Avaldused ja tõendid

Akadeemilise puhkuse, eksmatrikuleerimise ja õppeaja pikenduse avaldused tuleb nüüdsest saata läbi Tahvli süsteemi. 

Küsi lisainfot oma õppetöö spetsialistilt!

 

Akadeemiline puhkus õpingute jooksul

Akadeemiline puhkus on üliõpilase/õpilase omal soovil õppetööst vabastamine üheks või mitmeks semestriks.

Akadeemilise puhkuse avaldus tuleb vormistada läbi Tahvli. Avalduse juurde on vajalik lisada kohe ka vastav tõend (v.a omal soovil).

Tutvu akadeemilise puhkuse tingimustega allpool.

Eksmatrikuleerimine (õpingute katkestamine)

Eksmatrikuleerimine on üliõpilase/õpilase kõrgkooli liikmeskonnast väljaarvamine ja Eesti Hariduse Infosüsteemist kustutamine.

Eksmatrikuleerimise avaldus tuleb vormistada läbi Tahvli. 

Tutvu eksmatrikuleerimise tingimustega allpool.

Õpingute pikendamine

Õpingute pikendamist saavad taotleda kutseõppe õpilased õpivõlgnevuste likvideerimiseks ja rakenduskõrghariduse üliõpilased sooritamata jäetud või kaitsmata lõputöö korral.

Õppeaja pikendamise avaldus kutseõppe õpilastele   Individuaalne õpinguplaan

Õppeaja pikendamise avaldus rakenduskõrghariduse üliõpilastele

Põhjendatud juhtudel on õppetooli/kutseõppe osakonna juhatajal õigus lubada õppuril sooritada õppeaineid individuaalse õpinguplaani alusel.

Individuaalne õpinguplaan

Tutvu õppeaja pikendamise tingimustega allpool.

Teavitus nime muutusest

Kui õppur on vahetanud õpingute jooksul oma nime, tuleb sellest teavitada õppeosakonda vormiskohase avaldusega. Avaldusele tuleb lisada nime muutmist tõendav dokument. Avalduse nime muutmiseks saate esitada alloleva vormi abil.

Nimemuutuse avaldus
Failid peavad olema väiksemad kui 15 MB.
Lubatud failitüübid: bdoc asice.
Tõendi saamine esmaabi koolituse läbimise kohta

Kui õppur on läbinud õpingute jooksul esmaabi koolituse ja soovib saada sellekohast tõendit, tuleb esitada vastav avaldus õppeosakonda tõendi väljastamiseks.

Tõend vormistatakse hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates avalduse esitamise kuupäevast.

Esmaabi tõendi avaldus


Õppimistõendi tellimine

Õppimistõendi tellimine Haridusportaalist

https://haridusportaal.edu.ee/ -> sisene -> minu töölaud -> õpingud -> lae alla digitempliga fail

Õppimistõendi tellimine õppeinfosüsteemist (Tahvel)

Õppuril tuleb ise tõend tellida õppeinfosüsteemis Tahvel www.tahvel.edu.ee.

NB! Palume tõendit tellida vaid 1 kord, staatus valmis tähendab, et tõend on saadetud õppetöö spetsialistile allkirjastamiseks, kes Teile e-postile tõendi esimesel võimalusel edastab.
 

Tõendi tellimine:

Dokumendid -> Tõendid -> Õppimistõend -> Telli tõend

Lahter "Pealkiri" - võib jääda õppimistõend

Lahter "Kellele" - võite lisada sinna asutuse nime, näiteks: SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (see lahter ei ole kohustuslik. Võite jätta tühjaks, siis saate kasutada seda mitme asutuse puhul)
 

NB! Abiõe tõendi tellimine:

Tellides valige tõendi liik „õppimistõend“. Lisainfosse tuleb lisada soov abiõe tõendi taotlemise kohta. Tõendi taotlemiseks peavad olema läbitud kõik 1-2. kursuse kohustuslikud õppeained ja praktikad. Tulemused peavad kajastuma Tahvlis. Kui tellite tõendi enne, kui tulemusi pole veel Tahvlis märgitud, väljastame tavalise õppimistõendi.
 

Digitaalne ringkäiguleht

Enne akadeemilisele puhkusele minemist, kõrgkooli lõpetaval õppuril või eksmatrikuleerival tudengil on kohustuslik võlgnevused likvideerida kõrgkoolis - viia raamatud raamatukokku, tagastada kapivõti valvelauda ning veenduda, et üliõpilaskoduga on kõik korras.

Allkirju kogub kõrgkool ise digitaalselt.

