Skip to main content

Optik II kutseeksami juhend

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolev kord sätestab eksamikomisjoni moodustamise, töökorra, kutseeksami (edaspidi "eksam") läbiviimise ning hindamise korralduse.
1.2. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli optomeetria kutsekomisjoni (edaspidi “kutsekomisjon”) poolt moodustatud eksamikomisjoni töö eesmärgiks on kontrollida kutsekvalifikatsiooni taotleja teadmiste ja oskuste vastavust optomeetria valdkonna kutsestandarditest tulenevatele nõuetele.
1.3. Eksamikomisjoni töös lähtutakse Kutseseadusest, optomeetria valdkonna kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja omistamise korrast, kutsekomisjoni otsustest, kutseeksami juhendist ja hindamisalustest ning käesolevast korrast.
1.4. Kutseeksami vormid:
1) teooriatöö,
2) proovitöö;
3) eelnevate kombinatsioon
1.5. Käesoleva korra ja selle muudatused kinnitab KOO.

2. EKSAMIKOMISJONI MOODUSTAMINE
2.1. Eksamikomisjoni moodustab ja teeb selle koosseisus muudatusi kutsekomisjon.
2.2. Eksamikomisjon moodustatakse lähtudes põhimõttest, et selle koosseisu kuuluvad optomeetria asjatundjad.
2.3. Eksamikomisjonis on vähemalt kolm liiget.
2.4. Eksamikomisjoni tööd juhib komisjoni esimees, kelle määrab kutsekomisjon.
2.5. Eksamikomisjoni liige nimetatakse kutsekomisjoni poolt kuni kolmeks aastaks.
2.6. Kutsekomisjon moodustab eksamikomisjoni vähemalt 30 kalendripäeva enne kutseeksami toimumist.

3. EKSAMIKOMISJONI TÖÖKORD
3.1. Eksamikomisjoni töövormideks on koosolek ja kutseeksam.
3.2. Eksamikomisjon koguneb eksamiprotseduurist tulenevalt kas korraliselt või erakorraliselt eksamikomisjoni esimehe või vajadusel ka kutsekomisjoni esimehe kutsel. Vastavasisuline teade saadetakse igale liikmele vähemalt 15 kalendripäeva enne koosolekut.
3.3. Eksamikomisjoni koosolekut ja eksamit juhib eksamikomisjoni esimees. Eksamikomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on esimees ja vähemalt kaks liiget.
3.4. Eksamikomisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jaotumisel on otsustavaks eksamikomisjoni esimehe hääl.
3.5. Eksamikomisjonil ei ole õigust eksamineerida oma liikmeid.
3.6. Kutseeksamiga seotud kulud korvatakse eksamikomisjonile vastavalt KOO poolt kinnitatud tingimustele.

4. EKSAMI AEG JA KOHT
4.1. Eksamid toimuvad üldjuhul kaks korda aastas.
4.2. Kutsekomisjon teatab eksamite toimumise ajad, kohad ja omistatavate kutsekvalifikatsioonide nimetused eksamikomisjonile vähemalt 60 kalendripäeva enne eksamite algust.

5. EKSAMI DOKUMENTATSIOON
5.1. Eksamineerimine toimub kutsekomisjoni poolt kinnitatud eksamijuhendi ja hindamisaluste ning eksamiülesannete alusel.
5.2. Iga eksami jaoks koostatakse konkreetne eksamiülesanne.
5.3. Konkreetse eksamiülesande avalikustab eksamikomisjon vahetult enne eksamit.
5.4. Eksamiülesanne määrab kindlaks:
1) teooriatöö küsimused ja nendele vastamise vormi,
2) proovitöö kirjelduse,
3) hindamise alused,
4) ajanormid,
5) ohutusnõuded jm. eksami sooritamiseks vajaliku.
5.5.Eksamile lubatute nimekirja edastab kutsekomisjon eksamikomisjonile hiljemalt 15 kalendripäeva enne eksami algust.
5.6.Eksamikomisjoni töö protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul või eksamil osalenud eksamikomisjoni liikmed. Protokollija valitakse eksamikomisjoni liikmete hulgast.
5.7. Eksamikomisjon koostab hindamislehe ja protokolli vormi.
5.8. Eksamikomisjoni protokollid koos eksami hindamislehtede ja teooriatöödega edastatakse kutsekomisjonile 3 kalendripäeva jooksul pärast eksami toimumist.
5.9. Kutsekomisjon võib eksamikomisjoni protokolli kas kinnitada või tagastada eksamikomisjonile puuduste kõrvaldamiseks.

6. EKSAMI LÄBIVIIMINE
6.1. Eksamile lubatakse kutsekvalifikatsiooni taotleja vastavalt kutsekvalifikatsioonide tõendamise ja omistamise korrale.
6.2. Eksamit võivad sooritada ainult kutsekomisjoni poolt koostatud eksamile lubatute nimekirjas olevad isikud.
6.3. Kutseeksamile lubatu registreerib end kutseeksamile ilmudes, esitades kehtiva isikut tõendava dokumendi.
6.4. Eksamineeritava riietus peab vastama tööohutusnõuetele.
6.5. Eksami algul tutvustab eksamikomisjoni esimees eksamineeritavatele eksamikomisjoni liikmeid, kutseeksami eesmärki, kutseeksami sooritamise korda, tööohutuse nõudeid ja hindamiskriteeriume.
6.6. Eksamineeritaval on õigus kasutada eksami ajal ainult eksamijuhendis ettenähtud abimaterjale ja töövahendeid.
6.7. Eksamiruumides võivad eksami ajal viibida ainult vahetult eksamiga seotud isikud.
6.8. Eksamitulemuste hindamine toimub eksamijuhendi ja hindamisaluste järgi.
6.9. Eksamitulemused avalikustatakse kahe päeva jooksul pärast kutseeksami toimumist.

7. EKSAMI PROTSEDUURIGA SEONDUVATE ERIARVAMUSTE LAHENDAMINE
7.1. Kõik eksamikomisjoni tööd puudutavad vaidlused lahendab kutsekomisjon.
7.2. Kutsekvalifikatsiooni taotlejal on õigus KOO-le eksamikomisjoni töö kohta pretensioone esitada 8 kalendripäeva jooksul pärast eksami tulemuste teatavaks tegemist.

8.EKSAMIKOMISJONI ÕIGUSED JA VASTUTUS
8.1 Eksamikomisjonil on õigus pärast iga kutseeksami toimumist teha kutsekomisjonile ettepanekuid eksamiprotseduuri muutmise kohta.
8.2 Eksamikomisjon tagab kutseeksami käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse.
8.3 Eksamikomisjoni liikmel on õigus saada oma töö eest tasu.