Skip to main content

Optomeetria valdkonna kutsekvalifikatsioonide tõendamise ja omistamise kord

1. ÜLDOSA

1.1 Käesolev kord reguleerib kutsekvalifikatsiooni taotlemist, taotluste esitamist ja läbivaatamist, eksami korraldamist, kutseomistamist, finantsaruandlust ning kutsekomisjoni liikmete tasustamist.
1.2 Käesolev kord kehtib järgmistele kutsekvalifikatsioonidele:
Optik II
Optik III
Optometrist III
Optometrist IV
Optika müüja I
Optika müüja II.
1.3 Kutsekvalifikatsiooni omistamise (edaspidi kutseomistamise) korraldamiseks moodustatakse kutsekvalifikatsioone omistava organi (KOO) juurde kutsekomisjon. Vajadusel moodustab kutsekomisjon kutseeksamite läbiviimiseks eksamikomisjoni(d).
1.4 Kutseomistamine on vabatahtlik, toimub taotleja kirjaliku avalduse alusel ja on tasuline.
1.5 Kutsekvalifikatsiooni omistamisel on hindamise aluseks taotleja tegelikud oskused ja teadmised olenemata nende omandamise viisist.
1.6 Kutsekvalifikatsiooni tõendamise võimalikud vormid on järgmised:
1) teooriatöö (teoreetiliste teadmiste hindamine)
2) proovitöö (praktiliste oskuste hindamine)
3) dokumentide alusel tõendamine
4) eelpool nimetatud vormide kombinatsioon
1.7 Kutseeksami läbiviimisel ja Kutsekomisjoni töös lähtutakse Kutseseadusest, optomeetria valdkonnas väljatöötatud kutsestandarditest, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli optomeetria kutsekomisjoni tegevusstatuudist, käesolevast korrast ning teistest KOO ja kutsekomisjoni poolt antud juhistest.
1.8 Käesoleva korra ja selle muudatused kehtestab optomeetria valdkonna KOO.

2 .TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED

2.1 Kutsekvalifikatsiooni taotlejad peavad vastama Kutseseaduse ja taotletava kvalifikatsiooni kutsestandardi nõuetele.

3 .KUTSEKVALIFIKATSIOONI TAOTLEMINE JA TAOTLUSTE LÄBIVAATAMINE

3.1 KOO kuulutab üle-eestilises päevalehes ning Tallinna Tervishoiu  Kõrgkooli koduleheküljel välja taotluste vastuvõtmise optomeetria valdkonna kutsekvalifikatsioonide omistamiseks vähemalt kord aastas.
3.2 KOO annab teada omistatavate kvalifikatsioonide nimetused, kutseeksamite toimumise kohad ja aja hiljemalt 120 kalendripäeva enne kutseeksami toimumist.
3.3 Koos teatega kutseeksami toimumisest teatab KOO taotluse ja eksamile lubamiseks vajalike dokumentide esitamise koha ja aja.
3.4 Taotlus koos nõutavate dokumentidega tuleb esitada vähemalt 45 kalendripäeva enne kutseeksami toimumist.
3.5 Sõltuvalt taotletavast kutsekvalifikatsioonist võidakse taotlejalt nõuda järgmiste dokumentide või nende koopiate esitamist:
a)vormikohane avaldus (lisa 1)
b) isikut tõendav dokument ja selle koopia (pass, ID kaart või juhiluba)
c)haridust või varem omistatud kvalifikatsioone tõendav dokument ja koopia(d)
d) täiendkoolituse läbimist tõendav dokument ja koopia(d)
e)vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV) (lisa 2), millele võidakse lisada tõendavaid dokumente (väljavõte tööraamatust, tööandja tõend töökogemuse kohta jms.)
f) maksekorraldus või selle koopia kutseomistamisega seotud kulude tasumise kohta.
3.6 Kutseomistamisega seotud kulude katteks tasutud raha ei tagastata, v.a. juhul kui taotleja esitab kirjaliku avalduse loobumise kohta enne taotlusavalduse esitamise tähtaja lõppemist.
3.7 Esitatud dokumentide õigsuse eest vastutab taotleja.
3.8 Kutseeksamile lubamiseks vajalike dokumentide olemasolu ja vormikohasust kontrollitakse nende vastuvõtmisel ja need registreeritakse.
3.9 Puudulikult komplekteeritud dokumentide puhul annab KOO taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ning täiendavate dokumentide ja andmete esitamiseks.
Kui puudusi ei kõrvaldata tähtaegselt, loetakse avaldus mitte esitatuks, millest informeeritakse kirjalikult ka taotlejat.
3.10 Üksikasjade täpsustamiseks on KOO-l õigus dokumentide koopiate autentsuse kontrollimiseks pöörduda dokumente väljastanud isikute (asutuste, organisatsioonide, ettevõtete) poole.
3.11 KOO-le esitatud dokumentide koopiaid ei tagastata.
3.12 Kutsekomisjon peab 30 kalendripäeva jooksul läbi vaatama esitatud dokumendid, hindama nende alusel taotleja sobivust taotletavale kvalifikatsioonile ning vastama igale taotlejale 15 kalendripäeva enne kutseeksami algust.
3.13 Nõuetekohased dokumendid on aluseks kutsekomisjoni otsusele omistada kutsekvalifikatsioon dokumentide alusel või lubada taotleja kutseeksamile.
3.14 Kutsekomisjon teeb oma ettepanekud otsuse tegemiseks igal üksikjuhtumil eraldi.
3.15 KOO vastused taotlejale võivad olla järgmised:
1) taotleja lubatakse või ei lubata kutseeksamile;
2) taotlejale omistatakse või ei omistata kutsekvalifikatsioon.
3.16 Eitavad vastused peavad olema põhjendatud.
3.17 Kutseeksamile lubatule teatatakse koos vastusega vähemalt 15 kalendripäeva enne kutseeksami algust kutseeksami läbiviimisega seotud üksikasjad.

