Skip to main content

Optomeetria valdkonna kutsekomisjoni tegevusstatuut

OPTOMEETRIA VALDKONNA KUTSEKOMISJONI TEGEVUSSTATUUT

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolev tegevusstatuut sätestab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli optomeetria kutsekomisjoni (edaspidi kutsekomisjon) pädevuse, õigused, kohustused, vastutuse, kutsekomisjoni moodustamise ja koosseisu ning kutsekomisjoni töökorra.
1.2 Kutsekomisjon on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli juurde moodustatud optomeetria valdkonna kutsekvalifikatsioonide omistamist korraldav organ.
1.3 Kutsekomisjon juhindub oma töös Kutseseadusest, käesolevast tegevusstatuudist, optomeetria valdkonna kutsekvalifikatsioonide tõendamise ja omistamise korrast ja optomeetria valdkonnas väljatöötatud kutsestandarditest.
1.4 Käesoleva statuudi ja selle muudatused kehtestab Tallinna Tervishoiu Kõrgkool kui optomeetria kutsekvalifikatsioone omistav organ (KOO).

2 .KUTSEKOMISJONI PÄDEVUS

2.1. Kutsekomisjoni pädevusse kuulub optomeetria valdkonna kutsekvalifikatsioonide omistamise korraldamine.

3 .KUTSEKOMISJONI ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

3.1. Kutsekomisjoni tegevuse eesmärgiks on hinnata ja arendada optomeetria valdkonna töötajate kutseoskusi.
3.2. Oma tegevuse eesmärgi saavutamiseks on kutsekomisjonil õigus:
1) korraldada optomeetria valdkonna töötajate kutseomistamiseks vajaliku dokumentatsiooni ja protseduuride väljatöötamist ning nende regulaarset kaasajastamist;
2) korraldada kutseeksameid vastavalt optomeetria valdkonna kutsekvalifikatsioonide tõendamise ja omistamise korrale ja kutsestandarditele.
3) moodustada kutseeksamite läbiviimiseks eksamikomisjon(e), koordineerida ja korraldada eksamikomisjoni(de) tööd ja teostada nende tegevuse üle järelevalvet;
4) teha ettepanekuid kutsekvalifikatsiooni omistavale organile lepingute sõlmimiseks eksamikomisjoni(de) liikmetega;
5) teha otsuseid kutseomistamise ja kutsetunnistuse väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise osas;
6) lahendada eksamikomisjonide tegevuse kohta laekunud apellatsioone;
7) välja töötada ja esitada kutsekvalifikatsiooni omistavale organile kinnitamiseks kutsetunnistuse väljaandmisega seotud kulude eelarve ning kutsekomisjoni ja eksamikomisjoni liikmete tasustamise alused.
3.3. Kutsekomisjon on kohustatud tagama optomeetria valdkonna kutsekvalifikatsioonide omistamise vastavuse kehtivatele seadusandlikele aktidele ja kutsestandarditele.
3.4. Kutsekomisjon on kohustatud tagama, et eksamikomisjoni liikmeteks määratakse pädevad inimesed hindama kvalifikatsiooni taotlejate vastavust kutsestandardi nõuetele.
3.5. Kutsekomisjon tagab kõigile soovijatele kutsekvalifikatsiooni omistamisel esitatavate nõuetega seotud teabe võrdse ja õigeaegse kättesaadavuse.
3.6. Kutsekomisjon vastutab riiklikku kutseregistrisse esitatud andmete õigsuse eest.
3.7. Kutsekomisjon tagab kutsekvalifikatsiooni omistamise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse.
3.8. Kutsekomisjoni liikmetel ja asendusliikmetel on õigus saada oma töö eest tasu.

4 .KUTSEKOMISJONI MOODUSTAMINE JA KOOSSEIS

4.1. Kutsekomisjoni moodustab Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, kui optomeetria valdkonna töötajate kutsekvalifikatsioone omistav organ.
4.2. Kutsekomisjon moodustatakse kutseomistamise protsessist huvitatud tööandjate, töötajate, kutse- ja erialaliitude poolt esitatud ettevõtete ja organisatsioonide esindajatest.
4.3. Kutsekomisjon moodustatakse vähemalt viieliikmelisena.
4.4. Igale liikmele määratakse asendusliige, kes asendab teda vajaduse korral.
4.5. Kutsekomisjoni liikmed määratakse kaheks aastaks.
4.6. Kui kutsekomisjonil on põhjendatud pretensioone liikme tegevuse või tegevusetuse kohta, esitab kutsekomisjoni esimees kirjaliku põhjendatud taotluse KOO-le kõnealuse kutsekomisjoni liikme tagasi kutsumiseks ja uue määramiseks.

5 .KUTSEKOMISJONI TÖÖKORD

5.1 Kutsekomisjoni töövorm on koosolek.
5.2 Kutsekomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja esimehe asetäitja.
5.3 Kutsekomisjoni koosoleku kutsub vastavalt vajadusele kokku esimees, tema äraolekul esimehe asetäitja, teatades sellest kirjalikult igale kutsekomisjoni liikmele vähemalt 14 kalendripäeva enne koosoleku toimumist.
5.4 Kutsekomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku selle liikmetest (asendusliikmetest), sealhulgas esimees (esimehe asetäitja).
5.5 Kutsekomisjoni otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe, tema äraolekul esimehe asetäitja hääl.
5.6 Kutsekomisjoni koosolekuid protokollib kutsekomisjoni esimehe, tema äraolekul esimehe asetäitja poolt määratud protokollija. Protokollile kirjutavad alla kutsekomisjoni esimees, tema äraolekul esimehe asetäitja ja protokollija.
5.7 Allkirjaõigus kutsekomisjoni nimel on kutsekomisjoni esimehel, tema puudumisel esimehe asetäitjal.