Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kvaliteeditöörühma töökord

Kinnitatud
rektori 09.03.2012.a  käskkirjaga nr 2-1/14

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kvaliteeditöörühma töökord

1. Üldsätted
1.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kvaliteeditöörühma Töökorra (edaspidi töökord) eesmärk on sätestada kvaliteeditöörühma töö põhimõtted, eesmärgid, koosseis, liikmete õigused ja kohustused.

1.2 .Töökorra aluseks on alljärgnevad dokumendid:
1.2.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori 02.03.2012.a käskkirjaga nr 2-1/12 kinnitatud „Kvaliteeditöörühma koosseis“;
1.2.2. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kvaliteeditöörühma tööplaan;
1.2.3. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Arengukava 2012-2016;
1.2.4. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärus jms.

1.3. Kvaliteet on kõrgkooli huvigruppide vajadustele ja ootustele vastavate eesmärkide saavutamine kokkulepitud kriteeriumide alusel. Tulemusi mõõdetakse regulaarselt ning mõõtmistulemusi arvestatakse parendustegevuste planeerimisel.
2. Kvaliteeditöörühma eesmärk
Kvaliteeditöörühma eesmärk on kvaliteeditöö juhtimine kvaliteedisüsteemi väljatöötamise, elluviimise ja parendamise kaudu.

3. Kvaliteeditöörühma koosseis
3.1. Kvaliteeditööd Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (edaspidi kõrgkool) juhib kvaliteeditöörühm, kuhu on kaasatud kõikide struktuuriüksuste esindajad ja üliõpilaskonna esindaja.
3.2. Kvaliteeditöörühma liikmed kinnitatakse rektori käskkirjaga kolmeks õppeaastaks.
3.3 Kõrgkooli struktuuriüksused nimetavad oma esindajad kvaliteeditöörühma.
3.4. Kvaliteeditöörühma liikmed nimetavad kvaliteeditöörühma juhi.
3.5. Tulenevalt käsitletavast teemast kaastakse vajadusel vastava valdkonna spetsialistid/ eksperdid.

4. Kvaliteeditöörühma ülesanded
4.1. arendab kvaliteedisüsteemi kõrgkoolis;
4.2. teostab tööplaanis kokkulepitud tegevused;
4.3. algatab ja juhib kvaliteedikindlustamise projekte (sh osaleb rahvusvahelistes projektides);
4.4. kaardistab ja kirjeldab protsesse kõrgkoolis;
4.5. tagab kvaliteediga seotud informatsiooni leviku kõrgkoolis;
4.6. koostab tööplaani, mille esitab kõrgkooli nõukogule kinnitamiseks;
4.7. nõustab kõrgkooli nõukogu kvaliteedijuhtimises.

5. Kvaliteeditöörühma liikme õigused ja kohustused
5.1. kvaliteeditöörühma liikmel on õigus:

5.1.1. teha ettepanekuid kvaliteeditöörühma töö parendamiseks kõrgkoolis;
5.1.2. osaleda kvaliteedijuhtimise koolitustel;
5.1.3 teha ettepanekuid alatöörühmade moodustamiseks ning juhtida alatöörühma tööd;
5.1.4 tutvuda kõrgkooli dokumentidega ja saada informatsiooni kvaliteeditööga seotud ülesannete täitmiseks;
5.1.5. osaleda eksperdina kõrgkoolivälistes kvaliteedialastes töörühmades;
5.1.6. teha ettepanekuid kvaliteeditöörühma eelarve koostamiseks.

5.2. Kvaliteeditöörühma liikmel on kohustus:
5.2.1. osaleda kvaliteeditöörühma koosolekutel isiklikult;
5.2.2. täita talle määratud ülesanded;
5.2.3. edastada kvaliteedialast teavet ja tagada oma struktuuriüksuse informeeritus kvaliteedialastes küsimustes.

6. Töörühma koosolek
6.1. Töörühma töövorm on koosolek. Koosolekuid võib korraldada ka elektrooniliselt.
6.2. Koosolekut juhatab töörühma juht või tema poolt määratud töörühma liige.
6.3. Töörühma koosolek toimub vähemalt üks kord kuus õppeperioodil vastavalt kinnitatud tööplaanile
6.4. Töörühma juht võib koosolekule kutsuda ka teisi isikuid vastavalt käsitletava teema spetsiifikale olles eelnevalt kokkuleppinud töörühma teiste liikmetega.
6.5. Koosoleku kutse koos päevakorra ja lisamaterjalidega saadetakse töögrupi liikmetele e-posti teel hiljemalt kaks tööpäeva enne koosolekut.

7. Otsuste vastuvõtmine kvaliteeditöörühmas
7.1. Töörühm on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 75% töörühma liikmetest.
7.2. Üldjuhul võetakse töörühma otsused vastu konsensuse alusel. Kui konsensust ei saavutata, võetakse töörühma otsused vastu häälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav koosoleku juhataja hääl.
7.3. Töörühma liikmel, kes jääb eriarvamusele, on õigus nõuda oma eriarvamuse lisamist koosoleku protokollile.
7.4. Hääletamine koosolekul on avalik.

8. Koosoleku protokoll
8.1. Töörühma koosolek protokollitakse.
8.2. Töörühma koosolek protokollitakse töörühma liikme poolt vastavalt rotatsioonile.
8.3. Töörühma koosoleku protokolli kantakse:
8.3.1. koosoleku toimumise koht, kuupäev, koosoleku alguse ja lõpu kellaaeg ning registreerimise number;
8.3.2. koosoleku juhataja ja protokollija nimi;
8.3.3. koosolekul osalenud töörühma liikmete ja kutsutud isikute nimede loetelu;
8.3.4. koosoleku päevakord;
8.3.5. koosolekul vastu võetud otsused koos hääletustulemustega;
8.3.6. otsuse suhtes eriarvamusele jäänud nõukogu liikme nõudmisel tema eriarvamus;
8.3.7. koosoleku juhataja ja protokollija nimi.
8.4. Protokoll koostatakse kolme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ning allkirjastatakse digitaalselt koosoleku juhataja ja protokollija poolt.
8.5. Protokoll registreeritakse kõrgkooli dokumendihaldussüsteemi Amphora vastavasse sarja (1-24.1 Kvaliteeditöörühma koosolekute protokollid).

9. Töörühma teenindamine
Töörühma teenindamiseks vajalikud kulutused kaetakse kvaliteeditöörühma eelarvest
10. Töörühma tegevuste hindamine
10.1. Töörühma tegevuse tulemuslikkust hinnatakse üks kord aastas.
11. Töörühma muutmine ja tegevuse lõpetamine
11.1. Muudatused töörühma tegevustes s.h liikmeskonnas tehakse rektori käskkirja alusel.

11.2. Töörühma tegevus lõpetatakse rektori käskkirjaga