Skip to main content

Kvalifikatsioonieksami sooritamise kord

FARMATSEUDI KVALIFIKATSIOONIEKSAMI SOORITAMISE JUHEND TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLIS (TTHK)

Komisjoni koosseisu leiate siit!

Alus: Proviisori ja farmatseudi kvalifikatsioonieksami korraldamise tingimused ja kord.(Sotsiaalministri määrus nr 82 16.06.2005)

1. ÜLDOSA
1.1 Käesolev kord kirjeldab farmatseudi kvalifikatsioonieksami vormi, toimumise korda ning teoreetiliste ja praktiliste oskuste hindamise viisi.
1.1.1 Taotleja kellel on registreerimiseks nõutav kvalifikatsioonieksami sooritamine, esitab vastavalt TTHK rektorile Terviseameti sellekohase ettekirjutuse ja avalduse, milles on märgitud:
1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
2) taotleja kutse;
3) taotleja aadress;
4) avalduse esitamise kuupäev.
Avaldusele lisatakse järgmiste dokumentide koopiad:
1) diplom või tunnistus või mõni muu kutset tõendav dokument;
2) töötamist tõendav dokument;
3) isikut tõendav dokument.

1.2 Kvalifikatsioonieksamil osalemisest teavitamise kord
Kvalifikatsioonieksamil osalemiseks peab eksaminant kaks nädalat enne eksami toimumist esitama vastavasisulise avalduse TTHK rektori nimele ja tasuma eksamitasu TTHK arveldusarvele.
1.2.1 Kui taotleja ei osalenud eksamil dokumentaalselt tõendatud mõjuval põhjusel, võib ta eksami sooritada järgmisel korral. Eksamiprotsessi kulude katteks makstud tasu ei kuulu tagastamisele.
1.2.2 Kvalifikatsioonieksami ebaõnnestumise korral peab korduseksami sooritamiseks maksma eksamitasu.
1.3 Kvalifikatsioonieksami dokumentatsioon
1.3.1 Kvalifikatsioonieksami sooritanule väljastatakse sellekohane tõend kahe nädala jooksul peale eksami toimumist. Tõendi väljaandmise aluseks on eksamikomisjoni otsus.
1.3.2 Eksaminandi poolt TTHK-le esitatud dokumendid, eksami protokoll ja koopia tõendist eksami sooritamise kohta säilitatakse TTHK arhiivis.

2. FARMATSEUDI KVALIFIKATSIOONIEKSAM
2.1 Toimumise aeg
Eksam toimub neli korda aastas (juunis, septembris, detsembris ja märtsis).
2.2 Eksami keel
Eksam toimub eesti keeles.
2.3 Eksami sisu
Eksami käigus hinnatakse eksaminandi teadmiste vastavust farmatseut III kutsestandardile.