Terviseameti registrisse kandmine (õpinguid lõpetavad õed, ämmaemandad ja farmatseudid)

NB! Tallinn Tervishoiu Kõrgkooli poolt ei toimu registrisse vormistamist ning peate ennast ise Terviseametis registreerima peale diplomi kättesaamist lõpuaktusel.

Peale lõpetamist tuleb Teil esitada Terviseametile:

 

 • registreerimistaotlus (allkirjastatud)

 • koopia isikut tõendavast dokumendist (ID-kaart või pass, ID-kaardi mõlemast poolest)

 • maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta (13.-)

  Täpsustav info SIIN ja lisaküsimuste korral palun pöörduda Liina Saare poole (liina.saar@terviseamet.ee; 6 509 858).

 

Õde/ämmaemand registreerimistaotluse näidis

Farmatseut registreerimistaotluse näidis

 

Tõendite/duplikaatide väljastamine lõpetanud/õpinguid katkestanud isikutele

Diplomi/tunnistuse või akadeemilise õiendi/hinnetelehe omanik saab taotleda dokumentide kehtetuks tunnistamist ning duplikaadi väljaandmist, kui: 

1) algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
2) vähemalt üks täht algdokumendi tekstis on muutunud mitteloetavaks;
3) tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
4) algdokumendi omanikule on pärast algdokumendi väljaandmist antud uus isikukood;
5) algdokument on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud;
6) algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille'ga) õigusaktides sätestatud korras.

NB! Duplikaadi väljastamine võtab kuni 30 päeva (kui peate tegema veel omakorda päringu mujale arhiivi, siis lisandub veel nende vastamisaeg ehk kuni 30 päeva). Tasuda tuleb riigilõiv 7 eurot ja kõrgkoolile 13 eurot.

Tõendi/duplikaadi taotlemise avaldus

Väljastatavate tõendite/duplikaatide hinnakirjaga saate tutvuda SIIN.

NB! Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ei väljasta duplikaate ja arhiiviteatiseid perioodil 14.06.2021 – 05.08.2021.

Diplomi kinnitatud koopia taotlemine

Diplomi kinnitatud koopia

Nõusolek isikuandmete kuvamiseks Sotsiaalkindlustusameti kodulehel (õde ja ämmaemand)

„Täiendkoolitus õdedele ja ämmaemandatele abivahendi vajaduse tuvastamiseks ja tõendi väljastamiseks“ koolituse kirjalik nõusolek lõpetajate andmete (nimi ja e-posti aadress) edastamiseks Sotsiaalkindlustusametile ning nende nimede avaldamiseks Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel.

Nõusolek 

Akadeemiline puhkus õpingute jooksul (tingimused)

Üliõpilane võib akadeemilisel puhkusel viibida:

 • omal soovil kuni kaks semestrit;
 • tervislikel põhjustel kuni neli semestrit;
 • kaitseväeteenistuse korral kuni kaks semestrit;
 • lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.

Õpilane võib akadeemilisel puhkusel viibida:

 • tervislikel põhjustel kuni neli semestrit;
 • kaitseväeteenistuse korral kuni kaks semestrit;
 • lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.

Akadeemilist puhkust ja selle katkestamist taotletakse õppetooli/kutseõppe osakonnaga eelnevalt kooskõlastatud vormikohase avalduse ja võlgnevuste likvideerimisega raamatukogu, valvelaua ja üliõpilaskodu ees (koos nõutud dokumentidega) ja see vormistatakse käskkirjaga.

Akadeemiliselt puhkuselt naasmisel ja õppevõlgnevuste olemasolul on õppuril kohustus koostöös õppetooliga/kutseõppe osakonnaga koostada individuaalne õpinguplaan õppevõlgnevuste järelvastamiseks juhul, kui soovitakse jätkata õpinguid enda kursusega.

Akadeemilisele puhkusele võivad üliõpilased minna omal soovil alates teisest semestrist. Vastavat avaldust saab õppeosakonda esitada kuni 15. veebruarini kevadsemestril ja 15. septembrini sügissemestril. Omal soovil akadeemilisele puhkusele minemiseks teeb lõpliku otsuse õppeprorektor.

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmiseks ja lapse hooldamiseks lubatakse üliõpilane/õpilane akadeemilisele puhkusele igal ajal õppeaasta jooksul. Kaitseväeteenistuskohuse täitmiseks akadeemilisele puhkusele jäämisel peab üliõpilane/õpilane esitama õppeosakonda teatise kaitseväeteenistusse kutsumisest, lapse hooldamiseks akadeemilisele puhkusele jäämisel lapse sünnitunnistuse.

