Skip to main content

IUT ülesehitus

IUT koosneb järgmistest osadest:

  • kokkuvõte ja summary
  • sissejuhatus;
  • teoreetiline osa, mis tugineb teadus- ja/või tõenduspõhisele kirjandusele,  milles tuuakse välja innovaatilise tööga seotud teoreetilised väited ja lähtekohad, põhjendatakse valitud meetodite kasutamist, selgitatakse töö ideed, kontseptsiooni, eetilisi  aspekte  ning projekti tulemuse võimalikke kasutusalasid praktikas;
  • praktilise osa teostuse kirjeldus;
  • tulemi esitlemine;
  • arutelu ja järeldused;
  • kasutatud kirjandus;
  • lisad (vajadusel).