VASTUVÕTUEESKIRI

Lisa 1. Nõutavad dokumendid ja vastuvõtutingimused
Lisa 2. Vastuvõtu ajakava 2021. aastaks
Lisa 3. PRÕM ajakava

KINNITATUD
.kõrgkooli nõukogu 15.09.2020. a otsusega nr 1.1

 

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI VASTUVÕTUEESKIRI

Vastu võetud kõrgharidusseaduse § 25 lõike 3 punkti 2 ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimääruse § 14 punkt 10 alusel.

I. Üldsätted
1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool) vastuvõtueeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib üliõpilas- ja õpilaskandidaatide (edaspidi koos kandidaat) vastuvõttu kõrgkooli magistriõppe, rakenduskõrgharidusõppe ja kutseõppe tasemeõppe õppekavadele.
2. Kõrgkooli kandideerimiseks peab kandidaat vastavalt eeskirja lisale 1:
2.1. Tõendama nõutavat haridustaset või kvalifikatsiooni.
2.2. Tõendama nõutavat õppekeele oskuse taset.
2.3. Esitama nõuetekohase sisseastumisavalduse (edaspidi avaldus) ning muud nõutud dokumendid.
2.4. Täitma kehtestatud vastuvõtutingimused.
3. Kõrgkooli vastuvõtu perioodid
3.1. Vastuvõtt toimub avaliku konkursi korras vastuvõtuperioodidel vastavalt eeskirja lisas 2 ja lisas 3 kehtestatud vastuvõtu ajakavadele.
3.2. Magistriõppe õppekavale kuulutatakse vastuvõtuperioodil välja üks konkurss või mitu konkurssi õppetöö toimumise asukohast lähtuvalt.
3.3. Rakenduskõrgharidusõppe õppekavale kuulutatakse vastuvõtuperioodil välja üks konkurss või mitu konkurssi õppetöö toimumise asukohast lähtuvalt.
3.4. Kutseõppe tasemeõppe õppekavale kuulutatakse vastuvõtuperioodil välja üks konkurss või mitu konkurssi õppetöö toimumise asukohast või finantseerimisallikast lähtuvalt.
3.5. Kõrgkoolil on õigus korraldada täiendav konkurss õppekavale, kui õppekohad ei ole täidetud.
4. Kõrgkooli vastuvõtu alused
4.1. Vastuvõtt kõrgkooli toimub paremusjärjestuse alusel.
4.2. Kandidaatide paremusjärjestus kujuneb vastava õppekava vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktidest vastavalt eeskirja lisale 1.
4.3. Vastuvõtu õppekavadele (sh õppetöö toimumise asukoha, õppe läbiviimise vormi, immatrikuleeritavate üliõpilaste ja õpilaste ülempiiri ning õpperühma avamise alampiiri) kehtestab kõrgkooli nõukogu vastavalt kõrgkooli nõukogu kinnitatud plaanile, kuid mitte hiljem kui kuus kuud enne järgneva õppeaasta algust.
4.3.1. Magistriõppe õppekavadele immatrikuleeritavate üliõpilaste ülempiiri kehtestamisel lähtutakse õppetöö läbiviimiseks vajalike spetsiifilise sisustusega õppekohtade arvust kõrgkoolis ja/või praktikakohtade arvust praktikabaasides.
4.3.2. Rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele immatrikuleeritavate üliõpilaste ülempiiri kehtestamisel lähtutakse õppetöö läbiviimiseks vajalike spetsiifilise sisustusega õppekohtade arvust kõrgkoolis ja/või praktikakohtade arvust praktikabaasides.
4.3.3. Kutseõppe tasemeõppe õppekavade riigieelarvelistele (edaspidi RE) õppekohtadele immatrikuleeritavate õpilaste ülempiiri kehtestamisel lähtutakse riiklikust koolitustellimusest.
4.3.4. PRÕM või mõne teise programmi raames finantseeritavate õppekohtade arvust ja riigieelarvevälistele (edaspidi REV) õppekohtadele immatrikuleeritud õpilaste ülempiiri kehtestamisel lähtutakse kõrgkooli õppekeskkonna võimalustest.
5. Õppekeele oskuse tõendamine
5.1. Kandidaat, kes ei ole varasemalt omandanud haridust eesti keeles, kuid soovib alustada õpinguid rakenduskõrgharidusõppe, kutseõppe tasemeõppe või magistriõppe eestikeelsel õppekaval, peab dokumentaalselt tõendama oma eesti keele oskust vastavalt eeskirja lisas 1 sätestatule.
5.1.1. Haridus loetakse omandatuks eesti keeles, kui vähemalt 60% õppetööst toimus eesti keeles. Eesti keeles omandatud hariduse tõenduseks on põhihariduse, keskhariduse, kutsehariduse või kõrghariduse läbimist tõendav dokument.
5.2. Eeskirja lisas 2 sätestatud vastuvõtuperioodil „Suvine vastuvõtt“ peab peale rakenduskõrgharidusõppe või magistriõppe õppekavale sissesaamist ja oma õppima asumise kinnitamist kandidaat, kellel puudub dokumentaalne tõendus eesti keele B2-taseme oskuse kohta, läbima eesti keele oskuse hindamise kõrgkoolis eeskirja lisas 2 sätestatud perioodil ja on kohustatud lähtuvalt hindamise tulemusest õppima täiendavalt eesti keelt kõrgkoolis kehtestatud tingimustel ja korras.
5.3. Eeskirja lisas 2 sätestatud vastuvõtuperioodil „Suvine vastuvõtt“ peab peale kutseõppe õppekavale sissesaamist ja oma õppima asumise kinnitamist kandidaat, kellel puudub dokumentaalne tõendus eesti keele B1-taseme oskuse kohta, läbima eesti keele oskuse hindamise kõrgkoolis eeskirja lisas 2 sätestatud perioodil ja on kohustatud lähtuvalt hindamise tulemusest õppima täiendavalt eesti keelt kõrgkoolis kehtestatud tingimustel ja korras.
5.3.1. Vestluskomisjonil on erandjuhtudel õigus konsensuslikul otsusel ja kandidaadi nõusolekul vabastada kandidaat eesti keele oskuse hindamisest või suunata kandidaat eesti keele oskuse hindamisele riigikeele suvekooli olenemata varasemast tasemeeksami tulemusest või eelneva hariduse läbimisest riigikeeles. Sellekohane otsus vormistatakse vastuvõtuvestluse protokollis.
5.4. Eeskirja lisas 2 sätestatud vastuvõtuperioodil „Talvine vastuvõtt“ rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele kandideerides peab kandidaat konkursil kandideerimiseks tõendama oma õppekeele oskust vähemalt B2-tasemel vastavalt eeskirja lisas 1 sätestatule.

