Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu koosseis 2019/2020 õppeaastal

KINNITATUD: Rektori 30.08.2019.a käskkirjaga nr 1-4/29/2018

 STRUKTUURIÜKSUS
 Amet
 Nimi
Telefon
Volituste kehtivusaeg
 Rektoraat
 rektor
 Ülle Ernits
671 1700
TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Rektoraat 
 õppeprorektor
 Ulvi Kõrgemaa
671 1716
TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Rektoraat
 finants- ja haldusdirektor
 Ave Perve
671 1711
TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Tervishariduse keskus
 juhataja,õppejõud- lektor 
 Silja Mets-Oja
671 1702
TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Õenduse õppetool
 juhataja, õppejõud-lektor
 Kristi Puusepp
671 1719
TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Meditsiinitehnilise hariduse keskus
 juhataja
 Lilian Ruuben
671 1721
TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Elukestva õppe keskus
 juhataja, keeleõppe koordinaator-õpetaja
 Siret Piirsalu
671 1726
TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Kutseõppe osakond
 juhataja
 Piret Tamme
671 1729
TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Õppeosakond
 juhataja
 Jaana Sepp
671 1730
TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Meditsiinitehnilise hariduse keskus
 õppejõud - lektor
 Vootele Tamme
671 1737
01.09.2019 – 31.08.2022 *
 Meditsiinitehnilise hariduse keskus
 õppejõud –lektor
 Heli Kuuse
671 1722
01.09.2019 - 30.08.2022 *
 Tervishariduse keskus
 õppejõud-lektor
 Nele Kunder
671 1756
01.09.2019 - 30.08.2022*
 Kutseõppe osakond
 õpetaja-õppekavade
 koordinaator
 Birgit Nicolau Costa
671 1738
01.09.2019 - 30.08.2022*
 Üliõpilasesinduse esindajad
 
 Mart Vestli
 Helena Lattik
 Elis Taal
 Liisa Hiob
671 1718
01.09.2019 – 31.08.2020 **

Kuulajad

 Kohtla-Järve str.üksuse õppejõud-assistent, õppetöö koordinaatori kt Olesja Zeel  671 1787 
 Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Marit Talunik 671 1732

 

*  TTHK põhimäärus § 15. lg (1) Rektor korraldab õppejõudude esindajate valimised nõukogusse iga kolmanda aasta juunis. Nõukogusse valitud liikme volitused algavad sama aasta 1. septembril ja kestavad kolm aastat.
** TTHK põhimäärus § 15 lg (4) Üliõpilaskonna esindajad valib nõukogusse üliõpilasesindus igal aastal maikuu jooksul. Nõukogusse valitud liikme volitused kestavad sama aasta 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini, kui üliõpilaskonna põhikiri ei sätesta teisiti.


NÕUKOGU TÖÖPLAAN 2019/2020

KINNITATUD
kõrgkooli nõukogu 17.09.2019. a otsusega nr 3.1.

Nõukogu istungite toimumise kuupäevad 2019/2020 õppeaastal:
17.09.19 kell 12.00
15.10.19 kell 12.00
26.11.19 kell 12.00
21.01.20 kell 12.00
18.02.20 kell 12.00
24.03.20 kell 12.00
21.04.20 kell 12.00
19.05.20 kell 12.00
25.08.20 kell 12.00

17. september 2019 

1. Nõukogu 2019/2020 tööplaani ja istungite ajakava kinnitamine. Ülle Ernits
2. Õppekavade nõukogude kinnitamine. Struktuuriüksuste juhatajad  
3. Tegevustoetuse käskkirja tegevused õppeaastal. Ülle Ernits, Ulvi Kõrgemaa, Ave Perve 
4. Vastuvõtueeskirja muutmine.
5. Vastuvõtueeskirja lisa 1, 2, 3 kinnitamine.  
6. Kõrgkooli nõukogu tööd reguleerivad dokumendid ja nende koostamise ajakavad. Ülle Ernits 
7. 2020/2021 õppeaasta akadeemilise kalendri kinnitamine. Ulvi Kõrgemaa  
8. Õppekavade uurimissuunad.  
9. IA ja õppekavade kvaliteedihindamiste ettevalmistused. 

15.oktoober 2019 

1. ASTRA ülevaade. Piret Gilden 
2. Lõputöö kaitsmiste ja lõpueksami komisjonide kinnitamine. Ulvi Kõrgemaa  
3. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2020. aasta vastuvõtul immatrikuleeritavate üliõpilaste ja õpilaste ülempiir ning õppegrupi avamise miinimumarvude eelkinnitamine. Ulvi Kõrgemaa
4. Farmatseudi inglise keelse õppekava kinnitamine. Lilian Ruuben
5. Üliõpilas- ja õpilasesinduse põhikirja muutmine. 
6. Nõukogu kodukorra muutmine. 

26.november 2019 
... 

21.jaanuar 2020 

1. Kõrgkooli liikmelisus rahvusvahelistes organisatsioonides. Grete Sõõru  
2. Kõrgkooli poolt makstavad (omatulu) stipendiumid 2020. a. Ettepanekud konkursside korraldajatelt koos eelmise aasta ülevaatega. 
3. 2019. aasta  peamiste eesmärkide kokkuvõte ja2020. aasta tegevuskava peamised eesmärgid, lähtuvalt kõrgkooli arengukavast ja tegevustoetuse käskkirjast. Ülle Ernits  
4. Tulemusstipendiumi määramise, taotlemise ja maksmise tingimused ja kord. Jaana Sepp, Ulvi Kõrgemaa 
5. Vajadusepõhise eritoetuse taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord. Jaana Sepp 
 
18.veebruar 2020 

1. 2019. aasta eelarve täitmine ja 2020. aasta eelarve kooskõlastamine. Ave Perve, Ülle Ernits 
2. 2021–2024 planeeritud kõrgkooli põhieelarve ning tulude prognoos ja nendest sõltuvad kulud. Ave Perve, Ülle Ernits 
3. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2020. aasta vastuvõtul immatrikuleeritavate üliõpilaste ja õpilaste ülempiir ning õppegrupi avamise miinimumarvud. Ulvi Kõrgemaa 
 
24. märts 2020 

1. ASTRA ülevaade. Piret Gilden
2. 2019. majandusaasta ja tegevusaasta aruande kinnitamine. 
3. Õppekulude hüvitamise tingimuste ja korra ning õppekulude hüvitamise määra kehtestamine 2019/2020 õppeaastaks. Ulvi Kõrgemaa  

21.aprill 2020 
...

19.mai 2020 

1. Korraliste akadeemiliste töötajate ja teadustöötajate valimine. Ülle Ernits  
2. 2020/2021. õppeaasta nõukogu istungite kuupäevade ja põhiteemad. Ülle Ernits 
3. Õppekavade kinnitamine 
 
25.august 2020  

1. Eetikakomisjoni aasta kokkuvõte. Eetikakomisjoni esimees
2. Kvaliteeditöörühma 2019/2020 õppeaasta töö aruande ja 2020/2021 õppeaasta tööplaani kinnitamine. Piret Tamme 
3. Õppetoetuse taotlemise, määramise ning maksmise tingimuste ja korra kinnitamine 2020/2021 õppeaastaks. 
4. Õppeainete tagasiside. Õppekavade juhid