Uurimis- ja arendustöö stipendiumi taotlemise ja väljaandmise kord

Vaata varasemaid stipendiaate SIIT!

KINNITATUD
kõrgkooli nõukogu
21.04.2009. a otsusega nr 5.1
MUUDETUD
kõrgkooli nõukogu
10.11.2015. a otsusega nr 4.1

Uurimis- ja arendusstipendiumi taotlemise ja väljaandmise kord

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi: kõrgkooli) uurimis- ja arendustöö stipendium antakse välja kõrgkooli majandustegevusest laekunud omatulust eesmärgiga tunnustada üliõpilaste/õpilaste (edaspidi: õppurid) poolt tehtud uurimis- ja arendustööd (edaspidi: töö).

Välja antakse kolm stipendiumi: I, II ja III koht. Stipendiumi konkreetne suurus määratakse sõltuvalt kõrgkooli majandustegevusest laekunud omatulu võimalustest ja kinnitatakse kõrgkooli nõukogu poolt igaks majandusaastaks eraldi. 
Komisjonil on õigus jätta nõuetele mittevastavate tööde tõttu stipendium välja andmata, samuti on komisjonil õigus teha ettepanek võrdse tasemega tööde korral ühtlustada antav stipendium.

1. Konkursi väljakuulutamine
1.1 Konkurss uurimis- ja arendusstipendiumile on avalik ja kuulutatakse välja kõrgkooli kodulehel rubriigis „uudised“ ning üliõpilas- ja õpilasesinduse stendil hiljemalt 1. maiks.

2. Töö esitamine:
2.1 Õppur esitab konkursile materjalid vastavalt punkti 2.3 loetelule kinnises ümbrikus, mille peale on kirjutatud „UURIMIS- ja ARENDUSTÖÖ KONKURSS“. 
2.2 Konkursile võib esitada uurimistöö või -projekti tegevuse kirjeldusi, mis on varem ette kantud või mille tulemusi on avaldatud trükises/rakendatud praktikasse, kuid mis ei ole õppuri lõputöö.
2.3 Konkursi materjalid uurimis- ja arendustöö stipendiumile kandideerimiseks esitatakse alljärgnevalt:
2.3.1 avaldus vabas vormis taotleja kontaktandmetega (sh taotleja aadress, isikukood, õppekava, kursus ning arveldusarve number);
2.3.2 töö lühitutvustus: pealkiri, teostamise aeg, teostamise eesmärk, olulisus tervishoiu-, meditsiini- või sotsiaalvaldkonnas, tulemused, õppuri deklaratsioon, et ta on ise esitatava töö/materjalide autor (kokku kuni kaks A4 lehekülge);
2.3.3 uurimis- ja arendustöö ning töö ettekandmise/praktikasse rakendamise/trükis ilmumise viide koos tõendusmaterjalidega (koopia väljaandest, ettekande materjalid, patent, konverentsi programm jm, milles kajastub taotleja tegevus).
2.4 Materjalid esitatakse uurimis- ja arendustöö stipendiumi komisjoni esimehe nimele kõrgkooli raamatukogu infoletti või posti teel (kõrgkooli postiaadress: Kännu 67, Tallinn, 13418) hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul peale konkursi väljakuulutamist.
2.5 Konkursile esitatud tööd registreeritakse ja fikseeritakse nende esitamise aeg.

3. Konkursile esitatud töö hindamine

3.1 Konkursile esitatud töid hindab kõrgkooli uurimis- ja arendustöö stipendiumi komisjon, võttes aluseks järgmised kriteeriumid: 
töö põhjendatus; 
töö uudsus probleemipüstituse, tulemuste, metoodika või muude aspektide osas;
töö tulemuste ja probleemipüstituse omavaheline seos;
avaldatud materjalid;
esitatud materjalide vormistamine.
3.2 Stipendiumi määramise aluseks on hindamistulemuste alusel moodustunud pingerida.
3.3 Võrdsete hindamistulemuste korral võib komisjon eelistada kandidaati, kellel on enam maksimumpunkte.
3.4 Komisjoni otsuse alusel vormistatakse rektorile esildis käskkirja koostamiseks.

4. Konkursi tulemuste väljakuulutamine

4.1 Konkursi tulemused tehakse teatavaks kõrgkooli edukate õppurite vastuvõtul. 
4.2 Rektori käskkirja alusel väljastatakse konkursi võitnud õppurile tänukiri ja stipendium kantakse tema pangakontole.

Lisainfo:

 • Kaie Eha

  Kaie Eha

  Farmatseudi õppekava õppejõud-assistent

  • kaie.eha@ttk.ee
  • 671 1761
  • 401