II. Avalduse ja dokumentide esitamine
6. Kõrgkooli kandideerimiseks esitab kandidaat avalduse ja muud dokumendid elektroonselt Sisseastumise Infosüsteemi www.sais.ee (edaspidi SAIS) kaudu või muu kõrgkooli kinnitatud elektroonilise süsteemi kaudu või vajadusel kõrgkoolis kohapeal vastavalt eeskirja lisas 1 sätestatule.
7. Kõrgkoolil on õigus avalduse andmete kontrollimiseks ja täpsustamiseks kasutada kõrgkooli õppeinfosüsteemi ja arhiivi, Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS), teha päringuid teistele õppeasutustele ja esitada haridust tõendavaid dokumente kvalifikatsiooni hindamiseks Eesti ENIC/NARIC Keskusele.
8. Kui kandidaadi avaldusel olevad andmed on puudulikud või ei esitata eeskirja lisas 2 sätestatud kuupäevaks kõiki eeskirja lisas 1 nõutud dokumente, on kõrgkoolil õigus kandidaadi avaldus tagasi lükata.
9. Kõrgkool ei võta vastu dokumentide originaale ning ei tagasta sisseastumisel esitatud dokumentide koopiaid.
10. Kõrgkool töötleb kandidaatide isikuandmeid kõrgkooli kandideerides kooskõlas kehtiva andmekaitseõigusega. Isikuandmete töötlemise täpsemad tingimused on leitavad kõrgkooli privaatsuspoliitikast.

