Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu koosseis 2019/2020 õppeaastal

KINNITATUD: Rektori 30.08.2019.a käskkirjaga nr 1-4/29/2018

 STRUKTUURIÜKSUS  Amet Nimi Telefon Kontakt Volituste kehtivusaeg
 Rektoraat  rektor Ülle Ernits 671 1700 ylle.ernits@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Rektoraat  õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa 671 1716 ulvi.korgemaa@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Rektoraat  finants- ja haldusdirektor Ave Perve 671 1711 ave.perve@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Tervishariduse keskus

 juhataja,õppejõud- lektor 

Silja Mets-Oja 671 1702 silja.mets-oja@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Õenduse õppetool  juhataja, õppejõud-lektor  Kristi Puusepp 671 1719 kristi.puusepp@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Meditsiinitehnilise hariduse keskus

juhataja,õppejõud-lektor, farmatseudi õppekava juht

Lilian Ruuben 671 1721 lilian.ruuben@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Elukestva õppe keskus  juhataja, keeleõppe koordinaator-õpetaja Siret Piirsalu 671 1726 siret.piirsalu@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Kutseõppe osakond  juhataja Piret Tamme 671 1729 piret.tamme@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Õppeosakond  juhataja Jaana Sepp 671 1730 jaana.sepp@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Meditsiinitehnilise hariduse keskus  optometristi õppekeva juht, õppejõud - lektor Vootele Tamme 671 1737 vootele.tamme@ttk.ee 01.09.2019 – 31.08.2022 *
 Meditsiinitehnilise hariduse keskus  hambatehniku õppekava juht, õppejõud –lektor Heli Kuuse 671 1722 heli.kuuse@ttk.ee 01.09.2019 – 31.08.2022 *
 Õenduse õppetool  õppejõud-assistent Pia Pedanik 6711 706 pia.pedanik@ttk.ee 01.09.2019 - 30.08.2022*
 Tervishariduse keskus  tervisedenduse
 õppekava juht
Nele Kunder 671 1756 nele.kunder@ttk.ee 01.09.2019 - 30.08.2022*
 Üliõpilasesinduse esindajad

 

Mart Vestli
Helena Lattik
Elis Taal
Liisa Hiob
671 1718 esindus@ttk.ee 01.09.2019 – 31.08.2020 **
 Kutseõppe osakond  õpetaja-õppekavade   koordinaator  Birgit Nicolau Costa  671 1738 birgit.nicolau.costa@ttk.ee

01.09.2019 - 30.08.2022*
(asendusliige)

Kuulajad

 Kohtla-Järve str.üksuse õppejõud-assistent, õppetöö koordinaatori kt Olesja Zeel  671 1787  olesja.zeel@ttk.ee
 Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Marit Talunik 671 1732 marit.talunik@ttk.ee 

 

*  TTHK põhimäärus § 15. lg (1) Rektor korraldab õppejõudude esindajate valimised nõukogusse iga kolmanda aasta juunis. Nõukogusse valitud liikme volitused algavad sama aasta 1. septembril ja kestavad kolm aastat.
** TTHK põhimäärus § 15 lg (4) Üliõpilaskonna esindajad valib nõukogusse üliõpilasesindus igal aastal maikuu jooksul. Nõukogusse valitud liikme volitused kestavad sama aasta 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini, kui üliõpilaskonna põhikiri ei sätesta teisiti.


NÕUKOGU TÖÖPLAAN 2019/2020

KINNITATUD
kõrgkooli nõukogu 17.09.2019. a otsusega nr 3.1.

