Skip to main content

Õe või ämmaemanda teooria- ja praktikaeksami sooritamise juhend Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

ÕE VÕI ÄMMAEMANDA TEOORIA- JA PRAKTIKAEKSAMI SOORITAMISE JUHEND TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLIS (TTHK)
Alus: Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (TTKS) § 28 lg 9

1. ÜLDOSA
1.1 Käesolev kord kirjeldab õe või ämmaemanda teooria- ja praktikaeksami vormi, toimumise korda ning teoreetiliste ja praktiliste oskuste hindamise viisi.
1.2 Eksamil osalemisest teavitamise kord
Eksamil osalemiseks peab eksaminant kaks nädalat enne eksami toimumist esitama vastavasisulise avalduse TTHK rektori KT nimele ja tasuma eksamitasu TTHK arveldusarvele.
1.3 Eksamitasu maksmise kord
1.3.1 Eksamitasu peab olema üle kantud TTHK arveldusarvele üks nädal enne eksami toimumist.
1.3.2 Kui taotleja ei osalenud eksamil dokumentaalselt tõendatud mõjuval põhjusel, võib ta eksami sooritada järgmisel korral. Eksamiprotsessi kulude katteks makstud tasu ei kuulu tagastamisele.
1.3.3 Teooria- ja praktikaeksami ebaõnnestumise korral peab korduseksami sooritamiseks maksma eksamitasu.
1.4 Eksami dokumentatsioon
1.4.1 Teooria- ja praktikaeksami sooritanule väljastatakse sellekohane tõend kahe nädala jooksul peale eksami toimumist. Tõendi väljaandmise aluseks on eksamikomisjoni otsus.
1.4.2 Eksaminandi poolt Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile esitatud dokumendid, teooriaeksami leht, eksami protokoll ja koopia tõendist eksami sooritamise kohta säilitatakse TTHK arhiivis.

2. TEOORIA- JA PRAKTIKAEKSAM

2.1 Toimumise aeg
Eksami toimub neli korda aastas (juunis, septembris, detsembris ja märtsis).
2.2 Eksami keel
Eksam toimub eesti keeles.
2.3 Eksami sisu
Eksam koosneb teooria- ja praktikaeksamist, milles hinnatakse eksaminandi teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi õendustoimingute sooritamisel.
2.3.1 Soovitatav kirjandus õe eriala teooria- ja praktikaeksami sooritamiseks
Endacott, R., Jevon, P., Cooper, S. (2009). Clinical Nursing Skills. Core and Advanced.Oxford: University 
Glasper, A., McEwing, G., Richardson, J. (2009). Foundation skills for varing. 
Herdman, T-H., Kamitsuru, S.  (2020) Õendusdiagnoosid: definitsioonid ja klassifikatsioon 2018-2020. Üheteistkümnes väljaanne . NANDA International, Inc. Tõlgitud väljaanne. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tallinn
International first aid and resuscitation guidelines 2016
Kingisepp, P. (2017). Inimese füsioloogia. Tartu: AS Atlex.
Lepp, A. (2013). Inimese anatoomia. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.
Randle, J., Coffey, F., Bradbury, M. (2011) Oxford Handbook of Clinical Skills in Adult Nursing. Oxford: University   Press. 
Roosalu, M. (2010). Inimese anatoomia. Tallinn: Koolibri.
Ross, M., Pawlina, W. (2006). Histology. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.

2.4 Eksami korraldus
Eksam koosneb nii teoreetilisest kui ka praktilisest osast.
2.4.1 Küsimustele vastamiseks on aega kaks akadeemilist tundi.
2.4.2 Praktikaeksamile pääsemise eelduseks on teooriaeksami positiivne sooritamine (arvestatud/mitte arvestatud).
2.4.3 Vaatamata teooriaeksami positiivsele tulemusele peab eksaminant praktikaeksami ebaõnnestumise korral korduseksamil alustama teooriaküsimustele vastamisega, et pääseda praktikaeksami sooritamisele.
2.4.4 Eksami sooritamise hea tava rikkumise korral (nt keelatud abivahendite kasutamine) peab eksaminant lahkuma eksamilt ja tasutud eksamitasu tagastamisele ei kuulu.
2.5 Eksaminandi võimalused eksamiks ettevalmistamisel
Eksaminandil on õigus enne eksamit kasutada TTHK raamatukogu avariiulitel olevat kirjandust ning saada soovi korral nelja akadeemilise tunni ulatuses konsultatsioone õendustoimingute sooritamise kohta.
2.6 Eksami tulemuste hindamise kord
2.6.1 Eksamikomisjon teavitab eksaminanti teooriaeksami tulemusest hiljemalt ühe tunni jooksul pärast eksami nominaalaja lõppemist.
2.6.2 Praktikaeksamil hinnatakse toimingu sooritamise tehnilist teostust, a- ja antiseptika reeglite täitmist, õenduspedagoogikat, suhtlemisoskust patsiendiga.
2.6.3 Eksam loetakse sooritatuks, kui taotleja on sooritanud nii kirjaliku kui praktilise eksami.
Kui taotleja ei sooritanud praktilist eksamit, peab eksamikomisjoni otsus sisaldama põhjendust.