Skip to main content

Õe või ämmaemanda teooria- ja praktikaeksami sooritamise juhend Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

ÕE VÕI ÄMMAEMANDA TEOORIA- JA PRAKTIKAEKSAMI SOORITAMISE JUHEND TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLIS (TTHK)
Alus: Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (TTKS) § 28 lg 9https://www.riigiteataja.ee/akt/111032023092?leiaKehtiv

 1. ÜLDOSA
  1.1 Käesolev kord kirjeldab õe või ämmaemanda teooria- ja praktikaeksami vormi, toimumise korda ning teoreetiliste ja praktiliste oskuste hindamise viisi.
  1.2 Eksamil osalemisest teavitamise kord

Eksamil osalemiseks peab eksaminant kaks nädalat enne eksami toimumist esitama digiallkirjastatud avalduse koos kvalifikatsiooni ning isikut tõendava dokumendiga e-postile info@ttk.ee Kui diplomil olev nimi erineb praegusest, lisada avaldusele nime muutust tõendav dokument. Kui esitatud dokumendid vastavad nõuetele väljastab kõrgkool arve eksamitasu maksmiseks. 
1.3 Eksamitasu maksmise kord
1.3.1 Eksamitasu peab olema üle kantud TTHK arveldusarvele näidatud kuupäevaks.
1.3.2 Kui taotleja ei osalenud eksamil dokumentaalselt tõendatud mõjuval põhjusel, võib ta eksami sooritada järgmisel korral. Eksamitasu ei tagastata.
1.3.3 Teooria- ja praktikaeksami ebaõnnestumise korral peab korduseksami eest maksma eksamitasu.
1.4 Eksami dokumentatsioon
1.4.1 Eksamikomisjoni protokolli põhjal väljastatakse teatis eksami sooritamise/mittesooritamise kohta Terviseametile.

1.4.2 Eksaminandi poolt Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile esitatud dokumendid, teooriaeksami leht, eksami protokoll ja koopia tõendist eksami sooritamise kohta säilitatakse vastavalt säilitustähtaegadele.

2. TEOORIA- JA PRAKTIKAEKSAM

2.1 Toimumise aeg
Eksam toimub neli korda õppeaastas: 28.09.2023; 13.12.2023; 04.03.2024; 12.06.2024.
2.2 Eksam toimub eesti keeles.
2.3 Eksami sisu
Eksam koosneb teooria- ja praktikaeksamist, milles hinnatakse eksaminandi teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi õendussekkumiste sooritamisel.

2.4 Eksami korraldus
Eksam koosneb teoreetilisest- ja praktilisest osast.
2.4.1 Küsimustele vastamiseks on aega kaks akadeemilist tundi. Küsimuste teemavaldkond on järgnev: õenduse ajalugu ja õendusprotsess; farmakoloogia; esmaabi; infektsioonikontrolli alused; kliiniline õendus, lasteõendus, vaimsetervise õendus; esmatasandi tervishoid.

2.4.2 Praktilise osa eelduseks on teooria positiivne sooritamine (arvestatud/mitte arvestatud).
2.4.3 Vaatamata teoreetilise osa positiivsele tulemusele peab eksaminant praktilise osa ebaõnnestumise korral korduseksamil alustama teooriaküsimustele vastamisega, et pääseda praktilise osa sooritamisele.
2.4.4 Eksami sooritamise hea tava rikkumise korral (nt keelatud abivahendite kasutamine) peab eksaminant lahkuma eksamilt ja tasutud eksamitasu tagastamisele ei kuulu.
2.5 Eksaminandi võimalused eksamiks ettevalmistamisel
Eksaminandil on õigus enne eksamit kasutada TTHK raamatukogu avariiulitel olevat kirjandust ning saada soovi korral nelja akadeemilise tunni ulatuses konsultatsioone õendussekkumiste sooritamise kohta.
2.6 Eksami tulemuste hindamise kord
2.6.1 Eksamikomisjon teavitab eksaminanti teooria osa tulemusest hiljemalt ühe tunni jooksul pärast eksami nominaalaja lõppemist.
2.6.2 Praktilise osa sooritamisel hinnatakse tehnilist teostust, a- ja antiseptika reeglite täitmist, patsiendi õeptamise oskust, kommunikatsioonioskust.
2.6.3 Eksam loetakse sooritatuks, kui taotleja on sooritanud nii kirjaliku kui praktilise osa.
Kui taotleja ei sooritanud praktilist osa, peab eksamikomisjoni otsus sisaldama põhjendust.

 • Contact image

  Jandra Ristikivi

  • jandra.ristikivi@ttk.ee
  • +372 671 1706
  • 203