Skip to main content

Ämmaemanda teooria ja praktika eksami kord

Üldosa vt. õenduse teooria ja praktika eksami kord. 

Toimumise aeg  
Eksami toimub neli korda aastas (juunis, septembris, detsembris ja märtsis).

Eksami keel
Eksam toimub eesti keeles.

Eksami sisu
Eksam koosneb teoreetiliste teadmiste hindamisest  ja situatsioonülesannete lahendamisest, vajadusel läbi käelise oskuse demonstratsiooni  simulatsiooni  keskkonnas. Hindamisel lähtutakse hindamiskriteeriumitest, mis põhinevad ämmaemandate pädevusnõuetele. (International Confederation of Midwifery 2010).

Ämmaemanda haridusega töötajad, kes ei praktiseeri kutsealal,  peavad sooritama teooria ja praktika eksami.

Isikule, kes on õe või ämmaemanda kvalifikatsiooni omandanud enne 1. jaanuari 2002.a ja on viimase viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud õe või ämmaemandana ning ei ole ennast registreerinud tervishoiutöötajana 1. jaanuariks 2005.a., on eksami sisuks kirjalikus vormis (vt LISA 1) esitatud viimase kolme aasta tööanalüüs  ja vestlus eksamikomisjoniga.

Eksami korraldus
Eksam koosneb nii teoreetilisest kui ka praktilisest osast:

Teooriaeksam

1.       Eksaminandil on õigus enne eksamit kasutada Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool) raamatukogu avariiulitel olevat soovituslikku kirjandust (vt Lisa 2) ning saada soovi korral nelja akadeemilise tunni ulatuses konsultatsioone õendus/ämmaemandus valdkonnas.
2.       Eksamiküsimused kinnitab kõrgkooli rektor.
3.       Teooriaeksam on kirjalik.
4.       Küsimustele vastamiseks on aega kaks akadeemilist tundi.
5.       Eksami sooritamise hea tava rikkumise korral (nt keelatud abivahendite kasutamine) peab eksaminant lahkuma eksamilt. Tasutud eksamitasu tagastamisele ei kuulu.

Praktiline osa:
Praktilise osa eksam koosneb ämmaemandustoimingutest ja situatsioonülesannetest. Ämmaemandustoimingud määratakse individuaalselt, arvestades vestluse ja tööanalüüsi tulemustega (vt Lisa 3). Praktilise osa ebaõnnestumisel, tuleb korduseksam sooritada uuesti täies mahus.

Eksami tulemuste hindamise kord

1.    Eksami tulemusi hindab eksamikomisjon võttes aluseks Haridusministri 27.10.2009 a. määruse nr 71.
2.    Eksamikomisjon teavitab eksaminanti teooriaeksami tulemusest hiljemalt ühe tunni  jooksul pärast eksami nominaalaja lõppemist.
a.    Eksami sooritusi hinnatakse vastavalt pädevusnõuetele. (vt Lisa 1)
b.    Praktilise osa eksamil hinnatakse ämmaemandustoimingute sooritamise tehnilist teostust, a- ja antiseptika reeglite täitmist, patsiendi nõustamist, eetilisi hoiakuid ning suhtlemisoskust.
c.    Hindamiskriteeriumid tulenevad pädevusnõuetes kirjeldatud oskustest, hoiakutest ja teadmistest.
d.    Hindamine on mitteeristav.
3.    Kogu eksam loetakse sooritatuks, kui on positiivsele tulemusele sooritatud nii teoreetiline kui ka praktiline osa.
4.    Kui taotleja ei sooritanud eksamit positiivsele tulemusele, peab eksamikomisjoni otsus sisaldama põhjendust.

Eksami komisjon

1.    Koosneb kolmest põhiliikmest: õppetooli juhataja, kaks õppetooli õppejõud-assistenti.
2.    Eksami sooritamisel on lubatud viibida ja hinnangut anda kutseala koostööpartneril, tööandjal  ja/või kutseala liidu esindajal.

Lisa 1

Ämmaemandate pädevusnõuded (kinnitatud ICM poolt 2010.a.)

Ämmaemanda pädevused koosnevad teadmistest, oskustest ja hoiakutest. Täpsem informatsioon: www.ammaemand.org.ee

PÄDEVUS NR.1: Ämmaemandad omavad vajalikke teadmisi ja oskusi sünnitusabist, neonatoloogiast, sotsiaalteadustest, rahvatervisest ja eetikast, mis moodustavad aluse kõrgekvaliteedilisele, kultuuriliselt sobivale ja asjakohasele hooldusele naistele, vastsündinutele ja lapseootel peredele.

PÄDEVUS NR.2: Ämmaemandad osutavad kvaliteetset kultuuritundlikku terviseõpetust ja teenust kõigile kogukonna liikmetele, et edendada tervislikku pereelu, planeeritud rasedust ja positiivset käitumist lapsevanemana.

PÄDEVUS NR 3: Ämmaemandad osutavad kõrgekvaliteedilist antenataalset hooldust, et tagada maksimaalne tervis raseduse ajal, sh riskide ja kõrvalekallete varajane avastamine ja ravi või edasisuunamine teatud komplikatsioonide korral.

PÄDEVUS NR.4: Ämmaemandad osutavad kõrgekvaliteedilist ja kultuuritundlikku abi sünnitusel, juhivad puhast ja turvalist sünnitust ning tulevad toime teatud erakorraliste situatsioonidega, et tagada maksimaalne emade ja vastsündinute tervis.

PÄDEVUS NR. 5: Ämmaemandad osutavad naistele igakülgset, kõrgekvaliteedilist ja kultuuritundlikku sünnitusjärgset hooldust.