4 .KUTSEEKSAM

4.1 Kutseeksami läbiviimiseks moodustab kutsekomisjon eksamikomisjoni vastava eriala pädevatest spetsialistidest.
4.2 Kutsekvalifikatsiooni tõendamiseks kinnitab kutsekomisjon “Kutseeksami läbiviimise korra” ja “Kutseeksami juhendi ja hindamisalused”
4.3 Eksamikomisjon juhindub oma tegevuses “Kutseeksami läbiviimise korrast” ja “Kutseeksami juhendist ja hindamisalustest”.

5. KUTSEKVALIFIKATSIOONI OMISTAMINE JA KUTSETUNNISTUSTE VÄLJASTAMINE

5.1 Kutsekomisjon teeb eksamikomisjoni protokollide alusel otsuse taotlejale kutsekvalifikatsiooni omistamise või mitteomistamise kohta.
5.2 KOO teatab otsusest taotlejale 15 kalendripäeva jooksul pärast eksami sooritamist. Teade edastatakse kirjalikult posti teel taotleja poolt edastatud aadressil.
5.3 Taotlejal on õigus eksamitulemused vaidlustada ning esitada vastavasisuline avaldus KOO-le 7 kalendripäeva jooksul pärast kutseeksami tulemuste teatavaks tegemist.
5.4 Kutsekomisjon vaatab apellatsiooni läbi 30 kalendripäeva jooksul ning esitab otsuse appelleerijale.
5.5 Taotleja võib otsuse üle 30 kalendripäeva jooksul apelleerida vastavale kutsenõukogule.
5.6 KOO väljastab kutsetunnistuse, mis on kooskõlas Kutseseadusega ning kutsetunnistuse väljaandmisega seotud kulude katmise korraga, 30 kalendripäeva jooksul pärast kutsekvalifikatsiooni omistamise otsuse vastuvõtmist.
5.7 I kvalifikatsioonitaseme kutsetunnistus on tähtajatu. II taseme kutsetunnistus kehtib 10 aastat ning III ja IV taseme kutsetunnistus viis aastat.
5.8 Kutsetunnistus võidakse tühistada või tema kehtivus peatada tunnistuse omaja mittevastavuse tõttu kutsekvalifikatsioonile.
5.9 Kutsetunnistuse tühistamise või peatamise aluseks on KOO-le esitatud ettekirjutus.
5.10 KOO edastab Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutusele 15 päeva jooksul pärast kutsekvalifikatsiooni omistamise otsuse vastuvõtmist kutsetunnistuste vormistamiseks ja kutseregistrisse kandmiseks järgmised andmed:
a) kutsetunnistuse väljaandja, väljaandmise koht ja kuupäev
b) kutsetunnistuse saaja ees- ja perekonnanimi ja isikukood
c) omistatud kutsekvalifikatsioon
d) KOO nimi, aadress ja kontaktrandmed ja logo
e) KOO registrikood
f) kutsekomisjoni koosseis
g) kutseomistamise tingimused ja kord

6. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISEGA SEOTUD KULUD

6.1 Kutsetunnistuse väljaandmisega seotud kuludeks loetakse:
1) kutsekomisjoni tööga seotud kulud
2) kutsekvalifikatsiooni omistamisega seotud kulud
3) kutsekvalifikatsiooni omistamise ettevalmistamisega seotud kulud
4) kutsetunnistuse tehnilise väljaandmisega seotud kulud
5) kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmisega seotud kulud
6.2 Kui kutsetunnistuse tekst pole loetav või selles leidub vigu või kutsetunnistus on hävinud, kaotatud, rikutud või varastatud kutsekomisjoni süül, tasub duplikaadi väljaandmise kulud kutsekomisjon.
6.3 KOO esitab kutsenõukogule kutsetunnistusega seotud kulude kalkulatsiooni ja finantsaruande.
6.4 Kutsetunnistuse väljaandmisega seotud kulud kaetakse:
1) töötajatele tööandja poolt tööalaseks koolituseks ettenähtud vahenditest
2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste töötajatele ja teenistujatele ning pedagoogidele “Täiskasvanute koolituse seaduse” alusel tööalaseks koolituseks ettenähtud vahenditest
3) töötutele ja tööotsijatele koolituse tellinud kohaliku tööhõiveameti kaudu tööturukoolituseks ettenähtud vahenditest
4) kutsekvalifikatsiooni tõendamist taotleva isiku poolt.

7 .KUTSEKOMISJONI LIIKMETE TASUSTAMINE

7.1 Kutsekomisjoni liikmetele makstakse tasu kutsekomisjoni töös osalemise eest.
7.2 Kui kutsekomisjoni liige ei osalenud mingil ajavahemikul kutsekomisjoni töös, siis selle ajavahemiku eest talle tasu ei maksta.

TAOTLEJA:                                                                                           Täidab taotleja

ees- ja perekonnanimi

isikukood

postiaadress

kontakttelefon

E-posti aadress

faks

Tööandja/õppeastuse nimetus, aadress

Kontaktisiku nimi ja telefon

 

TAOTLETAVA  KUTSEKVALIFIKATSIOONI NIMETUS JA TASE:

 

                                                                                                                                           Täidab taotleja      

AVALDUSELE LISATUD                                                                       Täidab KOO DOKUMENTIDE  LOETELU:                               Lehti     Märge vastavuse kohta 

isikut tõendava dokumendi koopia
haridust tõendava dokumendi koopia/d
varem omistatud kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia/d
täiendkoolitust tõendava dokumendi koopia/d
vormikohane  tööalane CV
tööandja soovitus või iseloomustus
maksekorraldus kutseomistamisega seotud kulude tasumise kohta

 

KUTSEKVALIFIKATSIOONI TAOTLEJA

 

                                                                                                  Allkiri                                           Kuupäev

MÄRGE AVALDUSE VASTUVÕTMISE KOHTA                    ( Täidab KOO)

 

Avalduse saamise kuupäev                 Vastu võtnud isiku nimi                          Registreerimise number            

MÄRGE  TAOTLEJALE TEATISE SAATMISE KOHTA          (Täidab KOO)

1

2

3

4

5

Teatise sisu                              Teatise saatnud isiku nimi                      Kuupäev

  LISA 2

CURRICULUM VITAE

 

EESNIMI
PEREKONNANIMI                        
ELUKOHA AADRESS
TELEFON, E-post; FAX
HARIDUS                                             
(õppeasutuse nimetus, lõpetamise aasta)  

ANDMED TÖÖKOGEMUSE KOHTA

Firma nimetus

Tööde kirjeldus

(kellena töötas)

Mis ajast mis ajani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDMED (TÄIEND)KOOLITUSE KOHTA

Koolitaja nimetus

Õppekava nimetus

Koolitus toimus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEELTEOSKUS
Emakeel:
Võõrkeeled
(alg-, kesk-, kõrgtase)                                                          

ARVUTI KASUTAMISE OSKUS
HARRASTUSED
Allkiri ja kuupäev