III. Vastuvõtutest, vastuvõtuvestlus ja -katsed
11. Vastuvõtutingimuste täitmiseks toimuvad vastuvõtutest (arvutipõhine), vastuvõtuvestlus ja -katsed õppekavati vastavalt eeskirja lisale 1.
12. Vastuvõtutesti, vastuvõtuvestluse ja -katsete toimumine
12.1. Vastuvõtutest, vastuvõtuvestlus ja -katsed toimuvad eeskirja lisas 2 ja lisas 3 määratud perioodidel.
12.2. Kandidaat saab SAISi kaudu tähtaja vastuvõtutesti läbimiseks ning kuupäevad ja kellaajad vastuvõtuvestluse ja -katse sooritamiseks peale avalduse kinnitamist.
12.3. Vastuvõtutesti, vastuvõtuvestluse ja -katsete maksimaalsed võimalikud punktid on õppekavati määratud eeskirja lisas 1.
12.4. Vastuvõtutesti, vastuvõtuvestluse ja -katsete tulemusi hinnatakse kümnendiku täpsusega.
12.5. Vastuvõtutestile, vastuvõtuvestlusele ja -katsetele pääsemiseks esitab kandidaat isikut tõendava dokumendi. Testi sooritamiseks on kandidaadile vajalik ID-kaardi või mobiil-ID abil sisselogimine testi keskkonda.
12.6. Vastuvõtuspetsialistil on õigus kandidaadi tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel vastuvõtuvestluse ja/või -katsete perioodi raames muuta nende toimumise aega.
12.7. Mõjuval põhjusel vastuvõtuvestlusele ja/või -katsetele mitteilmumisest peab kandidaat teavitama vastuvõtuspetsialisti hiljemalt selle toimumise päeval.
12.8. Vastuvõtutesti mittesooritamise korral lisas 2 sätestatud perioodi jooksul kandidaat langeb automaatselt konkursilt välja.
12.9. Vastuvõtutesti, vastuvõtuvestluse ja -katsete läbiviijal on õigus kandidaat
vastuvõtutestilt, vastuvõtuvestluselt ning -katselt eemaldada ja/või tema esitatud kirjalikku
tööd mitte arvestada, kui kandidaat on esitanud kellegi teise kirjaliku töö oma nime all,
kasutab kõrvalisi materjale, toimub informatsiooni lubamatu vahetamine või on esitatud
võltsitud dokumente, valeandmeid.
12.10. Vestluskomisjonil on õigus konsensuslikul otsusel vestluse käigus saata kandidaat vastuvõtutesti kordussooritusele kõrgkoolis kohapeal. Edasisel kandideerimisel arvestatakse vastuvõtutesti viimase soorituse punktisummat.
12.11. Vastuvõtutesti, vastuvõtuvestluse ja -katsete tulemused avaldatakse eeskirja lisas 2 kehtestatud kuupäeval SAISis.
13. Vastuvõtutesti, vastuvõtuvestluse ja -katsete tulemusi arvestatakse ainult vastava vastuvõtuperioodi ajal, mis on sätestatud eeskirja lisas 2.
14. Vastuvõtuperioodil tehtud ja/või esitatud tööd (sh mudelid, kirjalikud tööd jne) on asutusesiseseks (või ametkondlikuks) kasutamiseks ning ei kuulu tagastamisele kandidaadile, ega väljastamisele kolmandatele isikutele.
15. Vastuvõtuperioodil tehtud ja/või esitatud kirjalikud tööd, mudelid jne säilitatakse kaks kuud peale pingeridade avalikustamist vastavalt lisas 2 toodud kuupäevadele. Tööde säilitamise eest vastutab vastuvõtukatset korraldav struktuuriüksus, kuhu koosseisu kuulub komisjon.
16. Vastuvõtuperioodil tehtud ja/või esitatud kirjalike tööde, mudelite jne hävitamiseks koostatakse vastuvõtukatset korraldava struktuuriüksuse poolt mahakandmise ja hävitamise akt vastavalt asjaajamiskorras sätestatud nõuetele.
17. Kui õppekava vastuvõtutingimuseks on lõputunnistuse / diplomi hinnetelehe keskmine hinne ja vastuvõtutesti tulemus, siis järgnevale vastuvõtuvestlusele ja/või -katsetele lubatakse kandidaat juhul, kui lõputunnistuse / diplomi hinnetelehe keskmise hinde ja sooritatud vastuvõtutesti punktisumma kokku on võrdne või ületab eeskirja lisas 1 sätestatud minimaalset punktisummat.