Tervislikel põhjustel lubatakse üliõpilane/õpilane akadeemilisele puhkusele igal ajal õppeaasta jooksul. Tervislikel põhjustel akadeemilise puhkuse taotlemisel peab üliõpilane/õpilane esitama õppeosakonda arstitõendi, millel on arsti soovitus akadeemilisele puhkusele jäämiseks.

Akadeemilise puhkuse alguse kuupäevaks tuleb lisada see kuupäev, millal avalduse saadate. Arvestada tuleb ka sellega, et avaldust ilma vajaliku tõendita menetlusse lisada ei saa.

"Õppekorralduseeskirja" punkti 5.2.5 alusel on alates 2019/2020 õppeaastast kõrgkoolis kasutusele võetud "õpitud semester". See tähendab, et kui üliõpilane läheb akadeemilisele puhkusele enne poolsemestrit, siis ei lähe semester õppekava täitmise ja õppekoormuse arvestusse. Kui üliõpilane läheb akadeemilisele puhkusele peale poolsemestri kuupäeva, siis läheb semester õppekava täitmise ja õppekoormuse arvestusse.

2019 aasta sügissemestri poolsemestri kuupäev oli 17.11.2019.
2020 aasta kevadsemestri poolsemestri kuupäev oli 12.04.2020.
2020 aasta sügissemestri poolsemestri kuupäev on 15.11.2020.
2021 aasta kevadsemestri poolsemestri kuupäev on 11.04.2021.

Õppekorralduseeskiri on leitav SIIT.

Eksmatrikuleerimine (tingimused)

Üliõpilane/õpilane eksmatrikuleeritakse alljärgnevatel juhtudel: 

 • seoses õppekava täitmise ja diplomi/lõputunnistuse väljastamisega;
 • üliõpilase/õpilase soovil isikliku avalduse alusel;
 • õppetöös edasijõudmatuse/õpivõlgnevuste tõttu;
 • õppetöös mitteosalemise tõttu;
 • vääritu käitumise tõttu;
 • õppeteenustasu tasumata jätmise tõttu;
 • teovõimetuks tunnistamise tõttu; surma korral.

Üliõpilane/õpilane eksmatrikuleeritakse seoses õppekava täitmise ja diplomi/lõputunnistuse väljastamisega, kui ta on täitnud õppekava täies ulatuses.

Üliõpilane/õpilane eksmatrikuleeritakse omal soovil, kui ta on õppetooli/ kutseõppe osakonnaga eelnevalt kooskõlastatud vormikohase avalduse ja võlgnevuste likvideerimisega raamatukogu, valvelaua ja üliõpilaskodu ees.

Üliõpilane/õpilane eksmatrikuleeritakse õppetöös edasijõudmatuse tõttu, kui tal on:

 • sooritamata õppeaine (sealhulgas praktika, lõputöö, lõpueksam)

Iga õppeaine sooritamiseks on ette nähtud maksimaalselt kolm hindamiskorda õppejõu poolt kogu õppegrupile ettenähtud aegadel, kui üliõpilane/õpilane saab negatiivse soorituse või ei ilmu hindamisele kolm korda järjest, siis on kõrgkoolil õigus üliõpilane eksmatrikuleerida

 • likvideerimata eelmise õppeaasta õpivõlgnevused 15. septembri seisuga

Eelmise õppeaasta õppevõlgnevusi on võimalik likvideerida hiljemalt järgneva õppeaasta esimesel õppenädalal.


Õppetöös mitteosalemise tõttu eksmatrikuleeritakse, välja arvatud akadeemilisel puhkusel või välisriigi õpingutel viibiv üliõpilane/õpilane, kui ta pole mõjuva põhjuseta õppetööle ilmunud (otsustatakse individuaalselt).

Üliõpilane/õpilane eksmatrikuleeritakse õppeteenustasu  ja rahaliste võlgnevuste korral pärast korduvalt saadetud meeldetuletuste ignoreerimist (otsustatakse individuaalselt).


Üliõpilane/õpilane võidakse eksmatrikuleerida vääritu käitumise tõttu järgmistel juhtudel:

 • õppetöös, sealhulgas hindamisel, abimaterjalide (elektroonilised, paberkandjal jmt) kasutamisel, kui õppejõud ei ole andnud luba neid kasutada;
 • õppetöös, sealhulgas hindamisel, informatsiooni lubamatul vahetamisel (etteütlemine, mahakirjutamine jmt);
 • kellegi teise kirjaliku töö või selle osa esitamisel oma nime all või refereerimisel/tsiteerimisel ilma nõuetekohase viitamiseta (plagiaat);
 • iseenda kirjaliku töö uuesti esitamisel, kui selle eest on juba EAP/AP-sid saadud;
 • teise üliõpilase/õpilase eest hindamisel osalemisel või teisel isikul enda nimel hindamisel osalemise võimaldamisel;
 • toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel;
 • rängal eksimisel üldtunnustatud käitumisnormide vastu;
 • valeandmete, võltsitud dokumentide vmt esitamisel oma töödes, taotlustes (sealhulgas VÕTA taotlus).

