Skip to main content

Arengukavad

Hambatehnika õppetooli arengukava

1. Hambatehnika õppetooli missiooniks on hambatehnikule vajalike ja haritlasele omaste pädevuste omandamiseks vajalike tingimuste tagamine.

2. Hambatehnika õppetooli eesmärk on tagada rahvusvaheliselt tunnustatud rakenduskõrg­hariduse õppekava pädevusnõuetele vastavate aineprogrammide ja õppekava täitmine, läbi viia erialaseid rakendusuuringuid, tagada valmisolek tööturu nõudmisteks, oskus elukestvaks õppeks, ning olla eriala autoriteetne arendaja naaberriikide suunas.

3. Õppekava ja eriala arendamine

3.1 Õppekava arendamine toimub hambatehnoloogiate arengu analüüsimise ja arvestamisena ning vajalike muudatuste sisseviimisena õppekavasse eesmärgiga tagada kaasaegne õppekava; (õppekavanõukoguga koostöös)

3.2 õppekavas restruktureeritakse p.3.1st tulenevalt õppeaineid, täiendatakse vastavalt vaja­dusele ainekavasid ning esitatakse nähtavalt õppeainete nimed.

3.3 õppetool on regulaarses kontaktis välisriikide õppeasutuste ja tootjafirmadega, süvendades sellega õppekava rahvusvahelist dimensiooni, toetatakse väljakujunenud välissuhteid ja otsitakse uusi kontakte muutuvates oludes; (raamatu- ja hambaravimessid – sügiseti Soomes, augustis Eestis, üle aasta Kölnis).

3.4 meeskonnatöö saamise kogemust laiendatakse hambaarstidega, sh praktiliste oskuste skaalat suhuminevate proteeside osas, toimuvad moodulite ja üldväljundite täitmiseks vajalikud õppevisiidid hambaarsti kabinetti, samuti visiidid teistesse eriala uudseid tehnoloogiaid omavatesse asutustesse iga-aastaselt;

3.5 suurendatakse õppekavas hambumust käsitlevat ainemahtu õppeaine morfoloogia osas valikaine mahu arvel (alates 2012 õa);

3.6 jätkatakse virtuaalsete portfooliote juurutamist nii eriala- kui alusainete osas (2012-2015);

3.7 tagatakse optimaalse e-õppe osakaalu olemasolu, vajadusel õpiobjekte uuendades ja uusi luues (kokku kuni 6 e-õpiobjekti dentaalrestauratsioonide moodulites perioodi lõpuks 2016-ks);

3.8 laiendatakse erialast uurimistegevust nii TTK baasil kui ka koostöös teiste õppe-, uurimis­asutuste (Tallinna Tehnikakõrgkooliga) vastavalt mitmepoolsetele koostöölepetele, kaasates üliõpilasi sihi­pärasesse uurimistöösse vastavalt õppetooli uurimissuundadele; soetatakse rakendus­uuringuiks vajalikku tehnoloogiat, sh materjalide testimise universaalsed seadmed  (2013) (2012-2016);

3.9 tõhustamaks õppepraktika kulgu jälgitakse iga praktika ajal sihtvisiitide ja üliõpilaste raportite kaudu praktikabaaside võimekust mentorluses ja tehnoloogiate rakendamises; tagatakse üliõpilaste roteerumine erinevate praktikabaaside vahel;

3.10 laiendatakse tõenduspõhise erialase kirjanduse, sh perioodika valikut ja uute käsiraamatute hulka, soetatakse igaaastaselt uusi õpperaamatuid.

3.11 luuakse ettevalmistuskursus hambatehnikuks kandideerijatele (alates 2013)

4. Õppejõudude kvalifikatsiooni ja järelkasvu tagamiseks, nende motiveerituse suurenda­miseks ning rahvusvahelise tegevuse arendamiseks hambatehnoloogilise arenduskeskuse loomisel:

4.1 osaletakse kõrgkoolis ja väljaspool kõrgkooli läbiviidavates projektides nii Eestis kui ka välismaal (Primus, BeSt, Erasmus Lifelong Learning Programme jt);

4.2 ollakse kontaktis erialaste ühendustega Eestis, osaledes vähemalt üks kord aastas nende igaaastasel üldkoosolekul;

4.3 luuakse eeldused erialaseks magistriõppeks (perioodi lõpuks 2016);

4.4 kaastakse tööandjaid rakendusuuringutesse, osaletakse erinevatel rahvusvahelistel konverent­sidel (vähemalt kahel korral perioodi vältel) erinevate tehnoloogiate uurimise ja rakendamise osas, publitseeritakse tulemusi viies publikatsioonis.

5. Koostöö

5.1 Osaletakse koostöös nii Eesti kui välisriikide (Soome, Läti, Leedu jt) vastavate asutuste eriala sisu ja metoodika õpetamist arendavates töörühmades või meeskondades, tagatakse igaaastaselt vähemalt ühe õppejõudu välislähetus;

5.2 osaletakse uurimistöö raames koostöös teiste õppetoolidega, tutvustatakse uurimistöö põhimõtteid järjepidevusest ja eesmärgipüstitusest lähtuvalt (kogu periood), uuendatakse koostöölepingut Tallinna Tehnikakõrgkooliga (2012);

5.3 osaletakse kutset omistava organi töös.

6. Õppekeskkond

6.1 Hambatehnoloogia õppelaboratooriumi tehnilise varustatuse õppekavale vastavuse ja kaasaegsuse tagamiseks toimub regulaarne olukorra ja vajaminevate ressursside analüüs ning uuendamine. Suurendatakse õppelaboratooriumis õpikohtade arvu kuni 16-ni, nii et põhi- ja tasemeõppes üliõpilased saavad õppida õppelaboratooriumis samaaegselt.

6.2 Toimub kõigis erialaainetes õppevahendite koostamine või vajadusel uuendamine, õppe­filmide jt õpiobjektide valmistamine, samuti erialase käsiraamatu jaoks materjalide etteval­mistamine, kogumine, tõlkimine, süstematiseerimine ja trükivalmis toimetamine.

6.3 Toimub uute tehnoloogiate kasutuse juurutamine, suurema juurdepääsu tagamine erialastele andmebaasidele, kasutatavate standardtarkvarade kõrvale samafunktsionaalsusega vabavara igapäevane kasutamine.

6. 4 Toimub õpikeskkonna laiendamine seoses uute tehnoloogiatega ja rekreatsiooni vajadus­tega (perioodi lõpuks).

7. Üliõpilased

7.1 Hambatehnika õppekava üliõpilaste arvu vastuvõtmisel võimalusel suurendatakse, see on täidetav riiklik tellimus vähemalt 12 kohta, ja lisakohad, kokku kuni 16 kohta kursusel.

2011-2012.a.

september 2011.