Skip to main content

Juhendmaterjal uurijale

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis uurimistöö läbiviimiseks on uurimistöö teostaja kohustatud esitama taotluse rektorile loa saamiseks vastavalt kõrgkooli nõukogu poolt kinnitatud taotlusvormile.

Loa taotlemise kohustus kehtib kõikidele, kes soovivad kõrgkoolis uurimistööd läbi viia sh kõrgkooli töötajad ja õppijad.
Taotluse esitamine ei tähenda automaatselt loa saamist!

Taotluse läbivaatamine

1. Korrektselt vormistatud taotlus esitataks elektroonilises vormis läbi keskkonna ankeet.ttk.ee, kus on tarvis end tuvastada ID-kaardi või Mobiil-ID abil ja taotlused vaadatakse läbi rektori või rektoraadi poolt, vajadusel kaasatakse ekspert.

2. Uurimistöö läbiviimiseks loa andmisel lähtutakse järgmistest aspektidest:
- uurimistöö on riikliku tähtsusega;
- oluline teema tervise/tervishoiu valdkonnas;
- kõrgkoolile prioriteetne valdkond;
- kõrgkooli tegevusi toetav uuring .

3. Uurimistöö läbiviimiseks loa andmisest keeldutakse juhul, kui see takistab kõrgkooli tööd ja sihtrühma ei ole võimalik kaasata või muudel kõrgkoolile olulistel põhjustel.

4. Iga taotlust käsitletakse eraldi ja kõrgkoolile jääb õigus loa andmisest keelduda (vt punktid 1-3).

Uurimistöö läbiviijal on järgmised kohustused ja õigused

5. Kohustused:
- hoida ära süülise kahju tekkimist kõrgkooli varale;
- teha kõik endast olenev ning kasutada parimal viisil oma teadmisi, oskusi ja kogemusi uuringu läbiviimiseks;
- isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel järgida seadusandlust ja teostada uurimistöö eetiliselt ning võimalike vigade tekkimist vältides;
- hoida saladuses uurimistöö käigus teatavaks saanud konfidentsiaalset informatsiooni; 
- esitada publitseeritud uurimistöö kõrgkooli raamatukogule elektrooniliselt ja paberkandjal.

6. Õigused:
- teostada uurimistööd vastavalt esitatud projektile;
- küsida uurimistöö läbiviimiseks eetikaalast ja bioeetikaalast nõu;
- teha koostööd kõrgkooli töötajatega.

7. Uurimistöö läbiviimisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
Küsimuste korral pöörduda info@ttk.ee.
Tehniliste probleemide puhul veebirakenduses ankeet.ttk.ee, võtke ühendust rakenduse halduritega are.kangus@ttk.ee või asko.kesk@ttk.ee.