Nõukogu istungite toimumise kuupäevad 2019/2020 õppeaastal:
17.09.19 kell 12.00
15.10.19 kell 12.00
26.11.19 kell 12.00
21.01.20 kell 12.00
18.02.20 kell 12.00
24.03.20 kell 12.00
21.04.20 kell 12.00
19.05.20 kell 12.00
25.08.20 kell 12.00

17. september 2019 

1. Nõukogu 2019/2020 tööplaani ja istungite ajakava kinnitamine. Ülle Ernits
2. Õppekavade nõukogude kinnitamine. Struktuuriüksuste juhatajad  
3. Tegevustoetuse käskkirja tegevused õppeaastal. Ülle Ernits, Ulvi Kõrgemaa, Ave Perve 
4. Vastuvõtueeskirja muutmine.
5. Vastuvõtueeskirja lisa 1, 2, 3 kinnitamine.  
6. Kõrgkooli nõukogu tööd reguleerivad dokumendid ja nende koostamise ajakavad. Ülle Ernits 
7. 2020/2021 õppeaasta akadeemilise kalendri kinnitamine. Ulvi Kõrgemaa  
8. Õppekavade uurimissuunad.  
9. IA ja õppekavade kvaliteedihindamiste ettevalmistused. 

15.oktoober 2019 

1. ASTRA ülevaade. Piret Gilden 
2. Lõputöö kaitsmiste ja lõpueksami komisjonide kinnitamine. Ulvi Kõrgemaa  
3. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2020. aasta vastuvõtul immatrikuleeritavate üliõpilaste ja õpilaste ülempiir ning õppegrupi avamise miinimumarvude eelkinnitamine. Ulvi Kõrgemaa
4. Farmatseudi inglise keelse õppekava kinnitamine. Lilian Ruuben
5. Üliõpilas- ja õpilasesinduse põhikirja muutmine. 
6. Nõukogu kodukorra muutmine. 

26.november 2019 
... 

21.jaanuar 2020 

1. Kõrgkooli liikmelisus rahvusvahelistes organisatsioonides. Grete Sõõru  
2. Kõrgkooli poolt makstavad (omatulu) stipendiumid 2020. a. Ettepanekud konkursside korraldajatelt koos eelmise aasta ülevaatega. 
3. 2019. aasta  peamiste eesmärkide kokkuvõte ja2020. aasta tegevuskava peamised eesmärgid, lähtuvalt kõrgkooli arengukavast ja tegevustoetuse käskkirjast. Ülle Ernits  
4. Tulemusstipendiumi määramise, taotlemise ja maksmise tingimused ja kord. Jaana Sepp, Ulvi Kõrgemaa 
5. Vajadusepõhise eritoetuse taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord. Jaana Sepp 
 
18.veebruar 2020 

1. 2019. aasta eelarve täitmine ja 2020. aasta eelarve kooskõlastamine. Ave Perve, Ülle Ernits 
2. 2021–2024 planeeritud kõrgkooli põhieelarve ning tulude prognoos ja nendest sõltuvad kulud. Ave Perve, Ülle Ernits 
3. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2020. aasta vastuvõtul immatrikuleeritavate üliõpilaste ja õpilaste ülempiir ning õppegrupi avamise miinimumarvud. Ulvi Kõrgemaa 
 
24. märts 2020 

1. ASTRA ülevaade. Piret Gilden
2. 2019. majandusaasta ja tegevusaasta aruande kinnitamine. 
3. Õppekulude hüvitamise tingimuste ja korra ning õppekulude hüvitamise määra kehtestamine 2019/2020 õppeaastaks. Ulvi Kõrgemaa  

21.aprill 2020 
...

19.mai 2020 

1. Korraliste akadeemiliste töötajate ja teadustöötajate valimine. Ülle Ernits  
2. 2020/2021. õppeaasta nõukogu istungite kuupäevade ja põhiteemad. Ülle Ernits 
3. Õppekavade kinnitamine 
 
25.august 2020  

1. Eetikakomisjoni aasta kokkuvõte. Eetikakomisjoni esimees
2. Kvaliteeditöörühma 2019/2020 õppeaasta töö aruande ja 2020/2021 õppeaasta tööplaani kinnitamine. Piret Tamme 
3. Õppetoetuse taotlemise, määramise ning maksmise tingimuste ja korra kinnitamine 2020/2021 õppeaastaks. 
4. Õppeainete tagasiside. Õppekavade juhid