Skip to main content

Kui praktikabaasis toimub streik?

 

Juhis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastele ja õpilastele juhuks, kui praktikaperioodil toimub praktikabaasis streik

1. Kollektiivse töötüli lahendamise ning streigi ja töösulu väljakuulutamist ning korraldamist reguleerib Eesti Vabariigis Kollektiivse töötüli lahendamise seadus (Vastu võetud 05.05.1993 RT I 1993, 26, 442 jõustumine 07.06.1993)

2. Nimetatud seaduse § 2.(2) Streik on töökatkestus, mis toimub töötajate või töötajate ühingu või liidu algatusel, saavutamaks tööandjalt või tööandjate ühingult või liidult järeleandmisi seaduslikes tööalastes nõudmistes.

3. Rakenduskõrgkooli tööd reguleerib Rakenduskõrgkooli seadus (Vastu võetud 10.06.1998 RT I 1998, 61, 980 jõustumine 16.07.1998)

4. Nimetatud seaduse § 22. Liikmeskond (1) Rakenduskõrgkooli liikmeskonna moodustavad rektor, prorektor (prorektorid), õppejõud, teadustöötajad ja teised töötajad ning õpilased ja üliõpilased.

5. § 22.   (2) Üliõpilane on isik, kes on vastu võetud (immatrikuleeritud) rakenduskõrgkooli rakenduskõrgharidus- või magistriõppe täis- või osakoormusega õppesse.

6.   (3) Käesoleva seaduse tähenduses on õpilaseks rakenduskõrgkoolis kutseõppes õppija. Õpilasele laienevad käesoleva seadusega kehtestatud õigused ja kohustused niivõrd, kuivõrd kutseõppeasutuse seadus ei sätesta teisiti.

7. Lisaks eelpool nimetatud seadusele reguleerib kõrgkooli tööd Kõrgharidusstandard (Vastu võetud 18.12.2008 nr 178 RT I 2008, 57, 322 jõustumine 01.01.2009)

8. Kõrgharidusstandardi § 5. Õppetöö ja õppekeel (1) Õppetöö toimub kontaktõppe, praktika ja iseseisva tööna. (3) Praktika on õpiväljundite saavutamiseks korraldatav sihipärane tegevus, mis on suunatud õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisele töökeskkonnas õppeasutuse määratud vormis ning juhendaja juhendamisel.

9. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppekorralduseeskirja (12) Üliõpilase/õpilase kohustused ja õigused praktika ajal 52.4 informeerida koheselt juhendajat kõrgkoolist ja mentorit praktikabaasis probleemidest, mis takistavad praktika sooritamist.

Kokkuvõte:

Tulenevalt eelpool välja toodud seadustest ja määrustest on streik töökatkestus, mis on lubatud töötajatele, järgides vastavaid tingimusi. Kõrgkooli üliõpilane ja õpilane säilitavad oma üliõpilase/õpilase staatuse ka praktika perioodil ning ei ole praktikabaasis töölepingulises suhtes. Seega ei ole üliõpilases ja õpilases streigiga ühinemine võimalik. Streigile toetuse avaldamisel tuleb lähtuda üliõpilasorganisatsioonide juhistest ja igal inimesel on põhiseaduslik õigus vabalt oma arvamust avaldada, kuid seda ei loeta õppetöö osaks. Juhul kui praktikabaasis ilmneb situatsioon, et praktikasooritamine ei ole võimalik kuna praktikajuhendaja on ühinenud streigiga, on üliõpilane/õpilane sellest teada saamisel kohustatud koheselt sellest informeerima kõrgkooli poolset juhendajat. Ühiselt leitakse lahendused praktika edasiseks sooritamiseks või ajatamiseks.

Juhul kui üliõpilane/õpilane siiski streigiga ühineb, ei ole võimalik streikimiseks kulunud aega arvestada õppekava täitmise osaks, sest sellel ajal ei omandatud kutseala teadmisi ja oskusi.

Informatsiooni küsi: Oma õppetoolist ja oma praktika juhendavalt õppejõult.

 

Üliõpilas- ja õpilasesindus

esindus@ttk.ee

 • Contact image

  Ulvi Kõrgemaa

  Õppeprorektor

  • ulvi.korgemaa@ttk.ee
  • 6 711 716
  • 117