Tutvustus

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise ja heaolu valdkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool.

Kõrgkooli missioon on koolitada innovaatiliselt ja kriitiliselt mõtlevaid tehnoloogiliste pädevustega tervisevaldkonna töötajaid. Kõrgkooli visioon on olla pidevalt arenev, siseriiklikult ja rahvusvaheliselt võrgustunud organisatsioon, kus koostöös sise- ja välispartneritega ning õppijaid kaasates lahendatakse aktuaalseid probleeme.

Kõrgkool on üks kahest Eesti tervishoiu kõrgkoolist, kus on võimalik õppida õendust, ämmaemandust, optomeetriat, farmaatsiat, hambatehnikat, tervisedendust ja tegevusteraapiat. Kutseõppes on võimalik õppida hooldustöötaja, lapsehoidja, erakorralise meditsiini tehniku, abivahendispetsialisti, sterilisatsioonitehniku ja tegevusjuhendaja õppekavadel. Lisaks on kõrgkoolil struktuuriüksus Kohtla-Järvel ning õppetöö toimub ka teistes regionaalsetes üksustes (nt Pärnus, Haapsalus, Viljandis, Raplas jm).

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppurite arv on viimase viie aasta jooksul järk-järgult kasvanud ning 2017. aasta seisuga õpib kõrgkoolis ligi 1500 õppurit ning töötab 120 inimest. Kõrgkoolist on kujunenud usaldusväärne partner tööandjatele, teistele kõrgkoolidele ning eriala- ja kutseliitudele Eestis ja rahvusvaheliselt. Kõrgkoolis pakutav haridus on rahvusvaheliselt tunnustatud ning pakub mitmeid edasiõppimis-ja töötamisvõimalusi Eestis ja välismaal.

Kõrgkool on saavutanud liikmelisuse rahvusvahelistes võrgustikes ning meie töötajad on eksperdid siseriiklikes töörühmades ja nõukodades. Alates 2005. aastast on kõrgkool Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) liige, misläbi ollakse kaasatud kõrghariduse arengutesse ja koostööprojektidesse.

2012. aasta sügisel üliõpilaste ja õpilaste seas läbiviidud küsitluse tulemused näitavad, et kõrgkooli mainet peab ligi 90% vastanutest kas väga heaks või pigem heaks ning vähemalt sama suur on nende hulk, kes soovitaksid Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppimist oma sõpradele ja tuttavatele. Umbes pooled kõrgkooli õppurid on vanemad kui 30 aastat ning õppureid asub kõrgkooli õppima kõigist Eesti regioonidest.

Kõrgkool peab oluliseks pakkuda õppe- ja arendustöö kõrval vajalikke teenuseid ühiskonnale tulenevalt kõrgkooli kompetentsist ning sihtgruppide ootustest ja vajadustest. Sellest tulenevalt pakub kõrgkool avalikkusele suunatud teenuseid, mis hõlmavad kõiki vanusegruppe ning nendes osalejate arv on kasvava trendiga.

Kõrgkooli täiendusõppeüksus pakub tööalast täiendusõpet sotsiaal-, tervishoiu ja heaolu valdkonnas.

Vaata galeriid kõrgkooli Tallinna õppehoonest!