IV. Vastuvõtt rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele
18. Rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele on võrdne õigus kandideerida kõikidel keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooniga isikutel.
19. Kandidaat võib vastuvõtuperioodil esitada avalduse kahele rakenduskõrgharidusõppe õppekava RE konkursile ja ühele REV konkursile.
20. Vastuvõtutingimused on kehtestatud õppekavati vastavalt eeskirja lisale 1. Vastuvõtt PRÕMi või mõne teise programmi raames finantseeritavatele õppekohtadele toimub lisas 1 sätestatud kriteeriumite alusel ja lisas 3 kinnitatud ajakava järgi.
21. Kui kandidaadi keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni olemasolu on dokumentaalselt tõendatud (nt kõrghariduse diplomiga), kuid mõjuval põhjusel puudub lõputunnistus/diplom, siis võib kandidaadi vastavasisulise kirjaliku avalduse alusel märkida vastuvõtutingimuse täitmiseks lõputunnistuse / diplomi hinnetelehe keskmise hinde punktisummaks automaatselt lõpetamise eelduseks oleva miinimumi ning kandidaadil on õigus kandideerimist jätkata eestikeelsele õppekavale.

V. Vastuvõtt kutseõppe tasemeõppe õppekavadele
22. Kutseõppe tasemeõppe õppekavadele keskhariduse baasil on võrdne õigus kandideerida kõikidel keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooniga isikutel.
23. Kutseõppe tasemeõppe õppekavadele põhihariduse baasil on võrdne õigus kandideerida kõikidel põhihariduse või sellele vastava kvalifikatsiooniga isikutel töötades vastaval erialal, mida tõendatakse vastavalt eeskirja lisale 1 tööandja soovituskirjaga.
24. Kandidaat võib vastuvõtuperioodil esitada avalduse kahele kutseõppe tasemeõppe õppekava RE konkursile ja kahele REV konkursile.
25. Vastuvõtutingimused on kehtestatud õppekavati vastavalt eeskirja lisale 1.Vastuvõtt PRÕMi või mõne teise programmi raames finantseeritavatele kutseõppe tasemeõppe õppekohtadele toimub lisas 1 sätestatud kriteeriumite alusel.
26. Vastuvõtt PRÕMi või mõne teise programmi raames finantseeritavatele kutseõppe tasemeõppe õppekohtadele toimub lisas 3 kinnitatud ajakava järgi.

VI. Vastuvõtt magistriõppe õppekavadele
27. Magistriõppe terviseteaduse õppekavale on võrdne õigus kandideerida kõikidel õe või ämmaemanda rakenduskõrghariduse või sellele vastava kvalifikatsiooniga isikutel.
28. Vastuvõtutingimused on kehtestatud õppekavati vastavalt eeskirja lisale 1.
29. Kui kandidaadi õe või ämmaemanda rakenduskõrghariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni olemasolu on dokumentaalselt tõendatud, kuid mõjuval põhjusel puudub akadeemiline õiend, siis võib kandidaadi vastavasisulise kirjaliku avalduse alusel märkida vastuvõtutingimuse täitmiseks akadeemilise õiendi keskmise hinde punktisummaks automaatselt lõpetamise eelduseks oleva miinimumi ning kandidaadil on õigus kandideerimist jätkata.

