Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu koosseis 2017/2018 õppeaastal

KINNITATUD
Rektori 01.09.2017.a
käskkirjaga nr 1-4/38

MUUDETUD
Rektori 12.09.2017.a
käskkirjaga nr 1-4/38-1

 STRUKTUURIÜKSUS  Amet Nimi Telefon Kontakt Volituste kehtivusaeg
 Rektoraat  rektor Ülle Ernits 671 1700 ylle.ernits@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Rektoraat  õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa 671 1716 ulvi.korgemaa@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Rektoraat  finants- ja haldusdirektor Ave Perve 671 1711 ave.perve@ttk.ee TTHK põhimäärus § 13 (1)
 Ämmaemanduse õppetool
 Tegevusteraapia õppetool

 lektor-juhataja
 juhataja kohusetäitja

Silja Mets-Oja 671 1702 silja.mets-oja@ttk.ee 01.09.2014– 31.08.2020 *
 Õenduse õppetool  lektor-juhataja Kristi Puusepp 671 1719 kristi.puusepp@ttk.ee 01.09.2016 – 31.08.2019 *
 Farmaatsia õppetool  
 Hambatehnika õppetool

 juhataja
 juhataja kohusetäitja

Lilian Ruuben 671 1721 lilian.ruuben@ttk.ee 01.09.2016 – 31.08.2019 *
 Tegevusteraapia õppetool  õppejõud-lektor Karin Lilienberg 671 1727 karin.lilienberg@ttk.ee 01.09.2016 – 31.08.2019 *
 Kutseõppe osakond  juhataja Piret Tamme 671 1729 piret.tamme@ttk.ee 01.09.2016 – 31.08.2019 *
 Optomeetria õppetool  juhataja-lektor Vootele Tamme 671 1737 vootele.tamme@ttk.ee 01.09.2016 – 31.08.2019 *
 Hambatehnika õppetooli  õppejõud –lektor Heli Kuuse 671 1722 heli.kuuse@ttk.ee 01.09.2016 – 31.08.2019 *
 Üliõpilasesinduse esindajad

Rita Raadik
Milda Marleen Luige
Olari Malt
Kaja Kirsten Sune

  671 1718   01.09.2017 – 31.08.2018 **

 

Kuulajad

 Õppeosakonna juhataja Jaana Sepp  671 1730  jaana.sepp@ttk.ee
 Kohtla-Järve õppetöö koordinaator  Olesja Zeel  671 1787  olesja.zeel@ttk.ee
 Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist  Andra Prems   671 1732  andra.prems@ttk.ee
 Tervisedenduse õppetooli õppejõud-lektor Maie Alas 671 1756  maie alas@ttk.ee

 

Protokollija

 Dokumendihalduse spetsialist Ave Meetua 671 1701  ave.meetua@ttk.ee

 

TTHK põhimääruse § 13 lg (1) Nõukogusse kuuluvad rektor, prorektorid, finants- ja haldusdirektor, üks õppejõudude esindaja igast õppetoolist, üks esindaja kutseõppe osakonnast ja üliõpilaskonna esindajad, kes moodustavad vähemalt ühe viiendiku nõukogu koosseisust. Üliõpilaskonna esindajate arvu määrab rektor.
*  TTHK põhimäärus § 15. lg (1) Rektor korraldab õppejõudude esindajate valimised nõukogusse iga kolmanda aasta juunis. Nõukogusse valitud liikme volitused algavad sama aasta 1. septembril ja kestavad kolm aastat.
** TTHK põhimäärus § 15 lg (4) Üliõpilaskonna esindajad valib nõukogusse üliõpilasesindus igal aastal maikuu jooksul. Nõukogusse valitud liikme volitused kestavad sama aasta 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini, kui üliõpilaskonna põhikiri ei sätesta teisiti.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu kodukord (kinnitatud 22.11.2016 nõukogu otsusega ne 6.1)

 

Tööplaan 2016/2017

KINNITATUD
kõrgkooli nõukogu 27.09.2016. a otsusega nr 2.1

Kõrgkooli nõukogu toimumise ajad ja tööplaan 2016/2017 õppeaastal

Kõrgkooli nõukogu tööplaani koostamisel on lähtutud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhimäärusest tulenevatest kõrgkooli nõukogu ülesannetest  (PM § 14).
Päevakorda lisatakse teemasid vastavalt kõrgkooli nõukogu kodukorrale ja lähtuvalt kõrgkooli põhimääruse §14 punktidest:
19) nõukogu otsustab olulisemaid õppe- ja arendustegevuse üldküsimusi, mis puudutavad rohkem kui ühte õppetooli;
34) nõukogu lahendab teisi küsimusi, mis kuuluvad tema pädevusse vastavalt „Rakenduskõrgkooli seadusele”, põhimäärusele ja teistele õigusaktidele.
Teemade ajaline paiknevus võib muutuda, võttes arvesse kõrgkooli vajadusi ja tööspetsiifikat. Vastavalt Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu kodukord ptk II p 3:
Nõukogu tööplaani projekti vastavaks õppeaastaks koostab rektor eelneva õppeaasta viimaseks istungiks.
Tööplaan kinnitatakse õppeaasta esimesel nõukogu istungil.