Üliõpilase/õpilase vääritu käitumise tõttu eksmatrikuleerimise põhjendatuse otsustab õppeprorektor õppetooli/kutseõppe osakonna juhataja esildise alusel, mis esitatakse 10 tööpäeva jooksul alates eksimuse tuvastamisest.

Õppeprorektor kaasab vajadusel otsustusprotsessi üliõpilas- ja õpilasesinduse ning teised kõrgkooli üksused/töörühmad/otsustuskogud. Alternatiivina eksmatrikuleerimisele on õigus teha üliõpilasele/õpilasele noomitus vääritu käitumise eest.  Eksmatrikuleerimine/noomitus vormistatakse rektori käskkirjaga.


Üliõpilase/õpilase surma korral on eksmatrikuleerimise aluseks surma tõendav dokument.

Õpingute pikendamine (tingimused)

Kutseõppe õpilasel on õigus taotleda õppeaja pikendust akadeemilise edasijõudmatuse likvideerimiseks kuni kaheks semestriks üks kord õppeperioodi jooksul. Õppeaja pikendamiseks esitab õpilane avalduse koos individuaalse õpinguplaaniga kutseõppe osakonda. Õppeaja pikendus arvestatakse nominaalse õppeaja hulka. Pärast nominaalse õppeaja lõppu viiakse RE õppekohal olnud õpilane üle REV õppekohale. Õppeaja pikenduse lõpetamiseks esitab õpilane avalduse kutseõppe osakonda.


Rakenduskõrgharidusõppe õppekaval täiskoormusega õppes õppivad üliõpilased võivad õpingute pikendamist (õppe lõpukuupäeva edasilükkamist) akadeemilise mahajäämuse likvideerimiseks üliõpilased taotleda 12 kuu ulatuses, kui on jätnud sooritamata lõpueksami või kaitsmata lõputöö (protokollis vormistatud tulemus „MI“ või pole lõputöö puhul eelkaitsmiselt edasi pääsenud). Kui pikendusajal õppiv üliõpilane siirdub akadeemilisele puhkusele tervislikel põhjustel, seoses aja- või asendusteenistusega või lapsehoolduspuhkusega, siis tema pikendusaeg katkestatakse ning seda jätkatakse üliõpilase taotluse alusel pärast akadeemilise puhkuse lõppemist. Õpingute pikendamine vormistatakse üliõpilase avalduse alusel õppeprorektori käskkirjaga ning õpingute pikendamise taotlus tuleb esitada enne õppe lõpukuupäeva möödumist.


Põhjendatud juhtudel on õppetooli/kutseõppe osakonna juhatajal õigus lubada õppuril sooritada õppeaineid individuaalse õpinguplaani alusel. Õppur esitab avalduse koos põhjendusega individuaalse õpinguplaani vormistamiseks õppetooli/kutseõppe osakonna juhatajale. Individuaalse õpinguplaani koostab õppetooli/kutseõppe osakonna juhataja, mis kooskõlastatakse õppuriga. Vormistatud individuaalse õpinguplaani edastab õppetooli/kutseõppe osakonna juhataja õppeosakonda õppesekretärile. Individuaalse õpinguplaani täitmise eest vastutab õppur, individuaalse õpinguplaani täitmist kontrollib õppetooli/kutseõppe osakonna juhataja. Üliõpilaste individuaalse õpinguplaani koostamisel tuleb arvestada täiskoormuse täitmise nõuet.

Tallinnas aitavad Teid avaldustega õppetöö spetsialistid, Kohtla-Järvel sekretär. Juhul, kui õpite väljaspool Tallinnat ja Kohtla-Järvet, saate pöörduda Tallinna õppetöö spetsialistide poole (Särel Teede, Keidi-Riin Unt ja Miili Tammeveski).

 • Keidi-Riin Unt

  Keidi-Riin Unt

  Õppetöö spetsialist

  • keidi-riin.unt@ttk.ee
  • 671 1705
  • 100
 • Särel Teede

  Särel Teede

  Õppetöö spetsialist

  • sarel.teede@ttk.ee
  • 671 1763
  • 101
 • Ulvi Jõesaar

  Ulvi Jõesaar

  Sekretär

  • ulvi.joesaar@ttk.ee
  • 6711 780
  • Ruum 5
 • Miili Tammeveski

  Miili Tammeveski

  Õppetöö spetsialist

  • miili.tammeveski@ttk.ee
  • 671 1703
  • 100