VII. Õppekohtade täitmine
30. Kõrgkooli võetakse vastu kandidaat, kes täidab kõik vastuvõtutingimused ja kelle koht paremusjärjestuses mahub vastavalt eeskirja punktile 4.3 kõrgkooli nõukogu poolt kehtestatud üliõpilaste ja õpilaste ülempiiri.
31. Võrdsete punktide korral eelistatakse paremusjärjestuses kandidaati, kelle vastuvõtuvestluse tulemuse punktisumma on kõrgem. Vastuvõtuvestluse võrdsete punktide korral eelistatakse paremusjärjestuses kandidaati, kelle vastuvõtuvestluse kutse- ja/või õpimotivatsiooni punktisumma on kõrgem.
32. Kõrgkoolil on õigus otsus kandidaadi kõrgkooli vastuvõtmise kohta tühistada, juhul kui ilmneb, et:
32.1. Haridustase või kvalifikatsioon ei võimalda ligipääsu soovitud haridusastmele.
32.2. Õppekeele oskus ei vasta nõutud tasemele.
32.3. Esitatud on võltsitud dokumente või valeandmeid.
32.4. Ei läbita eesti keele oskuse hindamist eeskirja punktis 5 sätestatud juhul.
33. Kõrgkool teavitab vastu võetud kandidaate vastuvõtuotsusest SAISis vastavalt eeskirja lisas 2 sätestatud kuupäevadele.
34. Vastu võetud kandidaat on kohustatud teavitama kõrgkooli õppima tulekust SAISis või e-posti aadressil vastuvott@ttk.ee või admissions@ttk.ee eeskirja lisas 2 sätestatud kuupäevaks.
34.1. Kandidaat, kes võetakse vabanenud õppekohale vastu pärast eeskirja lisas 2 sätestatud kuupäeva, on kohustatud õppima tulekust teatama SAISis või e-posti aadressil vastuvott@ttk.ee või admissions@ttk.ee informatsiooni teatavaks tegemisest arvates kolme ööpäeva jooksul.
34.1.1. Ettenähtud ajaks teatamata jätmine loetakse õppekohast loobumiseks ja vabaks jäänud õppekoht täidetakse paremusjärjestuse alusel järgmise kandidaadiga.
35. Kõrgkooli vastu võetud kandidaat immatrikuleeritakse vastavalt eeskirja lisas 2 sätestatud kuupäevale.
35.1. Pärast õppetöö algust õppekohast loobunud kandidaatide asemele vastuvõetavatel kandidaatidel tuleb teavitada kõrgkooli õppima asumisest hiljemalt kahe ööpäeva jooksul alates õppekoha pakkumisest.
36. Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud esimese kursuse üliõpilane või õpilane eksmatrikuleeritakse. Vabanenud õppekohale võib kuni kolme nädala jooksul pärast õppetöö algust õppima asuda samal aastal kandideerinute paremusjärjestuselt järgmine.
37. Kutseõppe tasemeõppe õppekava RE õppekoha vabanemisel esimese õppesemestri jooksul viiakse REV õppekohale immatrikuleeritu üle RE õppekohale vastavalt kandideerinute paremusjärjestusele õpilase poolt esitatud avalduse alusel.

VIII. Õppekulude hüvitamine ja kandideerimistasu
38. Kõrgkoolil on õigus nõuda õppekulude osalist hüvitamist isikult, kes on eelneva kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja uuesti samale rakenduskõrgharidusõppe või magistriõppe õppekavale immatrikuleeritud.
39. Õppekulude hüvitamine toimub kõrgkoolis kehtestatud tingimustel ja korras.
40. Üliõpilase või õpilasega, kes kohustub oma õppekulusid hüvitama, sõlmib kõrgkool õppeteenuse lepingu.
41. Kõrgkoolil on õigus nõuda ingliskeelsele rakenduskõrgharidusõppe õppekavale kandideerijalt kandideerimistasu kõrgkoolis kehtestatud tingimustel ja korras.

IX. Vastuvõtuga seonduvate otsuste ja toimingute vaidlustamine
42. Kandidaadil on õigus esitada põhjendatud vaie vastuvõtu tulemustega mittenõustumise kohta. Vaide esitamiseks tuleb pöörduda kirjalikult vaidekomisjoni poole vastuvott@ttk.ee või admissions@ttk.ee ja väljendada selgelt oma soovi otsus vaidlustada otsuse tegemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vaidekomisjoni kuuluvad õppeosakonna juhataja, õppeprorektor ja vaidega seotud
struktuuriüksuse juht. Vaidekomisjon kontrollib vaide esitanud isiku sisseastumisega seotud protseduuride korrektsust. Vaidekomisjonis katsete teistkordset hindamist ei toimu.
43. Kui kandidaat ei ole vaidekomisjoni otsusega rahul, võib ta esitada kirjaliku vaide rektori nimele koos üksikasjaliku põhjendusega 3 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidekomisjoni otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama. Kandidaat esitab vaide e-posti teel aadressile info@ttk.ee või postiaadressile Kännu 67, 13418 Tallinn, Eesti.
44. Kandidaadi kirjalik vaie lahendatakse vastavalt kõrgkoolis kehtivale asjaajamiskorrale.

X. Rakendussätted
45. Eeskirja ning selle muudatused kinnitab kõrgkooli nõukogu.
46. Eeskirja muudetakse vastavalt vajadusele, eeskirja lisade ajakohastamine toimub vähemalt kuus kuud enne järgneva õppeaasta algust.
47. Eeskirja muudatuste ja täienduste algatamise õigus on kõrgkooli liikmeskonnal ja struktuuriüksustel.
48. Eeskirjas reguleerimata küsimustes langetab otsuseid õppeprorektor.
49. Vastuvõtu korralduse eest vastutab õppeprorektor, eeskirja haldab õppeosakond.