Kõrgkooli nõukogu istungite ajad 2016/2017 õppeaastal:

27.09.2016, kell 12.00
25.10.2016, kell 12.00 /toimub vastavalt vajadusele, sellekohane info edastatakse jooksvalt/
04.10.2016, kell 09.30 /nõukogu väljasõiduistung/   
22.11.2016, kell 10.00 /nõukogu väljasõiduistung/                           
24.01.2017, kell 12.00 2
1.02.2017, kell 12.00
21.03.2017, kell 12.00
18.04.2017, kell 12.00
23.05.2017, kell 12.00
29.08.2017, kell 12.00

Kõrgkooli nõukogu tööplaan 2016/2017 õppeaastal:

September

1. RKRN-iga tegevused käesoleval õppeaastal ja HTM informatsioon. Ülle Ernits
2. Nõukogu 2016/2017 tööplaani ja istungite ajakava kinnitamine. Ülle Ernits
3. Õppekavade nõukogude kinnitamine. Õppetoolide juhatajad (Õppekava statuut ptk V p 31)
4. Tegevustoetuse käskkirja tegevused õppeaastal. Ülle Ernits, Ulvi Kõrgemaa, Ave Perve
5. Vastuvõtueeskirja muutmine. Jaana Sepp
6. Vastuvõtueeskirja lisa 1, 2, 3 kinnitamine. Jaana Sepp
7. Kõrgkooli nõukogu tööd reguleerivad dokumendid. Ülle Ernits
8. Arengukava – küsimused ja vastused, mis on tekkinud.
9. Sterilisatsioonitehniku õppekava kooskõlastamine. Piret Tamme
10. "Dora Pluss" stipendiumite eraldamise korra kinnitamine. Eve Epner
11. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tuutorite särkide kujunduse kinnitamine. Kristiina Pullerits

Oktoober (04. 10 nõukogu väljasõiduistung):

1. Arengukava projekti korrigeerimine ja kinnitamine.

November (22. 11 nõukogu väljasõiduistung):

1. Lõputöö kaitsmiste ja lõpueksami komisjoni esimeeste ja liikmete kinnitamine. Ulvi Kõrgemaa (PM § 14 p 18)
2. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2017. aasta vastuvõtul immatrikuleeritavate üliõpilaste ja õpilaste ülempiir ning õppegrupi avamise miinimumarvude eelkinnitamine. Ulvi Kõrgemaa
3. Kõrgkooli 2017-2021 arengukava kinnitamine*. (vt ajakava allpool)
4. Kõrgkooli struktuuri korrigeerimine ja kinnitamine.

Jaanuar

1. Tulemusstipendiumi määramise, taotlemise ja maksmise tingimused ja kord. Jaana Sepp, Ulvi Kõrgemaa
2. Vajadusepõhise eritoetuse taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord. Jaana Sepp
3. Kõrgkooli liikmelisuse otsustamine rahvusvahelistes organisatsioonides. Eve Epner (PM § 14 p 3)
4. Kõrgkooli poolt makstavad (omatulu) stipendiumid 2017. Ettepanekud konkursside korraldajatelt jt koos eelmise aasta ülevaatega.
5. 2016 peamiste eesmärkide kokkuvõte ja 2017. aasta tegevuskava peamised eesmärgid, lähtuvalt kõrgkooli arengukavast ja tegevustoetuse käskkirjast. Ülle Ernits
6. Kõrgkooli põhimääruse muutmine. Ülle Ernits
7. Kõrgkooli sümboolika dokument. Andra Prems

Veebruar

1. 2016. aasta eelarve täitmine ja 2017. aasta eelarve kooskõlastamine. Ave Perve, Ülle Ernits
2. 2018 – 2020 planeeritud kõrgkooli põhieelarve ning tulude prognoos ja nendest sõltuvad kulud. Ave Perve, Ülle Ernits
3. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2017. aasta vastuvõtul immatrikuleeritavate üliõpilaste ja õpilaste ülempiir ning õppegrupi avamise miinimumarvud. Ulvi Kõrgemaa
4. 2017/2018 õppeaasta akadeemilise kalendri kinnitamine. Ulvi Kõrgemaa

Märts

1. 2016. majandusaasta ja tegevusaasta aruande kinnitamine.
2. Õppekulude hüvitamise tingimuste ja korra ning õppekulude hüvitamise määra kehtestamine 2016/2017 õppeaastaks. Ulvi Kõrgemaa (PM § 14 p 17)

Mai

1. Korraliste õppejõudude ja teadustöötajate valimine. Ülle Ernits (PM § 14 p 23)
2.  2017/2018. õppeaasta nõukogu istungite kuupäevade ja põhiteemad. Ülle Ernits

August

1. Eetikakomisjoni aasta kokkuvõte. Õilme Siimer
2. Kvaliteeditöörühma töö aruanne ja kvaliteeditöörühma 2017/2018. õppeaasta tööplaani kinnitamine. Piret Tamme
3. Õppetoetuse taotlemise, määramise ning maksmise tingimuste ja korra kinnitamine 2017/2018 õppeaastaks.

*Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli arengukava 2017-2021 koostamise ajakava

Vastavalt kõrgkooli põhimäärusele:

§ 14.  Nõukogu ülesanded

 Nõukogu:

 2) võtab vastu akadeemia arengukava, esitades selle enne kooskõlastamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile;

    24. august 2016 -  arengukava talgud koos töötajatega.
    25. august - 26. september - töö struktuuriüksustes.
    23. september -  struktuuriüksused esitavad arengukava ettepanekud kõrgkooli nõukogule.
    04. oktoober - kõrgkooli nõukogu väljasõiduistung, koostatakse arengukava projekt/mustand, mis avalikustatakse töötajatele ja nõunikele tagasiside saamiseks ning saadetakse Haridus- ja Teadusministeeriumile kooskõlastamiseks.
    Hiljemalt oktoobri esimesel nädalal  - arengukava projekt saadetakse Haridus- ja Teadusministeeriumile kooskõlastamiseks, lepitakse kokku kohtumise aeg kõrgkooli esindajate ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel.
    22. novembril - kõrgkooli nõukogu võtab istungil vastu kõrgkooli arengukava.

Dokumendid, mis vajavad uuendamist:
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kommunikatsioonikord 2012-2016.
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu kodukord.