Skip to main content

Uurimis- ja arendustöö stipendiumi taotlemise ja väljaandmise kord

Vaata varasemaid stipendiaate SIIT!

Avaldus
 

Uurimis- ja arendusstipendiumi taotlemise ja väljaandmise kord 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkooli) uurimis- ja arendustöö stipendium antakse välja kõrgkooli majandustegevusest laekunud omatulust eesmärgiga tunnustada üliõpilaste/õpilaste (edaspidi õppurid) poolt tehtud uurimis- ja arendustööd (edaspidi töö).

Välja antakse kolm stipendiumi: I, II ja III koht. Stipendiumi konkreetne suurus määratakse sõltuvalt kõrgkooli majandustegevusest laekunud omatulu võimalustest ja kinnitatakse kõrgkooli nõukogu poolt igaks majandusaastaks eraldi. 
Kõrgkooli uurimis- ja arendustöö stipendiumi komisjonil on õigus jätta nõuetele mittevastavate tööde tõttu stipendium välja andmata.

1. Konkursi väljakuulutamine

1.1 Konkurss uurimis- ja arendusstipendiumile on avalik ja kuulutatakse välja kõrgkooli kodulehel rubriigis „uudised“ ning teade saadetakse kuu aega enne esitamise tähtaega Tahvli kaudu õppuritele.  

1.2. Avalduse vorm stipendiumi taotlemiseks on aastaringselt täidetav kõrgkooli kodulehel.

2. Töö esitamine:

2.1. Konkursile võib esitada uurimistöö või -projekti tegevuse kirjeldusi, mis on varem ette kantud või mille tulemusi on avaldatud trükises/rakendatud praktikasse, kuid mis ei ole õppuri lõputöö.
2.2. Konkursi materjalid uurimis- ja arendustöö stipendiumile kandideerimiseks esitatakse õppuri poolt alljärgnevalt kõrgkooli kodulehel asuva avalduse vormi kaudu:
2.2.1. taotleja kontaktandmed (sh taotleja aadress, isikukood, õppekava, kursus ning arveldusarve number);
2.2.2. töö lühitutvustus: pealkiri, juhendaja nimi, teostamise aeg, olulisus tervishoiu-, meditsiini- või sotsiaalvaldkonnas, tulemused, õppuri deklaratsioon, et ta on ise esitatava töö/materjalide autor; 
2.2.3. selle ettekandmise/praktikasse rakendamise/trükis ilmumise viide koos tõendusmaterjalidega (viide väljaandele, ettekande materjalid, patent, konverentsi programm jm, milles kajastub taotleja tegevus);
2.2.4. täispikkuses digiallkirjastatud töö (faili maksimaalne suurus kuni 100 MB, faili formaat .bdoc). 
2.3. Materjalid esitatakse kõrgkooli kodulehe kaudu täites avalduse vormi uurimis- ja arendustöö stipendiumi komisjonile hiljemalt mai kuu viimaseks esmaspäevaks.
3. Konkursile esitatud töö hindamine
3.1. Konkursile esitatud töid hindab kõrgkooli uurimis- ja arendustöö stipendiumi komisjon, võttes aluseks järgmised kriteeriumid (vt Lisa 1):
 • eesmärk on püstitatud põhjendatult;

 • töö on eriala arengu jaoks oluline;

 • probleemi/teema käsitlemine on uudne/aktuaalne;

 • tulemused on selgesti formuleeritud ja faktipõhised;

 • arutelu osa peegeldab üliõpilase analüüsioskust;

 • töö tulemused on publitseeritud ja/või ette kantud  erialasel/ interdistsiplinaarsel üritusel;

 • vormistamine vastab kõrgkooli juhendile.

3.2. Komisjoni koosseisu ning esimehe määrab RUTA töörühm.
3.3. Stipendiumi määramise aluseks on hindamistulemuste alusel moodustunud pingerida.
3.4. Võrdsete hindamistulemuste korral võib komisjon eelistada kandidaati, kellel on suurem arv kõrgemaid punkte. Võrdsete punktide korral võtab otsuse vastu komisjoni esimees.  
3.5. Komisjoni otsuse alusel vormistatakse rektorile esildis käskkirja koostamiseks.
 
4. Konkursi tulemuste väljakuulutamine
4.1. Konkursi tulemused tehakse teatavaks kõrgkooli edukate õppurite vastuvõtul. 
4.2. Rektori käskkirja alusel väljastatakse konkursil tunnustatud õppuritele tänukiri ja stipendium kantakse nende pangakontole.
 

Lisa 1
Uurimis- ja arendustöö stipendiumi taotlemise ja väljaandmise korrale

Koondhinnang kujuneb järgnevalt saadud punktide põhjal:
Ei nõustu üldse = 0
Pigem ei nõustu = 1
Raske öelda = 2
Pigem nõustun = 3
Nõustun täielikult = 4 

 

Ei nõustu üldse*

Pigem ei nõustu*

Pigem nõustun*

Nõustun täielikult*

 Eesmärk on püstitatud põhjendatult

       

 Töö on eriala arengu jaoks oluline

       

 Probleemi/teema käsitlemine on uudne/aktuaalne

       

 Tulemused on selgesti formuleeritud ja faktipõhised

       

 Arutelu osa peegeldab üliõpilase analüüsioskust

       

 Töö tulemused on ette kantud erialasel ja/või   interdistsiplinaarsel üritusel*

       

 Vormistamine vastab kõrgkooli juhendile

       

Lisainfo:

 • Contact image

  Jekaterina Šteinmiller

  Õppejõud-juhtivlektor

  • jekaterina.steinmiller@ttk.ee
  • 671 1710
  • 241