PÄDEVUS NR. 6: Ämmaemandad osutavad igakülgset kõrgekvaliteedilist hooldust üldiselt tervetele imikutele sünnist 2 kuu vanuseni.

PÄDEVUS NR.7: Ämmaemandad osutavad individuaalset ja kultuuritundlikku abordialast hooldusteenust naistele, kes vajavad või kogevad raseduse lõpetamist või kaotust, mis on vastavuses kehtiva seadusandluse ning riiklike juhenditega.

Lisa 2

Kirjandus eksami sooritamiseks

Allikmets, L., Nurmand, L. (2000). Compendiun Pharmacologicum Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Bottomley, C.Rymer, J. (2008). 100 Cases in Obstetrics and Gynaecology. London NW1 3BH
Cox, C.,  Grady, K. (2003). Vältimatu sünnitusabi. Medicina.
Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia 2011-2020 „ Kaheksa sammu inimese tervise heaks“
ENS raseda jälgimise juhend. (2006).
ENS sünnituse juhtimise juhend. (2002).
Esamatasandi tervishoiu arengukava aastateks 2009-2015.
Esmatasandi tervishoidu käsitlev seadusandlus. RTL2001, 130, 1887
Guillebaud, J. (2004). Contraception. Churchill. Edinburg.
Haldre, K., Karro, H. (2003). Suukaudne hormonaalne kontratseptsioon. Juhend perearstile.
Health promotion througth the lifespan. (2006). St .Louis: Elseiver mosby.
ICM poolt kinnitatud ämmaemandate põhi pädevused 2010.
Iivainen, A., Jauhiainen, M., Pikkarainen, P. (2003). Õendusoskused Tallinn:  Medicina
James, S. R., Ashwill, J. W., Droske, S. C. (2002). Nursing Care of Cildren: Principles and Practice. USA.
Johnson R., Taylor,W. (2001). Skills for Midwiferi Practice.  (2001) Edinburgh ,London, NewYork.
Lassila, P., Ratola, J., Hannula, L. (2006). Raskauden, synnytyksen ja lapsivoudenajan hoito. Sairaanhoitaja 3 (2006).
Maimets, M. (2003). Infektsioonhaigused. Medicina.
Maternal Newborn Nursing Care Plans. Green, C.J., Wilkinson, J.M. (2004).  St. Louis: Mosby Neonatology on the Web (www.neonatology.org).
Neonatoloogia. (1998). Tartu.
Nursing and midwifery (2000). World Health Organisation, Regional Office for the Eastern.
Mediterranean, Regional Office for Europe. - Cairo  WHO. Regional Office for Europe.
Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto. Kätilõtyö (2006) Tampere.
Parm, Ü., Parv,V. (2002). Nakkushaigused, Tartu.
Peremeditsiin. (1998). Tartu: Elmatar
Pharmaca Estica (2004).Tartu 2004 ( v. 2005, 2006, 2007/2008).
Pitkin,J., Peattie, A.,B., Magowan, B.,A. (2003). Obstetrics and gynaecology.  Churchill Livingstone.
Porche, D. J. (2003). Rahva ja kogukonna terviseõendus: elanikkonnapõhine lähenemine. Tartu: Elmatar.
Raukas,R. , Mets,H., Uriko,K. (2003). Nüüd ma tulen. Tallinn.
Savage-King, F (2000). Helping a Mother to breastfeed.
Skills for Midwifery Practice. (2000). Toronto.
Steven, G. (2002).  Normal and problem pregnancies. New York; Edinburg
Sünnitusabi ja günekoloogia. (2008). AS Medicina.
Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja kord ning töövõimetuslehe vormid. (2002). RTL 2002, 115, 166.
Velbri (2002). Immuunpuudulikkus, Tallinn.
Õe käsiraamat. (2001). Tallinn: Medicina.
Ämmaemanda III, IV, V kutsestandard.

Lisa 3

Õendus/ämmaemandusala töötaja viimase kolme aasta töö kirjeldus.

I. osa: Curriculum vitae

Ees- ja perekonnanimi:
Isikukood:
Kodune aadress:
Kontakttelefon, e-post:
Kutseala (õde/ämmaemand):
Praegune töökoht (asutus ja osakond) ja ametinimetus:
Hariduskäik (lõpetatud õppeasutused, lõpetamise aastad, kvalifikatsioonid):
Teenistuskäik (asutus, amet ja töötamise aastad):
Keelteoskus kõnes ja kirjas (alg- kesk- või kõrgtase):
Kuulumine kutse- ja erialaliitudesse ja - ühingutesse ning muu organisatsiooniline tegevus:
Enesetäiendus viimase 3 aasta jooksul (kursuse, seminari, konverentsi nimetus, toimumise aeg ja koht, maht tundides):
Bakalaureuse/magistri/doktoritööde juhendamine ja/või retsenseerimine:
Avaldatud publikatsioonid: (tõenduspõhistes ajakirjades, ajalehtedes, interaktiivsetel veebivälja-annetes jne)
II. osa: Kutsealase tegevuse kirjeldus viimase 3 aasta jooksul
Sissejuhatus - kutsealase tegevuse põhimõtete ja väärtushinnangute kirjeldus.
Töö kirjeldus - eesmärk, vastutus, kohustused, koostöö teiste tervishoiutöötajatega, oma oskuste, teadmiste ja võimete rakendamine igapäevatöös.
Enesearendamine - peamised tegevused enesearendamise eesmärgil ja nendest saadud kasuteguri hindamine.
Kutse- ja eriala arendamine - osalemine kutse- ja eriala arendavates projektides töökohal ja/või erialaühingutes, algatatud/juhitud muudatused töökohal, pedagoogiline tegevus, ürituste korraldamine jms.
Karjääri planeerimine - edaspidised enesearendamisega ja erialase tegevusega seotud plaanid.