.   

Teavikuid on võimalik tellida ka OMNIVA pakiautomaati (täpsem info Tallinna õppehoone raamatukogust tellides: raamatukogu@ttk.ee). Tellija tasub postikulu.

Teavikute tagastamiseks võid need asetada välisukse juures asuvasse raamatukogu raamatute tagastuskappi, mis on vastavalt tähistatud.

Teavikute tagastustähtaega saab pikendada siin: Minu ESTER või saates e-maili raamatukogu@ttk.ee või helistades 671 1735

 

KOHTLA-JÄRVE STRUKTUURIÜKSUSE RAAMATUKOGU

Teavikute laenamiseks palume eelistada teavikute kontaktivaba laenutust – saatke oma laenutussoov e-posti aadressile raamatukogu.kj@ttk.ee, kus on kirjas laenaja nimi, soovitava(te) teaviku(te) andmed (autor, pealkiri) ning mis kuupäeval tellimusele järele tullakse.   

Tellitud teavikud ootavad kokkulepitud kuupäeval tellija nimega tähistatult õppehoone peasissepääsu vahekoridoris asuval laual tähistusega “Tellitud teavikud”.   

Teavikuid on võimalik tellida ka OMNIVA pakiautomaati (täpsem info Kohtla-Järve struktuuriüksuse raamatukogust tellides: raamatukogu.kj@ttk.ee). Tellija tasub postikulu.

Teavikute tagastamiseks võid need asetada raamatukogu raamatute tagastuskappi, mis asub õppehoone peasissepääsu vahekoridoris.  

Teavikute tagastustähtaega saab pikendada siin: Minu ESTER või saates e-maili raamatukogu.kj@ttk.ee või helistades 671 1785