Skip to main content

Innovaatiline uurimistöö (IUT)

Juhendi saad alla laadida SIIT.

Käesolev juhend on kinnitatud rektori 12.12.2018 käskkirjaga nr. 1-4/61/2018

Innovaatiline uurimistöö (IUT)

IUT on nutikas uurimistöö, millel on praktikasse rakendatav uuenduslik väljund, milleks võib olla kasulik mudel või prototüüp, õppefilm, digirakendus (äpp) vms. Innovaatilise uurimistöö eesmärk on erialade- ja teadussuundade vahel multidistsiplinaarsete ja/või uuenduslike lahenduste leidmine ning pakkumine tervise ja tervishariduse valdkonnas.

IUT planeerimisel ja läbiviimisel võib üliõpilane kaasata koostööpartnereid (ettevõtteid, teisi kõrgkoole, üliõpilasi teistelt erialadelt või tulemit potentsiaalselt rakendavaid asutusi ja organisatsioone). Üliõpilane koostab IUT projekti, milles tuuakse välja kasutatav metoodika, ajakava, eeldatav tulem ja töö teostamiseks vajalike ressursside maht ning esitab selle juhendajale. Kui IUT objektiks on koostööpartneri poolt tellitud toode, millega võivad kaasneda õiguslikud ja rahalised aspektid, siis pöördub üliõpilane IUT teostamise kooskõlastuseks oma eriala õppekavajuhi poole. Juhul kui IUT eeldab kõrgkoolipoolset rahastust, siis tuleb see vormistada rakendusuuringuks vastavalt kõrgkooli nõuetele. Kui IUT ei ole käsitletav kõrgkooli rakendusuuringuna, siis IUT-ga seotud osapoolte vahel koostöölepingut ei sõlmita.

IUT võib olla mitu juhendajat, kellest vähemalt üks peab olema Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist. IUT koostamisel pakub kõrgkool võimaluste piires tehnilist nõustamist ja tuge kooli haridustehnoloogilt ja/või teistelt erialaspetsialistidelt, kuid eelkõige tuleb üliõpilasel arvestada oma tehnoloogiliste eelteadmiste ja -oskustega. Tehnilised parameetrid kvaliteetse tulemuse tagamiseks lepitakse kokku vastava eriala spetsialistiga sõltuvalt IUT eripärast ja kooskõlastatakse IUT osapoolte vahel.

IUT vormistus peab vastama "Kirjalike üliõpilastööde struktuur ja vormistamine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis" nõuetele. IUT kirjaliku osa maht on 15-20 lehekülge, vastavalt sellele, milliseks kujuneb praktilise osa maht.
IUT koostamist toetab õpiobjekt Moodle keskkonnas (valmib 2018. aasta lõpus). Ruta töörühm osutab igakülgset abi IUT-ga seonduvad komplekssete probleemide lahendamisel, ruta@ttk.ee