2.3.1 Eksamil käsitletavad teemad:
1. Ravimvormide klassifikatsioon.
2. Pulbrid: - pulbrite klassifikatsioon;
- pulbrite valmistamise üldtehnoloogia;
- lihtpulbrid;
- liitpulbrid, nende segamisreeglid
- pulbrite valmistamine tugevatoimeliste ainetega, trituratsioonid;
- pulbrite valmistamine värviliste ainetega;
- pulbrite valmistamine vedelate ainetega, õlisuhkrud;
- pulbrite valmistamine lenduvate ja lõhnavate ainetega;
- pulbrid ekstraktidega;
- eutektilised segud.
3. Vedelravimid: - lahustid (puhastatud vesi, piiritus, glütseriin, rasvõlid, eeter);
- lahused, nende valmistamine;
- lahuste valmistamine kaalu-mahu meetodil;
- vedelainete lahused (vesinikperoksiidi, soolhappe lahused);
- kaaliumpermanganaadi ja joodi lahuse valmistamine;
- alkohollahused, glütseriini- ja õlilahused;
- kolloidlahused (kollargool, protargool, ihtüool);
- suspensioonid;
- emulsioonid;
- vesiväljatõmmatised (leotised, keedised, limad).
4. Pehmed ravimvormid: - salvialused;
- salvide klassifikatsioon;
- salvid-lahused, salvid-sulatised;
- salvid-suspensioonid, salvid-emulsioonid;
- suposiidid.
5. Aseptilistes tingimustes valmistatavad ravimvormid: - süsteravimid;
- sterilisatsioon;
- silmatilgad;
- silmasalvid.
6. Tööstuslik ravimitootmine: - joodi alkohoolsed lahused;
- siirupid.
7. Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti
vorm.
8. Ravimite apteegis valmistamise, jaendamise ja kontrollimise tingimused ja kord ning
apteegis seeriaviisiliselt valmistatavate ravimite loetelu.
9. Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord.
10. Tervisekaitsenõuded apteekidele ja nende struktuuriüksustele.
11. Ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kord.
12. Ravimite säilitamise ja transportimise tingimused ja kord.
13. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus.
14. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad.
15. Apteegist piirituse väljastamise kord ja tingimused.
16. Ravimiameti staatus, osakonnad ja teostatav järelevalve (ravimitootjate, hulgimüüjate ja apteekide inspekteerimine).
17. Ravimiseadus (mõisted, ravimite üldnõuded, ravimite tootmine, ravimite hulgimüük, apteegiteenus (§ 29 - § 33), ravimite säilitamine ja transportimine, ravimite käitlemise tegevusluba, üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangud, ravimiregister, ravimikood ja koodikeskus, retseptikeskus).
18. Kesknärvisüsteemi toimivad ained.
19. Veresoonkonda toimivad ained.
20. Südamesse toimivad ained.
21. Diureetikumid.
22. Lipiidide ainevahetusest mõjutavad ained.
23. Vereloomesüsteemi toimivad ained.
24. Antibiootikumid.
25. Kemoterapeutikumid.
26. Põletiku- ja valuvastased ained.
27. Hormoonid.
28. Pankreas ja veresuhkru kontroll.
29. Luude metabolism.
30. Seedetrakti mõjutavad ained.
31. Hingamisteedesse toimivad ained.
32. Ravimmürgistused.

1. 2.4 Eksami korraldus
2.4.1 Farmatseudi kvalifikatsioonieksam on kirjalik, koosneb 55-st küsimusest.
2.4.2 Eksamile lubatakse taotleja isikut tõendava dokumendi alusel.
2.4.2 Küsimustele vastamiseks on aega kolm akadeemilist tundi.
2.4.3 Eksamiküsimused kinnitab TTHK õppeprorektor.
2.4.4 Eksami sooritamise hea tava rikkumise korral (nt keelatud abivahendite kasutamine) peab eksaminant lahkuma eksamilt ja tasutud eksamitasu tagastamisele ei kuulu.
2.5 Eksaminandi võimalused eksamiks ettevalmistamisel
Eksaminandil on õigus enne eksamit kasutada TTHK raamatukogu avariiulitel olevat kirjandust ning saada soovi korral nelja akadeemilise tunni ulatuses konsultatsioone.
2.6 Eksami tulemuste hindamise kord
2.6.1 Teooriaeksami tulemusi hindab eksamikomisjon võttes aluseks Haridusministri 11.veebruari 1999.a. määruse nr 10 “Kõrgharidust andvate õppeasutuste ühtse hindamissüsteemi kehtestamine” .
2.6.2 Eksamikomisjon teeb otsuse eksami tulemuse kohta ja väljastab taotlejale eksami sooritamist tõendava dokumendi hiljemalt kaks nädalat pärast eksami toimumist. Eksami mittesooritanule antakse otsusest ärakiri või koopia.
2.6.3 Taotlejal on õigus esitada vaie oma eksami tulemuse vaidlustamiseks Terviseametile «Haldusmenetluse seadusega» kehtestatud tingimustel ja korras.